Canolbwyntio ar Fwyd a Ffitrwydd ar draws Bro Morgannwg

Wrth i Gynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda barhau i ysbrydoli ac annog pobl ar draws Caerdydd a’r Fro i wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw, mae un ysgol yn y Barri wedi cael ei gwobrwyo am ei hymdrechion calonogol yn hybu iechyd a llesiant ei staff a’i dysgwyr.

Mae Ysgol Gynradd Oak Field wedi gweithio gyda Chynllun Ysgolion Iach Bro Morgannwg i roi dewisiadau bwyd iach ar waith a rhoi blaenoriaeth i weithgaredd corfforol. Gan weithio gyda’r partneriaid cymunedol hyn, nododd yr ysgol feysydd ar gyfer gwella y gellid eu gwneud i ysgogi ymagwedd ysgol gyfan sydd yn hybu bwyta’n iach.

Gyda chymorth y Cydlynwyr Ysgolion Iach yn yr Ysgol a dysgwyr brwd, dechreuodd yr ysgol gyflwyno mentrau newydd sydd yn sicrhau mai dewisiadau bwyd iach a gweithgaredd corfforol yw’r ddewis hawdd.

Ymagwedd ar draws yr ysgol a’r gymuned tuag at fwyd cynaliadwy

Mae gan bob ystafell ddosbarth bellach ardal cegin lle mae’r dysgwyr yn cael eu dysgu i baratoi a choginio bwyd. Mae’r ieuengaf yn cael eu hannog i wneud eu byrbryd iach eu hunain bob dydd a pharatoi eu cinio unwaith y mis. Y tu hwnt i hyn, mae’r ysgol hefyd wedi cyflwyno ardal lysiau lle gallant dyfu eu llysiau eu hunain y gellir wedyn eu defnyddio wrth goginio.

Gan ysgogi newid cadarnhaol y tu hwnt i’r ymagwedd ysgol gyfan, mae Ysgol Gynradd Oak Field wedi gweithio gyda Bwyd y Fro i ddod â busnesau, grwpiau cymunedol ac unigolion ynghyd i ddatblygu system fwyd well a sefydlu ‘Big Bocs Bwyd’. Gan gysylltu cynaliadwyedd gydag addysg, mae’r ‘Big Bocs Bwyd’ wedi cael ei ddatblygu fel siop gymunedol talu fel rydych yn teimlo, sydd yn derbyn rhoddion wythnosol gan FareShare ac archfarchnadoedd lleol. Mae hwn yn gynllun sydd yn darparu opsiynau bwyd iach i deuluoedd lleol i annog deiet cytbwys gartref.

Mae’r ymateb cadarnhaol a dderbyniwyd gan y ‘Big Bocs Bwyd’ wedi arwain at ymestyn y fenter i ardaloedd eraill. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i sefydlu pum cynhwysydd cludiant ‘Big Bocs Bwyd’ pellach i ysgolion ar draws y cymoedd. Er mwyn dysgu mwy am hyn darllenwch y datganiad i’r wasg yma gan y llywodraeth.

Gan dderbyn gwobr Cyfnod 6 Ysgolion Iach, mae Ysgol Gynradd Oak Field hefyd wedi cael eu cyflwyno fel enghraifft dda i Gydlynydd Bwyd y Fro ac o ganlyniad, gwahoddwyd y dysgwyr i gymryd rhan yn fideo hyrwyddo Bwyd y Fro, sydd yn arddangos eu hymrwymiadau a’u hymdrechion gydag agenda Symud Mwy Bwyta’n Dda.

Gan ddeall y dylanwad y gall y lleoliad addysgol ei gael ar ymddygiad yn ymwneud â ffordd o fyw, mae Ysgol Gynradd Oak Field wedi bod yn cefnogi dysgwyr, staff a theuluoedd yn yr ardal leol gyda buddion symud mwy a bwyta’n dda a sut gall hyn fod yn allweddol i wella canlyniadau bywyd yn y dyfodol.