Mae gweithredu gan bartneriaid Symud Mwy Bwyta’n Iach yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant plant mewn lleoliadau addysgol, sydd yn amlwg trwy waith Grŵp Chwarae West End yn y Barri.

Mae Grŵp Chwarae West End wedi gweithio gyda Chynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy (HaSPSS) Bro Morgannwg i weithredu dewisiadau bwyd iach a rhoi blaenoriaeth i weithgaredd corfforol ar gyfer pob plentyn, trwy ddatblygu amgylchedd galluogol sydd yn canolbwyntio ar symud mwy a bwyta’n iach.

Mae Grŵp Chwarae West End yn cynnig gofod cynnes a chroesawgar i blant, lle mae rhieni’n gwybod y byddant yn cael eu hysgogi o dan do ac yn yr awyr agored, ac yn cael gofal da gan staff ymroddedig.

Gan gydnabod buddion gweithgaredd corfforol ac awyr iach i iechyd a llesiant plant mewn lleoliadau cyn-ysgol, gwelodd Grŵp Chwarae West End gyfle i wella eu gofod awyr agored a datblygu ardal chwarae awyr agored oedd yn addas i oed ac yn galluogi plant i fod yn fwy egnïol. Gan weithio gyda HaSPSS, nod y Grŵp Chwarae oedd gwella eu cyfleusterau i ddarparu amgylchedd addysgiadol sydd yn gwella iechyd a llesiant y plant.

Mae ardal chwarae awyr agored pob tywydd yng Ngrŵp Chwarae West End wedi rhoi cyfle anhygoel i’r plant gael mynediad at ymarfer corff, cymryd rhan mewn campau a chwaraeon amrywiol, mwynhau’r trampolinau a’r beiciau ac annog cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol. Yn ogystal, gyda chymorth HaSPSS, mae’r Grŵp Chwarae wedi creu gofod hardd sydd yn cynnwys ardal blodau gwyllt i’r plant, y staff a’r rhieni ei mwynhau a mainc a osodwyd i annog cymdeithasu a defnydd cymunedol.

Yn ogystal, mae’r grŵp chwarae wedi bod yn rhagweithiol iawn yn cyflwyno ffrwythau a llysiau i ddeiet y plant. Un o’r prif ffyrdd y maent wedi gwneud hyn yw gyda’u hardal lysiau, gan alluogi’r plant i dyfu ffrwythau a llysiau ac yna bwyta’r hyn y maent wedi ei wneud yn eu hamser byrbryd, gan ymestyn gwybodaeth y plant o fwydydd mwy maethlon yn sylweddol.

Y tu hwnt i’r amlylchedd, darparodd yr HaSPSS hefyd gyngor, cymorth a hyfforddiant i’r staff er mwyn sicrhau bod y grŵp chwarae yn lleoliad sydd yn galluogi’r plant i fod mor iach â phosibl.

“Roedd y cymorth a dderbyniwyd gan y Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy yn amhrisiadwy. Fe wnaethant ein helpu ni i drawsnewid ein gofod allanol ar gyfer ein plant a hefyd i ysgogi newid cadarnhaol wrth ystyried bwyta’n iach a gweithgaredd corfforol. Rhoddwyd awgrymiadau, syniadau a chyngor i ni am gynnwys y plant yn ystod pob cam a datblygu hyder staff i gwblhau’r tasgau hyn,” dywedodd Ceri Limbrick, arweinydd Grŵp Chwarae West End.

Mae ardal chwarae awyr agored Grŵp Chwarae West End wedi bod yn adnodd gwych i’r plant, y staff a’r rhieni ac yn ddiweddar, cawsant wobr am yr ‘Ardal Awyr Agored Gorau’ yng Ngwobrau blaenllaw Blynyddoedd Cynnar Cymru. Am fwy o wybodaeth am wobr Grŵp Chwarae West End, cliciwch yma

I ganfod mwy am Gynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg, ewch i’w gwefan trwy glicio yma.