RHANNWCH EICH STORI

Mae #SymudMwyBwytanIach yn ymwneud â gwneud newidiadau bach.  Fel partneriaeth, rydym yn angerddol am arddangos gweithgaredd lleol a rhannu straeon ar y cyd ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i ysbrydoli a chefnogi pobl eraill i symud mwy a bwyta’n iach.

Hoffem glywed beth rydych chi wedi bod yn ei wneud gyda’ch teulu, eich ffrindiau a/neu eich cydweithwyr i symud mwy a bwyta’n iach.

  Dewiswch eich bod yn cydsynio i rannu eich stori gyda Symud Mwy Bwyta’n Dda

  Enw Llawn

  Ydych chi’n byw yn sir Caerdydd neu Fro Morgannwg?

  Nodwch enw’r ardal leol lle’r ydych yn byw e.e. Butetown, Y Barri

  Ydych chi’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn sir Caerfdydd neu Fro Morgannwg?

  Nodwch enw’r ardal leol lle’r ydych yn gweithio neu’n gwirfoddoli e.e. Butetown, Y Barri

  Mae’r stori yr ydych yn dymuno ei rhannu gyda ni yn rhywbeth: [Dewiswch un o’r opsiynau isod]

  Os yw’r stori hon yn ymwneud â rhywbeth yr ydych chi a’ch gweithle wedi ei wneud (yn cynnwys gwirfoddoli), rhowch yr enw a ble ddigwyddodd hyn:

  A yw eich stori’n ymwneud â: [Dewiswch un o’r opsiynau isod]

  Rhannwch eich stori am yr hyn yr ydych chi / chi a’ch teulu a/neu ffrindiau neu chi a’ch gweithle wedi ei wneud i symud mwy a bwyta’n dda. Gallech gynnwys yr hyn yr ydych wedi ei wneud i symud mwy a/neu fwyta’n dda, pryd ddigwyddodd y newid hwn, gyda phwy, pam yr oeddech eisiau ei wneud a pha fuddion yr ydych wedi eu gweld o’r gweithgareddau hyn.

  Diolch am rannu eich stori. A ydych yn bwriadu parhau â’r gweithgareddau uchod, neu a yw wedi eich ysgogi chi / chi a’ch teulu a/neu ffrindiau neu chi a’ch gweithle/lleoliad gwirfoddoli i wneud rhywbeth arall.

  Rydym eisiau ysbrydoli pobl eraill fel chi i symud mwy a bwyta’n dda, mae eich stori yn rhan bwysig o hyn. A fyddech chi’n fodlon i dîm Symud Mwy Bwyta’n Dda yn Nhîm Lleol Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro gysylltu â chi yn uniongyrchol i drafod sut a ble yr hoffem rannu eich stori?

  Enw Cyswllt

  Rhif cyswllt dewisol

  Ebost cyfeiriad

  Diogelu Data

  Mae unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch chi wedi ei diogelu rhag cael ei defnyddio gan unigolion a sefydliadau eraill yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Bydd y wybodaeth ond yn cael ei defnyddio at ddibenion cysylltu â chi am y stori yr ydych wedi ei chyflwyno. Bydd y stori yr ydych wedi ei darparu yn cael ei defnyddio yng ngwaith Symud Mwy Bwyta’n Dda fel rhan o Dîm Lleol Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro. Fe’ch hysbysir am unrhyw newid i ddefnydd a diben y data yr ydych wedi ei ddarparu. Trwy gwblhau’r ffurflen uchod, rydych yn cytuno eich bod wedi darllen a deall y wybodaeth uchod yn ymwneud â defnyddio a chadw unrhyw wybodaeth sydd gan Dîm Symud Mwy Bwyta’n Dda - BIP Caerdydd a’r Fro amdanoch chi, yn cynnwys sut i gysylltu â’r tîm i dynnu eich data yn ôl trwy’r Nodyn Preifatrwydd