Mae model Tocyn Euraidd sydd yn agos gysylltiedig â newid ymddygiad wedi cael ei ddatblygu i dargedu pobl anweithgar sydd wedi eu lleoli yn ardaloedd o amddifadedd yn y Barri.

Nod y prosiect hwn yw:

 • Helpu pobl 60+ oed i gael mynediad at ddarpariaeth chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn ardal y Barri
 • Defnyddio egwyddorion newid ymddygiad i dywys pobl anweithgar ar daith i fod yn egnïol ar eu telerau eu hunain
 • Gwella’r ddarpariaeth chwaraeon a gweithgaredd corfforol sydd ar gael i’r grŵp oedran 60+ yn y Barri i fodloni’r galw

Cydlynodd y Tîm Byw’n Iach yng Nghyngor Bro Morgannwg y cynllun Tocyn Euraidd, ymyrraeth newid ymddygiad, sydd yn cynnig 8 wythnos o weithgareddau am ddim yn y gymuned i breswylwyr. Y Barri oedd y ffocws ar gyfer y prosiect peilot gyda’r meini prawf cymhwysedd canlynol; mae’n rhaid bod y cyfranogwyr –

 • Yn 60+ oed
 • Yn preswylio yn y Barri – yn arbennig y rheiny sydd yn byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig
 • Yn egnïol am lai na 150 o funudau’r wythnos
 • Heb unrhyw gyflyrau iechyd neu rai lefel isel

Cwblhaodd un o’r cyfranogwyr y ffurflen ymuno, cawsant Becyn Croeso oedd yn eu tywys trwy set o nodau i fod yn fwy egnïol yn eu bywyd o ddydd i ddydd ac i ymuno â gweithgareddau lleol o ddiddordeb iddynt.  Mae cyfranogwyr nad ydynt yn gymwys oherwydd, er enghraifft, cyflyrau iechyd, eu lleoliad neu eu lefelau gweithgaredd presennol, yn cael eu cyfeirio i’r Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS) neu weithgaredd cymunedol arall yn dibynnu ar eu hamgylchiadau.

Gweithio mewn partneriaeth

Y partneriaid cyllid ar gyfer y prosiect oedd Chwaraeon Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mae Partneriaid atgyfeirio yr oedd eu rôl yn cynnwys hyrwyddo’r cyfle am Docyn Euraidd i ddefnyddwyr y gwasanaeth a rhoi cymorth i gael mynediad at y cynllun lle bo angen, yn cynnwys Age Connects, Action for Elders, NERS, Tai Newydd, Race Equality First, Cartrefi’r Fro, Tai Wales & West, Tîm Primary Care Physio a Ffisios Cymunedol Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro.

Roedd y Darparwyr Gweithgareddau yr oedd eu rôl yn cynnwys cyflwyno gweithgareddau, cymorth uniongyrchol i’r cyfranogwyr ac adborth ar y cynllun, yn cynnwys Action for Elders, Caerau Dragon Bowmen, Celtic Capability Sailing, Chelle Grant PT, Pêl-droed dan Gerdded Duffers Utd, Elderfit, Goldies Cymru, Campfa Hydrofitness i Fenywod, Island SUP, Legacy Leisure, Motion Control Dance, Sporting Memories, Canolfan Bowls a Hamdden De Cymru, Tennis Squad, Valeways, With Music in Mind, Yogabond, Ioga gyda Danielle Nicholls, Gymnasteg YMCA y Barry, Zumba Gold gyda Tracey Raikes.

Mae partneriaid wedi bod yn gefnogol o’r cynllun ers ei ddechrau. Mae’r cynllun wedi galluogi Partneriaid Atgyfeirio i helpu defnyddwyr y gwasanaeth i gael mynediad at ddarpariaeth gymunedol o ansawdd uchel. Mae’r cynllun wedi helpu rhai Darparwyr Gweithgaredd i wella ar ôl COVID trwy ddatblygu eu haelodaeth yn ôl i lle’r oedd. Mae’r Tocyn Euraidd hefyd wedi helpu Darparwyr Gweithgareddau i gael gafael ar y bobl nad oedd yn mynychu eu darpariaeth o’r blaen am resymau fel peidio â gwybod bod y gweithgaredd yn bodoli, ddim yn siŵr sut i ddechrau neu bryderon ariannol yn ymwneud â gwerth am arian. Gwelir y rhagflas o 8 wythnos yn ffordd heb risg i bobl gael mynediad at ddarpariaeth yn yr hirdymor.

“Mae hwn yn gynllun gwych sydd wedi fy ngalluogi i gymryd rhan mewn ioga yr wyf yn dal i’w fwynhau”.

“Mae’r dosbarth ymarfer corff ysgafn yn dda am ein bod i gyd yn teimlo’n gyfforddus, ac rydym hyd yn oed yn canu”

Llwyddiant a dysgu

Yn ystod ymyrraeth 8 wythnos y Tocyn Euraidd, nodwyd newidiadau i gyfartaleddau’r grŵp o’r gwerthusiadau cyn ac ar ôl cymryd rhan:

 • Fe wnaeth eistedd leihau o 0.5 awr
 • Gwellodd hyder yn gwneud gweithgaredd corfforol neu cafodd ei gynnal ymysg 80% o’r cyfranogwyr
 • Cynyddodd cerdded 10 munud y dydd o 0.2 o ddiwrnodau
 • Cynyddodd gweithgaredd corfforol cymedrol o 0.4 o ddiwrnodau
 • Cynyddodd gweithgaredd corfforol egnïol o 0.4 o ddiwrnodau
 • Cafwyd newid cadarnhaol i sgorau 5/7 WEMWBS o un mesuriad o leiaf e.e. symudodd yr
  ymateb ar gyfer teimlo’n optimistaidd o ‘Rhywfaint o’r Amser’ i ‘Yn Aml’ rhwng cyn ac ar ôl yr ymyrraeth

Oherwydd llwyddiant peilot y Barri a galw mawr gan y cyhoedd y tu allan i’r Barri, mae hybiau gweithgaredd newydd wedi cael eu lansio yn y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Phenarth o fis Ebrill 2022.

Dyluniwyd y cynllun fel bod Tocynnau Euraidd yn gallu cael eu dosbarthu i bartneriaid a thrwy ddulliau marchnata eraill oedd fwyaf effeithiol yn cael mynediad at bobl anweithgar. Mae dangosyddion cynnar yn awgrymu bod gweithio gyda phartneriaid wedi bod yn ddefnyddiol i hyrwyddo’r cynllun, ond nid dyma’r llwybr sydd wedi bod fwyaf effeithiol i gael mynediad at gyfranogwyr yn ystod y cyfnodau cynnar.

Yn wahanol i’r disgwyl, llwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol (Facebook a Twitter yn bennaf) oedd y ffordd fwyaf mynych yr oedd preswylwyr yn dod yn ymwybodol o’r cynllun. Bydd gwaith yn parhau gyda thîm cyfathrebu Bro Morgannwg i hyrwyddo’r cynllun ond bydd dulliau marchnata traddodiadol hefyd nad ydynt efallai’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, yn cael eu harchwilio hefyd.

Oherwydd ymestyn y Tocyn Euraidd yng nghanolfannau poblog y Fro (y Barri, y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Phenarth), bydd y Gronfa Euraidd ar gael ar gyfer grwpiau yn yr ardaloedd hyn i ddechrau gweithgaredd newydd fydd yn ategu’r dewis o weithgareddau ym mhob ardal. Fodd bynnag, bydd ffocws arbennig yn cael ei roi ar gymunedau gwledig y Fro, felly bydd pobl sydd yn ei chael hi’n anodd mynd i’r prif drefi, yn dal i allu cymryd rhan mewn gweithgaredd yn agosach at eu cartrefi. Bydd partneriaethau’n cael eu datblygu yn yr ardaloedd llai hyn er mwyn i grwpiau allu ychwanegu gweithgaredd corfforol i’r hyn y maent yn ei gynnig. Enghraifft o bartneriaid targed yw cynghorau cymunedol a neuaddau pentref lleol sydd â mynediad at breswylwyr yn yr ardaloedd hyn.

I ganfod mwy am y Cynllun Tocyn Euraidd a’r Cynllun Hamdden 60+ ehangach, cysylltwch â Tïm Byw’n Iach y Fro