Symud Mwy yn y Gwaith

Fel rhan o’n cynnig Cynyddu Ataliaeth ar gyfer Symud Mwy Bwyta’n Iach, fe wnaethom gynnig hyfforddiant yn seiliedig ar dystiolaeth ac adnoddau Gwaith a Bywyd SMART i Gyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg, wedi eu dylunio gan y GIG yng Nghanolfan Diabetes Caerlŷr.

Mae studiaethau’n dangos y gall cyfnodau estynedig yn eistedd gynyddu’r risg o broblemau iechyd corfforol a meddyliol yn y tymor byr a’r hirdymor, gyda gweithwyr wrth ddesg yn treulio 9 awr y dydd yn eistedd ar gyfartaledd.

Mae’r diwrnod gwaith yn rhoi digon o gyfleoedd i hybu ffordd o fyw iach. Ond, mae llawer o rolau’n cyfrannu at ymddygiad eisteddog. Mae gweithwyr sydd yn anwethgar yn corfforol yn colli hyd at bedwar diwrnod gwaith a hanner y flwyddyn o’u cymharu â’r rheiny sy’n actif, trwy absenoldeb a phresenoliaeth. Gall mân newidiadau i’r diwrnod gwaith wneud gwahaniaeth sylweddol, fel:

  • Sefyll, ymestyn, a symud i ffwrdd o’ch ardal waith yn gyflym am funud neu ddwy bob hanner awr.
  • Sefyll i fyny a chael saib o’r sgrîn am bum munud ar yr awr. Gallai hyn fod yn amser sy’n cael ei dreulio’n siarad â chydweithiwr yn lle ebostio, neu’n mynd allan os ydych yn gweithio gartref.

Mae cynllun bywyd a gwaith SMART yn cynnig amrywiaeth eang o offer i helpu sefydliadau i greu gweithle deinamig ac annog cyflogeion i eistedd llai tra’n gweithio a thrwy gydol gweddill eu diwrnod trwy wneud newidiadau cynaliadwy, addas.

Cafodd pumtheg hyrwyddwr o’r ddau weithle hyfforddiant i hyrwyddo’r gweithgaredd hwn yn eu timau a darparwyd pedair desg sefyll/eistedd fel adnodd ymarferol.

Mae canlyniadau a gofnodwyd yn flaenorol o weithredu’r cynllun mewn gweithle yn cynnwys 65% o staff yn nodi ansawdd bywyd gwell, 58% yn teimlo llai o flinder ar ôl gwaith, 50% o staff yn profi llai o boen a 33% o staff yn teimlo llai o straen.

Ein nod yw parhau i gyfarfod â’r hyfforddwyr i ddarparu unrhyw gymorth pellach sydd ei angen ac i rannu syniadau ac arfer gorau yn y grŵp.