Rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant staff Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Gyda chymorth partneriaid ar draws sefydliadau’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, mae cynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach wedi cael ei ddatblygu i alluogi pawb, o unigolion i sefydliadau, i fyw bywydau mwy egnïol ac iach.

O safbwynt sefydliadol, gall cyflwyno ac annog dewisiadau a gweithgareddau iachach gynorthwyo staff i fabwysiadu ffordd o fyw iachach, gan wella cynhyrchiant a hybu morâl.

Fel partner strategol yng nghynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi croesawu’r Egwyddorion Gweithle Iach ac mae wedi galluogi staff ar draws y sefydliad i roi blaenoriaeth i’w llesiant corfforol a meddyliol trwy gyfres o fentrau sefydliadol ac wedi eu hysgogi gan orsafoedd.

Fel sefydliad…
Yn weithredol, mae rôl ymladdwr tân yn drwm yn gorfforol, ac mae ffitrwydd yn brif flaenoriaeth. Fodd bynnag, gyda mwy na 5,000 o aelodau o staff corfforaethol a gweithredol, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi bod yn sefydlu buddion symud mwy a bwyta’n iach, gan gynorthwyo staff i fod yn fwy egnïol ac yn iachach yn gorfforol o fewn eu diwrnod gwaith.

Gall newidiadau bach gael effaith fawr ar alluogi aelodau o staff i fabwysiadu ymddygiad iachach. Er enghraifft, rhoddodd y gwasanaeth fotel ddŵr amldro, wedi ei brandio i bob aelod o’r staff i’w hannog i yfed dŵr yn rheolaidd ac i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd hydradu iach. Cyflwynwyd y poteli dŵr i ysgogi’r agenda ail-lenwi, o safbwynt cynaliadwyedd ac iechyd.

Y tu hwnt i hyn, cyflwynodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru amrywiaeth o opsiynau bwyd iachach ar gyfer aelodau corfforaethol o’r staff; gan gynnig dewisiadau amgen iachach, wedi eu cyrchu’n lleol a byrbrydau o ffrwythau i’w wneud hi’n haws i staff fwyta’n dda yn y gwaith.

Gan gydnabod buddion symud mwy a bwyta’n iach o ran iechyd a llesiant staff, mae’r gwasanaeth wedi cyflwyno amrywiaeth o fentrau gweithgaredd corfforol i annog staff i fod yn fwy egnïol yn ystod eu diwrnod gwaith. Wedi eu targedu at staff corfforaethol, mae’r gwasanaeth yn cynnal sesiynau fel ioga neu hyfforddiant cylchol yn y campfeydd, gan roi amser penodedig i’r tîm ganolbwyntio ar eu llesiant.

Yn ogystal â hyn, mae’r gwasanaeth wedi bod yn nodi cyfleoedd i staff gweithredol a chorfforaethol weithio’n gydweithredol i wella eu hiechyd a’u llesiant trwy ddiwrnodau i ffwrdd. Mae aelodau o’r tîm yn cael cyfle i adael y swyddfa, cyfarfod ag aelodau o’r gwasanaeth a chael sesiynau blasu ar agweddau corfforol o rôl ymladd tân o dan gyngor ac arweiniad ymladdwyr tân wedi eu hyfforddi.

O safbwynt sefydliadol, mae ethos Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn rhoi pwyslais enfawr ar iechyd a llesiant ei staff. Gan gydnabod pwysigrwydd cael amser neilltuol i ffwrdd o’r diwrnod gwaith i fod yn fwy egnïol yn gorfforol, cael seibiant llesiant i gael bwyd ffres, iach sydd yn hygyrch, mae’r sefydliad wedi sefydlu’r blaenoriaethau Symud Mwy Bwyta’n Iach hyn o lefel gorfforolaethol i lefel weithredol.

Arddangos Gorsafoedd…
Ar draws y gorsafoedd tân yn Ne Cymru, mae gan y rhan fwyaf gyfres o gyfleusterau sydd yn galluogi’r tîm i weithio ar eu ffitrwydd corfforol pan fyddant yn y gwaith. Gan fod rôl ymladdwr tân yn gorfforol drwm, fe’u honogir i wneud sesiynau corfforol am 45 munud y dydd i gynnal lefelau ffitrwydd yn annibynnol neu fel grŵp.

Roedd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eisiau sicrhau, ar draws ei orsafoedd, bod gan staff amgylchedd yr oeddent yn teimlo’n gyfforddus i ymarfer lles meddwl ac emosiynol ynddo. Gyda chymorth proffesiynol yn hygyrch ar draws y gwasanaeth i aelodau o’r staff, roedd y sefydliad yn teimlo ei fod hefyd yn bwysig cael ‘hafan ddiogel’ ym mhob gorsaf oedd yn gweithredu fel hyb llesiant neilltuol. Roedd y gorsafoedd eu hunain yn cael cyfle i ddatblygu gofod yr oeddent yn teimlo fyddai o fudd i’w cymuned o ymladdwyr tân.

Yng Ngorsaf Caerdydd Canolog, gyda chymorth rheolwr yr orsaf, dewiswyd cyflwyno feranda awyr agored fel gofod llesiant er budd y staff ar lefel gorsaf. Gan feddwl am y syniadau yn annibynnol, daeth yr orsaf ynghyd wedyn i drawsnewid yr ardal yn amgylchedd hamddenol a chyfforddus.

Wrth i bandemig COVID-19 roi mwy o bwyslais ar yr angen am gymorth emosiynol a lles meddwl, crëwyd yr hyb llesiant i alluogi aelodau o’r staff i gael seibiant i ffwrdd o’r orsaf, i ymlacio a chael ffocws o’r newydd. Mae wedi bod yn gyfle hefyd i’r tîm gymdeithasu a chyfarfod mewn gofod anffurfiol, gan roi lle i’r ymladdwyr tân ymlacio yn yr awyr agored.

Dywedodd Roger Morgan, Rheolwr yr Orsaf: “Oherwydd natur ein swyddi, mae cael anogaeth a chefnogaeth i roi blaenoriaeth i’n hiechyd a’n llesiant ein hunain a’n cydweithwyr yn hanfodol bwysig. Mae ardal lesiant Caerdydd Canolog wedi cael ei chroesawu ac roedd ein staff yn gysylltiedig yn ystod pob cam o’r daith, o greu syniadau i helpu i adnewyddu’r gofod – rydym yn falch iawn o’r lle ac mae’n cael defnydd da. Mae rhoi blaenoriaeth i iechyd corfforol a meddyliol a llesiant ein staff yn flaenllaw i’n sefydliad ac rydym wedi creu cymuned sydd yn gallu gofalu am ein gilydd, rhoi cymorth a chydnabod pryd i gymryd seibiant ac mae hynny’n bwysig iawn.”

I ganfod mwy am Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ewch i www.southwales-fire.gov.uk.