Nod rhaglen Symud Mwy, a grëwyd gan Chwaraeon Caerdydd ac mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yw cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol ar gyfer y rheiny sydd yn llai egnïol ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Nod y rhaglen yw cynyddu ymwybyddiaeth o adnoddau a chyfleoedd i wella gwybodaeth, hyder a chymhwysedd i fod yn egnïol yn gorfforol trwy ymagwedd gydlynus gyda phartneriaid.

Mae Symud Mwy yn gweithio gyda thîm NERS (Gwasanaeth Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff), sefydliadau presgripsiynu cymdeithasol a darparwyr gweithgaredd corfforol i sicrhau ymagwedd gydgysylltiedig tuag at gynyddu lefelau gweithgaredd corfforolyr aelodau lleiaf egnïol o gymdeithas.

Mae un o raglenni Symud Mwy, y cynnig Hamdden Egnïol 60+, wedi esblygu’n rhaglen barhaus a chyfunol o gyfleoedd hamdden, chwaraeon cymunedol a gweithgaredd corfforol. Mae’r ddarpariaeth yn rhychwantu chwe chyfleuster Hamdden Better GLL a neuaddau cymunedol, stiwdios a pharciau amrywiol yng Nghaerdydd. Yn ogystal, mae partneriaethau newydd gyda Hockey Wales a Met Active wedi galluogi’r rhaglen i gynyddu ac amrywio’r cynnig gyda Hoci dan Gerdded a dosbarthiadau ychwanegol yn seiliedig ar ymarfer corff.

Mae Chwaraeon Caerdydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn partneriaeth â NERS a GLL i ddarparu gweithgareddau ‘pontio’ ar gyfer cleientiaid NERS mewn pedair canolfan hamdden ar draws Caerdydd. Mae datblygiad y sesiynau newydd hyn ar gyfer cynnal lefelau gweithgaredd corfforol cleientiaid sydd wedi gorffen NERS ac i hyrwyddo gweithgaredd cynaliadwy parhaus. Bydd y tîm Symud Mwy yn monitro ac yn gwerthuso lefelau gweithgaredd a chanlyniadau iechyd a llesiant dros gyfnod estynedig (6-12 mis) er mwyn deall y rhwystrau a’r hwyluswyr i newid ymddygiad cyfranogwyr NERS yn yr hirdymor.

Mae’r rhaglen Symud Mwy yn cyfrannu at ganlyniadau Datblygu Cymru Iachach trwy newid iechyd a llesiant y boblogaeth yng Nghaerdydd. Mae nifer o’r ymyriadau sydd yn cael eu dylunio a’u cyflwyno yn cyfrannu at ataliaeth ac ymddygiad hunanreoli gwell trwy alluogi pobl i fod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae gan Symud Mwy 6 ‘strategaeth’ er mwyn cyflawni ei amcanion sydd yn rhannu’n 3 swyddogaeth (Hyfforddiant a Datblygiad; presgripsiynu cymdeithasol ac atgyfeirio i wneud ymarfer corff; gwerthuso, dysgu ac effaith) a 3 grŵp poblogaeth darged (pobl hŷn; cymunedau â’r angen uchaf; cleientiaid NERS presennol ac yn y dyfodol). Trwy ei ymagwedd systemau, eu nod yw cydweithredu gyda phartneriaid ar draws y ddinas i ymgysylltu’r poblogaethau mwyaf anweithgar i fod yn fwy egnïol yn gorfforol.

Mae’r Behavioural Architects wedi cael eu comisiynu hefyd i gyflwyno hyfforddiant newid ymddygiad ar gyfer cyflwynwyr cymunedol, ymarferwyr Gofal Iechyd a rhagnodwyr cymdeithasol ym mis Mai 2022 i wella darpariaeth a gwella’r tebygolrwydd o newid ymddygiad cynaliadwy.

Mae gwaith partneriaeth rhanbarthol rheolaidd gyda Thîm Byw’n Iach Bro Morgannwg ar y gweill i rannu’r hyn a ddysgir ac i nodi cwmpas ar gyfer cyflwyno rhanbarthol posibl yn y dyfodol.

Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn eu lle i gael ffilmiau o brosiectau Symud Mwy i greu ffilmiau hyrwyddo i hysbysebu cyfleoedd ar draws eu llwyfannau rhwydweithio. Y diben, i gynyddu’r brand Symud Mwy a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer cyfranogwyr, cyflwynwyr a phartneriaid posibl i gymryd rhan.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.Sportcardiff.co.uk/movemore