RBI Wales – Symud Mwy gyda Phêl Fas

Ein bwriad oedd annog mwy o bobl ifanc, yn enwedig merched ifanc, i gymryd rhan mewn chwaraeon, yn arbennig pêl fas a phêl feddal yn y Barri a Dwyrain Caerdydd. Roeddem hefyd yn bwriadu cynnal sesiynau pêl fasged i bobl ifanc â nam ar eu clyw. Yn y Barri, mae hyn wedi cefnogi 24 o chwaraewyr, sef dwbl nifer ein cyfranogwyr blaenorol. Yn Nwyrain Caerdydd, mae hyn wedi cefnogi 15 o chwaraewyr, gyda chynnydd o tua 15%, ac mae’r grŵp o chwaraewyr â nam ar eu clyw yn cynnwys 7 o chwaraewyr – mae’r rhain yn chwaraewyr gwbl newydd. Rydym yn gweithio ar gynaliadwyedd drwy gyflwyno clybiau tanysgrifio lle y bo’n bosibl.

Dywedodd Z: “mae’r gweithgaredd hwn yn help mawr i mi gyda fy ngorbryder!”

Dywedodd H: “Rwy’n hoff iawn o daro’r bêl.”

Dywedodd L: “Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd ac rwy’n cael bod yn rhan o grŵp – mae’n fy ngwneud i mor hapus.”

Mae’r rhaglen hon yn benodol wedi helpu plant fel…

B, sy’n cael ychydig o ffocws ar gyfer ei ADHD.

M, sydd wedi gwella ei sgiliau taflu a dal, ac sy’n gwenu oherwydd ei holl lwyddiannau.

S, sy’n teimlo balchder yn y ffaith fod ei sgiliau dal wedi gwella.

C, sy’n ymarfer ei sgiliau arweinyddiaeth mewn ffordd amlwg, gadarnhaol.

Mae chwaraewyr â nam ar eu clyw wir yn mwynhau’r sesiynau, fel y nodwyd gan eu gwên a’r ffordd y maent yn helpu wrth i ni osod a chadw’r offer. Maent yn taro’r bêl yn dda, ac yn rhedeg o gwmpas y safleoedd yn dda iawn. Mae eu sgiliau dal a tharo yn gwella yn ystod pob sesiwn.