Pedal Power – Prosiect Peilot Ymgysylltu

Fe wnaeth ein prosiect ymgysylltu dros un mis ganolbwyntio ar feithrin ein perthnasoedd presennol â sefydliadau a sicrhau ymgysylltiad sefydliadau newydd yn y gwasanaeth a gynigir gan Pedal Power. Ynghyd â hyn a’r galw uchel sy’n bodoli am ein hyfforddiant beicio, roeddem yn gobeithio hyfforddi swyddog beicio newydd ein hunain o’n tîm presennol i weithio fel rhan o’r prosiectau arfaethedig yn yr haf. Byddai’r prosiect hwn hefyd yn cyllido hyfforddiant ar y safonau cenedlaethol fel y byddai gan yr aelod newydd o staff gyfres o sgiliau o ansawdd uchel i weithio fel rhan o’n hadran feicio. Roedd y dull gweithredu hwn yn newydd i ni a daeth yn sgil diffyg rolau hyfforddi â sgiliau yn lleol a’n cred y dylai hyfforddwyr beicio hefyd fod yn bobl â sgiliau pobl rhagorol sy’n gallu ymgysylltu’n dda yn ogystal â hyfforddi.

Fe wnaethom ddechrau recriwtio’n gyflym i’r swydd newydd ac roedd un o’n gweithwyr yn y dderbynfa yn llwyddiannus o ran ymgymryd â’r rôl newydd. Dechreuodd y gwaith gydag ymgysylltu â sefydliadau newydd i gymryd rhan mewn sesiynau blasu beicio am ddim, a hyfforddi a dysgu hefyd ochr yn ochr â’n tîm i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i ddarparu hyfforddiant beicio. Gweithiodd ein swyddog newydd yn gyflym i ymgysylltu â’r sefydliadau yr oeddem wedi gobeithio gweithio’n agos gyda nhw ac aeth ymhellach i gysylltu â sefydliadau newydd, yr oedd rhai ohonynt yn anhysbys neu heb gysylltiad blaenorol â’n gwasanaeth.

Roedd cynnig sesiynau blasu a sesiynau rheolaidd bellach i sefydliadau fel yr MS Society, Canolfan Gymunedol Cathays a Sight Life yn boblogaidd iawn. Fe wnaethom ddarparu lle i grwpiau gyfarfod gyda lluniaeth yn ein caffi ac fe wnaethom drafod yr opsiynau sydd gennym ar gyfer beicio yn Pedal Power. Yna, o ran beicio, roeddent yn gallu rhoi cynnig ar amrywiaeth o’n beiciau yn y parc, ac ar gyfer sefydliadau sy’n ystyried sefydlu grwpiau rheolaidd, fe wnaethom roi trosolwg o’n gweithdrefnau a’n haelodaeth, a rhoi cyfle i’w staff roi cynnig ar amrywiaeth o’n beiciau er mwyn iddynt ddychwelyd a dechrau dod â chyfranogwyr ynghyd yn y dyfodol sydd â gwybodaeth dda o’n gwasanaeth.

Er gwaethaf y ffaith bod y prosiect wedi cael ei gwblhau bellach, rydym wedi ymrwymo gyda’r grwpiau hyn i barhau i gynnig sesiynau blasu am ddim, sydd bellach wedi’u hailarchebu ar gyfer mis Mai lle y gallant gwrdd â’n swyddog beicio newydd, diolch i’r prosiect hwn.

Bu mis Ebrill yn brysur i’n haelod newydd o staff wrth iddo dreulio amser yn hyfforddi ym Mryste gyda Life Cycle er mwyn gallu darparu’r Safonau Cenedlaethol a hyfforddiant beicio Bikeability. Mae’r hyfforddiant bellach wedi’i gwblhau ac mae ganddo flwyddyn nawr i ddarparu 72 awr o hyfforddiant er mwyn iddo fod wedi’i hyfforddi’n llawn, a gall wneud hynny tra bydd yn gweithio yn Pedal Power.

Ein bwriad o hyd oedd i’r rôl newydd hon gefnogi ar brosiectau arfaethedig yn y dyfodol, fodd bynnag, wrth lwc, mae Pedal Power wedi derbyn cyllid sy’n golygu y gallwn gynnig contract 3 blynedd i’r person newydd hwn, i gefnogi eu hyfforddiant ymhellach a’u galluogi i barhau i weithio gyda grwpiau y maent yn ymgysylltu â nhw mor llwyddiannus drwy’r prosiect hwn.

Rydym yn hapus iawn gyda’r canlyniadau hyn a’r budd amlwg i Pedal Power a hefyd i ddarparu cyflogaeth hirdymor yn llwyddiannus mewn rôl boblogaidd. Mae hyfforddiant ar y Safonau Cenedlaethol a hyfforddiant Bikeability yn cael ei gynnig ledled y DU ac mae’n safon y gall unrhyw hyfforddwr cofrestredig ei ddarparu ledled Prydain, gan fod diffyg hyfforddwyr yng Nghymru, ac rydym yn hynod falch o gael un yn ychwanegol.

Heb y cyllid hwn, ni fyddai’r canlyniad gwych hwn wedi bod yn bosibl. Rydym wedi gallu cefnogi grwpiau sy’n bodoli ac mae gennym aelod newydd o staff bellach i weithio gyda beicwyr newydd a’r rhai o bob gallu sy’n dychwelyd yn ogystal â gweithio i gefnogi ein gwirfoddolwyr a’n haelodau.

Rydym wedi cael sefydliadau newydd yn ymweld i gymryd rhan mewn sesiynau blasu gyda llwyddiant mawr.

Mae aelodau a gwirfoddolwyr Sight Life wedi dychwelyd i feicio eleni yn Pedal Power ac mae ganddynt aelod o staff wedi’i neilltuol sy’n eu cefnogi bob dydd Mawrth, diolch i’r rôl hwn.

Mae Canolfan Gymunedol Cathays a Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru wedi ymuno fel aelodau o Pedal Power ac maent bellach yn sefydlu grwpiau ar gyfer sesiynau beicio rheolaidd i’w defnyddwyr y gwanwyn hwn.

Gyda’r capasiti ychwanegol, rydym hefyd wedi gallu cynnig sesiynau blasu i rai unigolion nad oes ganddynt gyswllt uniongyrchol â sefydliad ac roeddent wedi gallu rhoi cynnig ar amrywiaeth o feiciau gyda’n swyddog newydd a dechrau cymryd rhan mewn reidiau a sesiynau.

Heb y rôl hon, ni fyddai’r grwpiau a’r unigolion hyn wedi gallu mwynhau’r sesiynau blasu beicio am ddim, na chael pwynt cyswllt i dderbyn cymorth ac arweiniad yn Pedal Power, ac ni fyddem wedi gallu hwyluso’r reidiau a’r sesiynau grŵp newydd oherwydd roeddem wedi cyrraedd ein capasiti’n flaenorol ar gyfer arweinwyr beicio. Mae gennym hefyd bar ychwanegol o ddwylo ar gyfer sesiynau hyfforddiant beicio fel rhan o’n sesiynau dychwelyd i feicio 50+ a dysgu i feicio, ymysg eraill. Bydd y sawl sydd yn y rôl hon yn mynd ymlaen i weithio gyda channoedd o unigolion a grwpiau bob blwyddyn, gan ddarparu hyfforddiant beicio i bobl o bob gallu yn eu rôl newydd yn Pedal Power. Mae gennym gapasiti ychwanegol i ymgymryd â llwythi gwaith a sesiynau newydd a pharhau i ymgysylltu â sefydliadau newydd.

Cawsom stori lwyddiannus, yn y ffaith bod ein swyddog beicio newydd wedi cwblhau ei hyfforddiant Hyfforddwr Safonau Cenedlaethol ddydd Mercher 26 ain Ebrill a bellach mae angen tystiolaeth arnynt o’u sgiliau newydd drwy ddarparu 72 awr o hyfforddiant ochr yn ochr ag aelod o’n staff yn Ysgol Trinity Fields drwy ddarparu hyfforddiant beicio i blant anabl fel rhan o sesiynau dros bedwar diwrnod drwy gydol mis Mai a Mehefin. Mae’r math hwn o waith yn anodd neu’n amhosibl ei ddarparu heb aelodau o staff hyfforddedig a gellir gweld y buddion eisoes.

I fesur llwyddiant y prosiect, gofynnwyd i bob cyfranogwr roi adborth ar ôl cwblhau sesiwn flasu, ac roeddem yn falch iawn bod y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr wedi ymateb ar ffurflen werthuso’r prosiect. Buom yn falch iawn o’r adborth, ac isod ceir rhai o’r ymatebion a’r data a gasglwyd gennym.

Fe wnaethom restru a chysylltu â chyfanswm o 50 o sefydliadau a chawsom ymatebion cadarnhaol gan 19 o’r rhain. Rydym yn gwybod o brofiad ei bod yn aml yn cymryd amser i feithrin perthnasoedd ac roeddem yn falch iawn o’r ymatebion a faint o ymgysylltiad roedd ein swyddog newydd wedi llwyddo i’w gynnwys mewn 5 wythnos. Rydym yn hyderus y bydd y prosiect bach hwn yn dechrau’r berthynas â nifer mwy o sefydliadau wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi ac mae’r cysylltiadau sy’n cael eu gwneud yn dechrau cyflwyno Pedal Power fel lleoliad ar gyfer gweithgareddau yn ystod yr haf.

Gyda’i gilydd fe wnaethom gwrdd â 9 sefydliad, cynnal 12 sesiwn blasu ac ymgysylltu â 58 o bobl newydd. Roedd hyn ychydig bach iawn yn is na’n targed, ond mae sesiynau wedi’u hailarchebu a fydd yn mynd a ni y tu hwnt i’r targedau unwaith y byddant wedi’u cwblhau ym mis Mai.

Adborth o’r sesiynau blasu

“Roedd yn bleserus iawn ac roedd y cymorth i gael mynediad at lwybrau yn gwneud i’r cyfranogwyr deimlo eu bod wedi ymgysylltu, a oedd yn werthfawr.”

“…Mae wedi fy ysbrydoli i gefnogi’r cyfranogwyr i fwynhau’r reid”

“Rhagorol. Rwy’n gweithio gyda gwasanaethau llesiant, a chwmpasodd y 5 ffordd at lesiant ym model y GIG: Gweithgaredd corfforol, Rhyngweithio cymdeithasol, Ymwybyddiaeth ofalgar, Dysgu rhywbeth newydd, a rhoi i eraill.”

“… Rhoddodd y sesiwn hon deimlad hyfryd i mi ac rwy’n teimlo’n fwy egnïol, cysylltiedig a hyderus.”

“Profiad newydd mewn amgylchedd hyfryd. Helpodd Steven i wella fy hyder.”

“Amrywiaeth wych o feiciau ar gyfer pob gweithgaredd. Staff cymwynasgar a gwybodus.”

“Llawer o hwyl! Reidiais feic pafin. Am brofiad. Roeddwn yn teimlo’n llawn bywyd ar ôl y reid.”

“Roedd y reid beiciau yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol iawn. Fe wnaeth wella fy ysbryd a’m helpu i fod yn ymwybodol o fy amgylchedd gan ei fod mewn parc.”

“Roedd yn braf bod allan ym myd natur.”