Pedal Power Caerdydd yn annog y ddinas i feicio
Mae gweithredu gan bartneriaid Symud Mwy Bwyta’n Iach yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant cymunedau a’r ffordd y maent yn teithio, ac mae hyn yn amlwg trwy waith Pedal Power Caerdydd wrth iddynt alluogi mathau iachach o deithio ar gyfer poblogaeth Caerdydd.

Mae Pedal Power Caerdydd yn sefydliad elusennol wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd, sydd yn annog ac yn galluogi unigolion o bob oed a gallu i ddechrau neu barhau i feicio trwy ddefnyddio eu cyfleusterau. Mae’r elusen hefyd yn rhoi pwysigrwydd mawr ar gynorthwyo pobl ag anableddau i wneud ymarfer corff trwy ddefnyddio eu hoffer beicio, gydag amrywiaeth o feiciau addasol a sesiynau gyda gwirfoddolwyr i helpu i ddatblygu hyder i wneud ymarfer corff a beicio. Mae Pedal Power yn galluogi beicwyr anabl i feicio hefyd trwy logi beiciau am ddim.

Mae Pedal Power Caerdydd, yn cynnwys Caerdydd, y Bae a Llwybr Taf i gyd, yn rhoi cyfle i gymunedau ddechrau symud mwy a theithio mewn ffordd iach a chynaliadwy trwy alluogi pobl i logi a phrynu amrywiaeth o gerbydau beicio.

Maent yn cynnig amrywiaeth eang o feiciau o rai safonol, beiciau addasol a beiciau tair olwyn ac e-feiciau i’w llogi i annog beicwyr newydd i ddatblygu hyder a phrofiad heb yr ymrwymiad ariannol wrth gyflwyno eu hunain i feicio. Gall E-feiciau helpu beicwyr i fynd ymhellach ac yn fwy serth, gan greu mwy o gyfleoedd i bawb feicio (heb yr ymrwymiad ariannol wrth gyflwyno eu hunain i feiciau electronig gan alluogi mwy o feicwyr newydd i gael profiad symlach o feicio.

Yn ogystal, gall pobl ddefnyddio’r beiciau tair olwyn niferus sydd ar gael i gyflwyno eu hunain i feicio.) Mae’r elusen hefyd yn galluogi teuluoedd neu grwpiau i logi neu brynu beiciau tandem a rhai cargo, gan wneud beicio yn brofiad cydweithredol a helpu i annog cymunedau i fod yn fwy egnïol yn gorfforol.

Nod Pedal Power Caerdydd yw helpu pobl i wneud ymarfer corff mewn cymunedau a gwella eu llesiant mewn sawl ffordd gan fod grwpiau beicio’n cael eu rhedeg gan yr elusen hefyd lle gall beicwyr o bob gallu fynd allan, beicio a chyfarfod pobl (mewn gweithgaredd).

Nid prynu a llogi yn unig sydd yn digwydd yn Pedal Power Caerdydd. Mae ganddynt fecanyddion wrth law hefyd i ymdrin ag unrhyw broblemau all fod gan feicwyr gyda’u beiciau, a’r gallu i dderbyn beiciau’n rhodd y gall yr elusen eu hadnewyddu a’u hailddosbarthu.

“Yn Pedal Power Caerdydd, ein nod yw galluogi pobl o bob gallu i wneud ymarfer corff mewn cymunedau a gwella eu llesiant. Rydym wedi gwneud hyn trwy ddechrau grwpiau beicio sydd yn cael eu rhedeg gan yr elusen lle gall beicwyr o lefelau, profiad a hyder amrywiol fynd allan, symud mwy, beicio a chyfarfod pobl yn gwneud rhywbeth y maent yn ei fwynhau. Gyda gweithredoedd fel hyn, rydym, gobeithio, yn creu amgylchedd lle gall pawb gyflawni eu nodau a’u dyheadau o ran llesiant.” Sian Donovan, Cyfarwyddwr Pedal Power Caerdydd.

Mae ymdrechion Pedal Power Caerdydd i annog pobl i symud mwy ac ymgysylltu â beicio wedi ennill Gwobr Oes ar gyfer Iechyd a Llesiant, Gwobr Arian yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr a Chaffi Beicio’r Flwyddyn y DU yn ystod y Pandemig.

I ganfod mwy am Pedal Power Caerdydd a’r hyn y maent yn ei gynnig, ewch i’w gwefan trwy glicio yma.