Llwyddiant y Prosiect Peilot NewidCyflym

Gan weithio ar y cyd, mae tîm Podiatreg Pediatrig Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a’r tîm iechyd cyhoeddus lleol wedi cynhyrchu a threialu animeiddiad llwyddiannus sy’n anelu at gynyddu gweithgaredd corfforol dyddiol, yn ogystal â hyrwyddo ymarferion sy’n cryfhau cyhyrau’r traed a’r fferau, ymysg plant rhwng 4 a 6 oed.

Animeiddiad byr yw NewidCyflym sydd wedi’i anelu at blant ifanc, i’w hannog i efelychu ymarferion penodol a mwynhau cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol dyddiol yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth. Roedd y cynnyrch terfynol yn animeiddiad gyda deg cymeriad sy’n mynd â’r plant drwy ddeg ymarfer gwahanol sy’n ymgorffori cryfder, cydbwysedd ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Gan weithio gyda thimau Ysgolion Iach Caerdydd a Bro Morgannwg, cafodd pum ysgol gynradd eu recriwtio’n llwyddiannus i dreialu’r animeiddiad. Cafodd athrawon dosbarthiadau Derbyn a Blwyddyn 1 eu briffio a chawsant eu cynnwys yn llawn yn y gwaith o gwmpasu, gweithredu a gwerthuso NewidCyflym drwy gydol y cyfnod peilot.

Mae’r peilot wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda thros 280 o blant 4-6 oed yn cymryd rhan ynddo, ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, gan gynnwys ysgolion Cymraeg. Mae mewnbwn ac adborth gan athrawon wedi bod yn amhrisiadwy ac wedi darparu gwerthusiad ansoddol y gellir ei ddefnyddio i ledaenu ac ehangu’r prosiect ymhellach.

Roedd y sylwadau gan staff addysgu yn cynnwys:

“Cyfarwyddiadau clir hyfryd, roedd y plant wedi mwynhau, ac roedd hyd y gweithgareddau’n ardderchog hefyd. Os yw o fudd mawr i’r plant yna mae hwn yn sicr yn rhywbeth y byddwn yn hapus i’w roi ar waith.” – Athro Dosbarth Derbyn

“Fe wnaeth y plant fwynhau’r animeiddiad yn fawr ac roedden nhw’n gofyn pryd oedden ni’n mynd i’w wneud nesaf! Roedd yr animeiddiad yn help mawr i’r plant ac roedd yn ddigon byr i ddal eu sylw. Byddwn ni’n sicr yn parhau i ymarfer y symudiadau.” – Athro Blwyddyn 1