Digwyddiad Byw a Dysgu’n Well

Cynhaliwyd ein digwyddiad `Byw a Dysgu’n Well’ yn Ysgol Gynradd Tregatwg ddiwedd Mawrth 2023. |daeth y digwyddiad â 2 glwstwr o ysgolion ynghyd – Clwstwr Ysgol Uwchradd Willows a Chlwstwr Dysgu Pencoedtre yng Nghanol y Fro, i edrych ar agwedd ysgol gyfan tuag at fwyd, gyda’r bwriad o nodi cyfleoedd i gydgynhyrchu gweithredoedd newydd ac arloesol. Nododd data’n ymwneud â phrydau ysgol am ddim ac amddifadedd y ddau glwstwr hwn o dan ffrwd waith Cynyddu Ataliaeth.

Mynychodd 12 ysgol y digwyddiad, 2 ysgol uwchradd a 10 ysgol gynradd. Yn y bore, cymerodd staff o’r Uwch Dimau Arwain ym mhob un o’r ysgolion ran mewn gweithdy wedi ei hwyluso gan Sally Evans o Perform and Grow, tra bod y disgyblion yn cymryd rhan mewn prosiect coginio i greu dau bryd iach yn ogystal â thrafod yr hyn yr oedd bwyd iach, da yn ei olygu iddyn nhw.

Prif nodau’r digwyddiad oedd:

  • Datblygu dealltwriaeth a rennir o effaith bwyd ar iechyd corfforol a meddyliol a’r gallu ar gyfer dysgu
  • Dathlu a rhannu arfer da
  • Dechrau creu ein breuddwyd ar gyfer y dyfodol a sut gallai ymagwedd ysgol gyfan edrych a theimlo
  • Nodi’r adnoddau sydd ar gael i ni i gefnogi’r gwaith hwn

Dysgodd yr Uwch Arweinwyr am effaith maeth da ar yr ymennydd, gan ddatblygu dealltwriaeth o’r ffordd y mae’r hyn yr ydym yn ei fwyta yn effeithio ar ein hymddygiad a’n lles. Roedd cryn dipyn o drafodaeth yn dilyn hyn ar yr hyn sydd eisoes yn ei le yn ein hysgolion ond yn cydnabod bod gymaint mwy o gyfleoedd i weithio gyda disgyblion, staff, rhieni a’r gymuned ysgol ehangach, i gyflwyno negeseuon bwyta’n iach ac ymyriadau. Trwy rannu arfer cyfredol, fe wnaethom weithio ar y cyd ar gyfleoedd yn y dyfodol i wella’r bwyd sy’n cael ei gynnig, sut i ymgysylltu â rhieni mewn ffordd ystyrlon a phriodol i wella eu dealltwriaeth a’u sgiliau.

Cyflwynodd Castell Howell sesiwn hyfforddiant coginio gyda’r disgyblion a rhannwyd cinio iach rhagorol, wedi ei baratoi gan Felix, cogydd Ysgol Gynradd Tregatwg. Ar ôl cinio, daeth y staff a’r disgyblion ynghyd i drafod y camau nesaf, ac mae’r camau uniongyrchol yn cynnwys:

  • Creu amrywiaeth o fyrbrydau iach
  • Cyflwyno sesiynau ar ôl ysgol i deuluoedd
  • Cynnig mwy o amrywiaeth o fywydd iach a byrbrydau amser cinio
  • Ymgysylltu a gweithio gyda rhieni i ddysgu mwy am eu hanghenion
  • Edrych ar fwyd o safbwynt diwylliannau gwahanol

Yn y dyfodol, byddwn yn gweithio ar y cyd â phob un o’r ysgolion yn y clystyrau a byddwn yn dod â phawb nôl at ei gilydd i ddathlu cynnydd ac i rannu llwyddiannau.