Hyfforddiant Rhithiol Dewch i Ddarllen a Choginio ar gyfer staff lleoliadau

Nod y prosiect hwn oedd rhoi amrywiaeth o adnoddau coginio a ryseitiau i bob lleoliad Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd (CHaSPS). Mae’r ryseitiau yn gysylltiedig ag amrywiaeth o lyfrau stori sy’n cynorthwyo staff lleoliadau i gynnal gweithgareddau coginio iach gyda phlant yn eu lleoliadau.

Gwahoddwyd holl leoliadau CHaSPS i fynychu hyfforddiant Dewch i Ddarllen a Choginio. Cyflwynwyd yr hyfforddiant gan Richard Shaw o Coginio da’n Gilydd.

Dangosodd Richard 4 rysait iach gwahanol yn cynnwys myffins caws a brocoli, talpau tato, salad brocoli a ffa a darnau crymbl riwbob a sinsir. Yn ystod yr arddangosiadau, esboniodd Richard am opsiynau amgen i’w defnyddio yn y ryseitiau sydd yn gwneud gweithgareddau coginio yn fwy cost effeithiol i leoliadau eu gwneud.

Cyflwynodd Richard hefyd adnoddau Dewch i Ddarllen a Choginio y gall lleoliadau eu defnyddio gan ddefnyddio dolen gwefan ar gyfer pob lleoliad CHaSPS. Mae’r adnoddau’n cynnwys ryseitiau sydd yn gysylltiedig â’r llyfrau unigol, cynlluniau sesiynau a fideos coginio. Rhoddodd Richard awgrymiadau a gwybodaeth ddefnyddiol i staff ar ddefnyddio poptai halogen y mae CHaSPS wedi eu rhoi i leoliadau gan esbonio sut gellir coginio’r ryseitiau a ddangoswyd yn yr hyfforddiant gan ddefnyddio eu popty halogen.

Ar y cyfan, roedd ymatebion yr ôl-werthusiadau yn gadarnhaol gyda’r rhan fwyaf o leoliadau yn graddio’r sesiwn hyfforddiant yn dda iawn gydag 1 lleoliad yn graddio’r sesiwn yn dda, a byddai pob lleoliad yn argymell yr hyfforddiant i eraill. Mae’r ffurflenni gwerthuso’n dangos bod y rhan fwyaf o’r lleoliadau eisiau gwneud y myffins Brocoli a Chaws gyntaf gyda’r plant yn eu lleoliad.

Canfu pob lleoliad yr hyfforddiant yn ddefnyddiol a phan ofynnwyd iddynt beth oedd y rhan fwyaf defnyddiol o’r hyfforddiant, un ymateb a roddwyd oedd ‘awgrymiadau ar ddal y cyllyl a chysylltu ryseitiau iach â straeon adnabyddus.’

‘Parhewch i’n hysbrydoli gyda ryseitiau iach ac awgrymiadau’ oedd un ymateb a roddwyd pan ofynnwyd a oes unrhyw beth arall y gallem ei wneud i gynorthwyo lleoliadau i goginio ryseitiau iach gyda’r plant.

Anfonwyd arolwg olrhain ar ôl 3 mis i’r holl leoliadau a fynychodd yr hyfforddiant Dewch i Ddarllen a Choginio i gyfleu’r ffordd y mae’r hyfforddiant wedi effeithio ar pob lleoliad. Cwblhaodd 5 allan o’r 14 lleoliad a fynychodd yr hyfforddiant yr arolwg hwn.

O’r 5 lleoliad a ymatebodd, mae’n dangos bod yr holl leoliadau wedi gwneud gweithgareddau coginio gyda’r plant ar ôl yr hyfforddiant. Mae amlder y gweithgareddau coginio gyda’r plant yn y lleoliadau wedi amrywio ers yr hyfforddiant. Nodwyd bod un lleoliad penodol eisoes wedi cynnal 10 gweithgaredd coginio ers yr hyfforddiant.

Pan ofynnwyd a oedd y staff yn teimlo bod yr hyfforddiant wedi effeithio ar eu hymarfer, un ateb oedd ‘Mae wedi ein gwneud yn ymwybodol o’r holl opsiynau coginio sydd i’w cael.

Mae’n agor trafodaethau gyda’r holl staff o ran sut gallwn ymgorffori coginio ym mhob un o’n llyfrau wythnosol dewisol.’

Fe wnaeth staff lleoliadau hefyd adrodd yn ôl bod y sgiliau torri diogel a ddangosodd Richard wedi rhoi’r hyder iddynt ddefnyddio cyllyll sydd yn addas i blant gyda’r plant.

Ar y cyfan mae staff lleoliadau yn teimlo’n fwy hyderus i gynnal gweithgareddau coginio rheolaidd gyda’r plant yn arbennig ar ôl gorfod rhoi’r gorau i weithgareddau coginio yn ystod COVID-19.

Bydd CHaSPS yn parhau i hyrwyddo Dewch i Ddarllen a Choginio trwy gynnwys llyfr a syniad am rysait ym mhob e-fwletin misol sy’n cael ei anfon i bob lleoliad.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn cysylltwch â Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd