Nodau rhyngweithiol meysydd chwarae yn annog disgyblion i fod yn fwy egnïol yn ystod amser egwyl

Cymerodd disgyblion o saith ysgol ar draws Bro Morgannwg ran yn y prosiect Meysydd Chwarae Egnïol—prosiect peilot a lansiwyd gan Dîm Byw’n Iach y Fro i hybu gweithgaredd corfforol ar faes chwarae’r ysgol.

Fel rhan o’r prosiect Meysydd Chwarae Egnïol, cyflwynodd saith ysgol ledled Bro Morgannwg nodau chwarae egnïol i’w meysydd chwarae, er mwyn annog y disgyblion i fod yn fwy egnïol trwy weithgareddau gemau, dawnsio a neidio cymysg.

Un ysgol a gymerodd ran oedd Ysgol Gynradd Fairfield ym Mhenarth. Fel rhan o’r cynllun peilot, gwisgodd 10 o’r disgyblion fesuryddion camau yn yr ysgol am bum niwrnod cyn i’r nodau gael eu gosod ar y maes chwarae ac yna am bum niwrnod ar ôl iddynt gael eu gosod.

Mae data o’r mesuryddion camau yn dangos y bu cynnydd o 58% yng nghamau’r 10 plentyn ar ôl i’r nodau gael eu gosod – ar gyfartaledd, roedd y disgyblion yn gwneud tua 240,000 o gamau cyn i’r nodau gael eu gosod a 410,000 ar ôl iddynt gael eu gosod.

Yn ogystal â mwy na dyblu eu camau, dywedodd y staff yn yr ysgol bod y disgyblion wedi defnyddio eu dychymyg hefyd i greu eu gemau eu hunain gan ddefnyddio’r nodau a’u bod wedi gweld gwelliant mewn sgiliau fel neidio a thaflu.

Wrth drafod y cynllun peilot, dywedodd cydlynydd Ymarfer Corff ac athro yn yr ysgol: “Bydd hyn yn cynyddu cyfranogiad mewn gweithgareddau amser egwyl ac amser cinio oherwydd mae ein iard yn jyngl concrit i raddau. Bydd y plant wrth eu bodd yn cael rhywbeth y gallant ei ddefnyddio i hwyluso eu chwarae”.

Credir y bydd 180+ o blant ysgol yn elwa ar y prosiect yn Ysgol Gynradd Fairfield yn yr hirdymor.

Ysgolion eraill sydd wedi cymryd rhan yn y cynllun peilot yw:

  • Ysgol Gyfun Gatholig St Richard Gwyn
  • Ysgol Gynradd Fairfield
  • Ysgol Gynradd St Davids
  • Ysgol Gynradd Dewi Sant
  • Ysgol y Wig
  • Ysgol Gynradd Holton
  • Ysgol Gynradd Palmerston,

Bydd y Tîm Byw’n Iach yn cyhoeddi gwerthusiad llawn o’r prosiect Meysydd Chwarae Egnïol ar ôl i’r cynllun peilot ddod i ben. Bydd y gwerthusiad hefyd yn cynnwys adborth gan Ysgol Gynradd Palmerston yn Y Barri, sydd wedi gosod nodwyr her ‘Milltir Ddyddiol’ i annog mwy o ddisgyblion i gyflawni cylched o filltir.