Hyrwyddo Lles Actif yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro
Mae Coleg Caerdydd a’r Fro, sydd wedi ei leoli yng nghanol y ddinas, yn croesawu dros 30,000 o ddysgwyr bob blwyddyn, gan gyflwyno addysg a hyfforddiant trwy gyfleusterau coleg, cymunedol ac yn y gweithle.

Fel partneriaid strategol yng nghynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach, mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cydnabod pwysigrwydd rhoi blaenoriaeth i weithgaredd corfforol, maeth, cwsg, hylendid a lles ar draws y coleg i gyd. Gan ddatblygu strategaeth les gadarn, mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gwneud iechyd a lles meddwl a chorfforol ei fyfyrwyr yn ganolog i’w ethos. Mae’r coleg hefyd wedi croesawu mabwysiadu a hyrwyddo Egwyddorion Gweithleoedd Iach yn llawn.

Y tu hwnt i hyn, mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi bod yn allweddol yn cynorthwyo cymunedau bywiog y ddinas i gael mynediad at gyfleusterau chwaraeon a gweithgaredd corfforol eithriadol. O ailddatblygu tir segur yn faes 4D caled i’r gymuned, dysgwyr y coleg a thimau lleol ei ddefnyddio, i gyflwyno sesiynau chwaraeon sydd wedi eu teilwra i grwpiau cymunedol gwahanol; mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn galluogi staff, dysgwyr a phreswylwyr lleol i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, waeth beth fo’u gallu.

Lles Actif yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Wedi ei ysgogi gan gyllid gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo sefydliadau addysg bellach i hyrwyddo lles corfforol, meddyliol ac emosiynol, rhoddodd Coleg Caerdydd a’r Fro ei strategaeth les ar waith i ddatblygu amgylchedd lle gall staff a dysgwyr ffynnu. Mae ymagwedd y coleg tuag at Les Actif yn ganolog i’r strategaeth les yma.

Wedi ei arwain gan Brifathro Cynorthwyol, James Donaldson, ac Arweinydd Cryfder a Chyflyru, James Martin, mae’r coleg wedi bod yn datblygu cyfleoedd i staff a dysgwyr fod yn fwy actif, datblygu cadernid a chanolbwyntio ar eu lles meddwl.

“Er gwaetha’r ffaith fod ffocws academi chwaraeon cryf yn y coleg, roeddem eisiau datblygu strategaeth oedd yn caniatáu i bawb gymryd rhan mewn Lles Actif a dechrau teimlo buddion symud mwy a bwyta’n iach. Mae gweithgaredd corfforol, awyr iach, cwsg, hylendid a maeth i
gyd yn chwarae rhan fawr wrth ystyried lles, a’n nod yw sicrhau bod yr holl ddysgwyr a’r staff yn cael mynediad at yr adnoddau, y cymorth a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt i wneud hyn yn haws byth i’w ddatblygu a’i gyflwyno yn eu harferion dyddiol,” dywedodd James
Donaldson.

Wrth lansio’r strategaeth Lles Actif yn ystod y pandemig, sicrhaodd Coleg Caerdydd a’r Fro fod ganddo’r adnoddau i gynorthwyo dysgwyr a staff wrth ddysgu o bell. Gydag aelodaeth am ddim i Headspace ar gyfer myfyrio, cymorth i gysgu a gweithgareddau meddylgarwch a mynediad at gymorth cwnsela trwy’r coleg, daeth rhoi blaenoriaeth i les meddwl a chorfforol yn flaenoriaeth allweddol. Gan helpu i annog dysgwyr a staff i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, cyflwynodd hefyd gyfres o sesiynau ymarfer corff a gweithgaredd ar-lein.

Er gwaethaf gwneud yr hyn y gallent wrth ddysgu o bell, fe wnaeth strategaeth Lles Actif y coleg ddwyn ffrwyth yn wirioneddol pan gafodd y cyfyngiadau ar sefydliadau addysgol eu llacio. Roedd llacio’r cyfyngiadau yn cyd-fynd â’r coleg yn cyflwyno ei gyfleuster Cromen chwaraeon, strwythur o aer sydd yn cynnwys meysydd chwarae a chyfleusterau chwaraeon dan do, a’i dîm neilltuol o swyddogion lles.

“Fel tîm lles actif, rydym wedi bod yn dwyn y strategaeth ymlaen i sicrhau bod cyfleoedd amrywiol i staff a dysgwyr gymryd rhan ynddynt. Rydym yn cynnal gweithdai rheolaidd ar amrywiaeth o destunau sydd wedi eu dylunio i wneud i bawb feddwl yn wahanol am eu llesiant. Mae gennym hefyd amserlen amrywiol o weithgareddau, o sesiynau sefydlog i rai galw heibio, y gall ein prentisiaid iau, dysgwyr Safon Uwch ac Addysg Uwch gymryd rhan ynddynt.

“Ein bwriad oedd helpu i chwalu’r rhwystrau mynediad i ddysgwyr a staff. Trwy fod yn hyblyg ac yn ymatebol, rydym wedi gallu cyflwyno amrywiaeth o gyfleusterau, offer a sesiynau sydd yn helpu unigolion i ganfod rhywbeth y maent yn ei fwynhau ac y gallant ei wneud ar adeg
sy’n gyfleus iddyn nhw. Trwy gael y sgyrsiau hyn ac addysgu ein dysgwyr a’n staff ar fuddion Lles Actif, gallwn helpu i ddatblygu arferion a newid y sgwrs yn ymwneud â symud mwy, bwyta’n iach a chanolbwyntio ar eich lles meddwl a chorfforol,” esboniodd James Martin.

Yn ogystal â’r sesiynau hyn y gall staff a dysgwyr eu defnyddio, mae swyddogion Lles Actif y coleg wedi datblygu rhaglen benodol i staff o weithgareddau i’w helpu i annog newid ymddygiad. Gan ddefnyddio’r ap olrhain ffitrwydd, Strava, cyflwynodd y tîm grŵp staff ac mae’n gosod heriau wythnosol a misol er mwyn i’r staff herio ei gilydd. Gyda thargedau hygyrch, mae’r grŵp wedi helpu staff i ymgysylltu a chymryd rhan gyda chydweithwyr eraill tra’n dwyn y weledigaeth strategol ymlaen.

“Rydym yn bwriadu cyflwyno tîm 5 bob ochr o’r staff yn ystod misoedd yr haf a’n bwriad yw cynyddu nifer y gweithgareddau a’r timau eto er mwyn sicrhau bod gan staff hefyd fynediad at amrywiaeth o sesiynau â strwythur y gallant gymryd rhan ynddynt gyda’u cydweithwyr. Mae ein grŵp Strava ar gyfer staff yn mynd o nerth i nerth hefyd, ac rydym yn disgwyl gweld ymgymeriad pellach yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf. Mae ymgysylltiad staff trwy ddefnyddio’r ap ar 77% ar hyn o bryd ac maent yn cynnwys hyn yn eu harferion dyddiol ac yn ffurfio sylfeini gyda chydweithwyr sydd yn canolbwyntio ar les actif,” dywedodd James Martin.

Gyda bwriad y coleg i ddatblygu’r adnoddau a’r cyfleusterau sydd ar gael i ddysgwyr a staff ymhellach ar draws gampysau’r coleg, mae’r tîm ar hyn o bryd yn mwynhau gweld y buddion a’r gwahaniaeth y mae’r strategaeth lles actif wedi ei wneud i bawb sydd yn gysylltiedig.

“Rydym yn gweld newid ymddygiad amlwg ymysg pawb ar draws y coleg o ganlyniad i’n strategaeth Lles Actif. O fwy o unigolion yn rhoi cynnig ar bethau newydd a mwynhau bod yn actif, i weld effaith uniongyrchol hyn ar ysgogiad, ffocws a’r gallu i dalu sylw wrth ddysgu, mae ein dysgwyr yn mwynhau’r rhyddid i ymarfer lles trwy gydol eu profiad yn y coleg.

“Y tu hwnt i hyn, mae ein staff wedi ymrwymo ac yn angerddol am yr hyn yr ydym yn ceisio ei wneud ar ôl gweld y buddion yn barod. Maent wedi cael cefnogaeth sydd wedi cael effaith uniongyrchol ar eu hysgogiad a’u penderfynoldeb i gynnal eu lefelau gweithgaredd corfforol. Mae ein strategaeth Lles Actif wedi ein helpu i ddatblygu cymuned sydd yn cael ei hysgogi gan gefnogaeth, parch a hyblygrwydd ar y ddwy ochr ac rydym wedi bod yn cymryd camau i annog ein staff a’n dysgwyr i roi blaenoriaeth i’w hiechyd corfforol a meddyliol trwy symud mwy a bwyta’n iach.”

I ganfod mwy am Goleg Caerdydd a’r Fro a’i Strategaeth Lles Actif, ewch i www.cavc.ac.uk.