Cyflwynodd Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd (CHaSPS) sesiwn hyfforddiant ymarferol
gyda’r nod o roi’r wybodaeth a’r hyder i staff lleoliad cyn-ysgol i gynnal prosiect tyfu yn eu lleoliad.

Cyflwynwyd yr hyfforddiant gan Tyfu Caerdydd, gan ganolbwyntio ar y ffordd i dyfu ffrwythau a llysiau gyda phlant mewn lleoliadau tra’n cynorthwyo eu gwaith tuag at ‘Lyfryn Amgylchedd CHaSPS’.

Galluogodd yr hyfforddiant staff i ddatblygu eu gofod gerddi awyr agored a dod yn fwy hyderus yn plannu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau ar draws y tymhorau.

Roedd y sesiwn yn cynnwys testunau fel sut i sefydlu ardal awyr agored ar gyfer gweithgareddau tyfu, ffrwythau a llysiau tymhorol, sefydlu gweithgaredd tyfu, dysgu sut i blannu hadau gyda phlant a sut i ymestyn cyfleoedd dysgu ar gyfer plant trwy’r profiad plannu.

Mae 14 aelod o staff wedi cymryd rhan hyd yn hyn, gyda mwy o sesiynau hyfforddiant wedi eu trefnu. Mae staff a fynychodd yr hyfforddiant yn awyddus i barhau gyda’r gweithgareddau plannu y mae Tyfu Caerdydd wedi eu dangos iddynt. Rhoddodd hyfforddiant ar gynnal y sesiwn yn eu lleoliad eu hunain hyder i’r staff ymestyn eu hardaloedd plannu a defnyddio’r syniadau a awgrymwyd.

Amlygodd yr hyfforddiant fod rhai o staff y lleoliad eisiau archwilio gweithgareddau plannu gyda’u plant ond nad oeddent yn teimlo’n hyderus iawn yn datblygu ‘ardal dyfu.’

Helpodd Tyfu Caerdydd staff y lleoliad i deimlo’n fwy hyderus yn plannu a gallai staff y lleoliad weld sut i gynnal gweithgaredd plannu yn eu lleoliad eu hunain.

Gofynnwyd i holl staff y lleoliad a gymerodd ran yn y gweithdy garddio gwblhau holiadur ar ôl yr hyfforddiant. Roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn. Dywedodd 100% fod yr hyfforddiant yn dda iawn ac y byddent yn argymell yr hyfforddiant i rywun arall. Daeth y canlyniadau i gyd yn ôl yn dweud bod staff y lleoliad bellach yn hyderus iawn neu’n fwy hyderus yn cynnal gweithgareddau tyfu gyda phlant ifanc.

Oherwydd COVID 19, roedd rhai o’r lleoliadau yn amharod i adael unrhyw hyfforddwyr/ymwelwyr i mewn i’r lleoliad, ond, am fod hon yn sesiwn awyr agored, roedd yn gweithio’n dda.

Anogodd mwy o weithgareddau tyfu yn y lleoliadau ar ôl yr hyfforddiant y plant i fynd â’u planhigion gartref a thrafod yr hyn yr oeddent wedi ei ddysgu yn ogystal â monitro cynnydd eu planhigion eu hunain gyda’u rhieni a’u gofalwyr.

Ymatebion y lleoliad:

Fe wnaeth y plant yn y feithrinfa fwynhau’r gweithgaredd gydag Isla o Tyfu Caerdydd. Fe wnaethom blannu mefus, pwmpenni a letys ac rydym wedi mwynhau eu gwylio’n tyfu hyd yn hyn. Mae’r plant wedi bod yn brysur iawn yn rhoi dŵr iddynt bob dydd ac rydym yn gobeithio gallu eu bwyta cyn bo hir!

Roedd y plant wrth eu bodd i allu mynd â’r mefus yr oeddent wedi eu plannu gartref ac roeddent yn llawn cyffro i ddweud wrth eu rhieni ar ddiwedd y dydd. Rydym wedi gofyn i’r rhieni anfon lluniau atom o’u cynnydd.

Roedd Isla yn anhygoel gyda’r plant ac fe wnaeth y plant fwynhau’r sesiwn. Mae’r staff yn dysgu llawer gan Isla, er enghraifft cyflwr y pridd oedd ei angen arnom, sut i blannu’n gywir, yr offer i’w defnyddio a pha mor aml i roi dŵr i’r planhigion. Gwnaeth hyn y staff yn fwy hyderus yn gwneud ein gweithgareddau gardd ein hunain.

‘Gweithgaredd hyfryd, roedd y rhieni’n falch iawn o’r planhigion i fynd gartref gyda nhw.’

‘Ar ôl y sesiwn rwyf nawr yn teimlo y gallwn blannu hadau a phlanhigion ar ben fy hun gyda’r plant.’

Am fwy o wybodaeth ewch i Gynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd