Ffurfio a chefnogi cymunedau trwy weithgaredd corfforol

Mae buddion gweithgaredd corfforol i iechyd a llesiant wedi cael eu profi ac yn ystod y pandemig, dechreuodd mwy o unigolion ddeall yr effaith y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol ei chael ar eu hiechyd meddwl.

Mae Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda yn cynnwys partneriaid allweddol o amrywiaeth o sectorau gwahanol i helpu i sicrhau bod y buddion hyn yn cael eu hamlygu a bod unigolion yn cael eu cefnogi a’u hannog i wneud newidiadau egnïol.

Mae Chwaraeon Caerdydd, tîm datblygu chwaraeon y Ddinas, sydd wedi ei leoli ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol ar draws y sector addysg, iechyd a’r trydydd sector i gefnogi iechyd a llesiant defnyddwyr y gwasanaeth.

Wrh lansio prosiect ‘Gwyliwch y Bwlch’, nod Chwaraeon Caerdydd yw cefnogi a lleihau atgyfeiriadau iechyd meddwl cymunedol trwy gyflwyno gweithgareddau digidol a chorfforol. Yn ogystal â hyn, mae Chwaraeon Caerdydd yn uwchsgilio ymarferwyr cymunedol i godi ymwybyddiaeth o wasanaethau iechyd meddwl sydd yn hygyrch trwy’r ddarpariaeth a llywio a sefydlu continwwm chwaraeon effeithlon a hygyrch.

Gan weithio mewn partneriaeth â gweithwyr allgymorth iechyd meddwl Tŷ-Canna, roedd y prosiect Gwyliwch y Bwlch yn cynnig sesiynau gweithgaredd corfforol a chymorth ar-lein i ddefnyddwyr y gwasanaeth yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol ac wrth i gyfyngiadau ddechrau gael eu llacio.

Roedd y sesiynau’n cynnwys amrywiaeth o ymarferion gweithredol a symudiadau amgen gyda defnyddwyr y gwasanaeth yn gallu dewis y gweithgareddau yr oeddent eisiau eu gwneud yn ystod cyfnod o 45 munud. Cafodd y sesiynau hyn eu cyflwyno ddwywaith yr wythnos gan Sport Fit, gan ymgorffori catalog ategol o sesiynau ymarfer corff yn y cartref gan Met Active, a defnyddio offer o’r cartref fel tuniau, sanau a rholiau papur tŷ bach i sicrhau bod y sesiynau yn ymgysylltu, yn bleserus ac yn hygyrch i bawb.

Ers i’r bartneriaeth rhwng Chwaraeon Caerdydd a Tŷ-Canna ddechrau, mae’r sesiynau gweithgaredd corfforol digidol wedi cynnwys mwy na 300 o ymgysylltiadau, gan alluogi defnyddwyr y gwasanaeth i gynnal neu ailymgysylltu â gweithgaredd corfforol. Yn ogystal â hyn, mae Sport Fit wedi parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein wythnosol gyda defnyddwyr gwasanaeth dydd Tŷ-Canna yn wythnosol, gan ddarparu adnoddau ychwanegol i ymestyn gweithgaredd corfforol y tu hwnt i’r sesiynau sydd wedi eu trefnu.

Gan ysgogi buddion gweithgaredd corfforol i iechyd meddwl, datblygodd Chwaraeon Caerdydd grŵp llywio aml-ddisgyblaethol i ddylunio rhaglen ‘iechyd meddwl a chwaraeon’ yn gydweithredol, sydd yn briodol ac yn berthnasol i unigolion sydd mewn perygl neu wedi cael diagnosis o salwch meddwl. Wedi ei lywio gan wasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rhagnodwyr cymdeithasol (ACE a WB4U), hyfforddwyr addysgol (PAPYRUS) a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, mae’r grŵp yn archwilio’r bylchau mewn darpariaeth ac yn defnyddio chwaraeon fel offeryn i gefnogi iechyd a llesiant gwell.

Gan ffurfio a llywio darpariaeth bresennol a darpariaeth cymorth iechyd meddwl i’r dyfodol, mae grŵp llywio ‘Gwyliwch y Bwlch’ yn cyfeirio at glybiau chwaraeon lleol ac yn gweithio ar hyfforddiant ac uwchsgilio sefydliadau lleol. O ganlyniad, mae Chwaraeon Caerdydd wedi ymgysylltu ymarferwyr chwaraeon a chymunedol lleol â SPEAK – hyfforddiant Atal Hunanladdiad, sydd yn ymgysylltu hyfforddwyr a chyflwynwyr chwaraeon lleol i ddeall sut i gefnogi unigolion.

Mae Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda wedi cael ei ddylunio i annog a helpu unigolion a sefydliadau ar draws Caerdydd a’r Fro gyda mynediad at fwyd a gweithgaredd iachach. I ganfod mwy am y ffordd y gallwch #SymudMwyBwyta’nDda, neu i ddysgu am ein partneriaid, ewch i wefan Symud Mwy Bwyta’n Dda.

I ganfod mwy am Chwaraeon Caerdydd a’r gweithgareddau eraill sydd ganddynt i’w cynnig, ewch i wefan Chwaraeon Caerdydd.