Mae cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nIach yn ysgogi gweithredu er cynorthwyo a galluogi pawb sy’n byw ac yn gweithio ar draws Caerdydd a’r Fro i symud mwy a bwyta’n iach.

Gan weithio gyda phartner, sef Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC), cyflwynwyd Grant Symud Mwy, Bwyta’n Iach i gynorthwyo gweithgaredd cymunedol. Un o’r sefydliadau yng Nghaerdydd wnaeth elwa o ganlyniad i’r grant oedd Ymarfer i Bawb.

Cymdeithas gymunedol yw Ymarfer i Bawb sy’n ymgyrchu dros fynediad gwell at ffitrwydd cynhwysol ac ymarfer corff wedi ei hunanreoli yn y gymuned wedi ei lunio ar gyfer pobl ag anableddau corfforol hirdymor. Wedi ei greu’n uniongyrchol o brofiad bywyd, mae Radha Nair Roberts, Cadeirydd Ymarfer i Bawb, wedi ymrwymo i wella iechyd corfforol a meddyliol pobl anabl trwy eu hannog a’u galluogi i symud mwy.

Ar ôl colli symudedd oherwydd cyflwr hirdymor yn 2015, ‘roedd Radha yn teimlo nad oedd unrhyw beth y gallai hi ei wneud i helpu ei hun i reoli’r boen ‘roedd hi’n ei brofi. Gan chwilio am atebion a datrysiadau gyda defnyddwyr eraill sy’n ddibynnol ar gadair olwyn, cafodd Radha ei hannog i ymchwilio i ymarfer corff fel techneg reoli.

“Roedd ymarfer corff mor anghyraeddadwy i mi ar y pryd, ond dwi’n gwybod ei fod yn amhrisiadwy i helpu rheoli’r boen sydd gen i’n ddyddiol. Ar ôl profi’r buddion hyn yn uniongyrchol, roedd Ymarfer i Bawb yn gyfle i greu cymuned ar y cyd all helpu eraill sy’n defnyddio cadair olwyn i ddarganfod atebion er budd gwella ein hiechyd a’n llesiant, ond hefyd o gymorth i atal problemau iechyd eilaidd,” esboniodd Radha.

Grant Symud Mwy Bwyta’n Iach
Trwy ddysgu am grant Symud Mwy Bwyta’n Iach trwy C3SC, nod Ymarfer i Bawb oedd galluogi ymarfer corff ar gyfer rhai sy’n anabl yn gorfforol ac yn gaeth i gadair olwyn trwy gyfres o syniadau arloesol i’w cynorthwyo i symud mwy.

Trwy gyflwyno rhaglen newydd o weithgaredd, cyflwynodd Ymarfer i Bawb atebion ymarfer corff i unigolion mewn cadair olwyn. Galluogodd y cyllid iddyn nhw ddylunio rhaglen hyfforddiant 8 wythnos, gan weithio’n agos gyda hyfforddwr personol, Faye, sy’n arbenigo mewn ffitrwydd i’r anabl, er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn addas ar gyfer yr unigolyn a’u gofalwyr.

Er eu bod wedi eu cynllunio fel sesiynau wyneb yn wyneb, addasodd Ymarfer i Bawb eu rhaglen hyfforddiant er mwyn sicrhau amgylchedd ddiogel i’w cyfranogwyr o safbwynt COVID-19. O ganlyniad, yn dilyn ymgynghoriad cychwynnol, dyluniwyd sesiynau awr o hyd ar Zoom, i gynorthwyo defnyddwyr cadeiriau olwyn i symud mwy a darparu cyfarpar arbenigol ar gyfer ymarferion tra’n eistedd yn y cartref.

Un o’r unigolion wnaeth elwa o’r rhaglen hon o weithgaredd corfforol oedd Joshua Reeves, sy’n 24 oed, o Lecwydd, oedd yn gallu herio ei hun i gymryd rhan mewn sesiynau ymarfercorff wedi eu teilwra i ddatblygu cryfder a hyder. Galluogodd y sesiynau digidol hyn i Joshua ddatblygu trefn ymarfer corff dyddiol a chael budd o symud mwy.

Dywedodd Joshua, “Fel person anabl, gall fod yn anodd iawn cadw’n ffit a gwneud ymarfer corff. Daeth Ymarfer i Bawb ataf gyda’r cynnig o raglen newydd a ‘doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl ond o’n i eisiau rhoi cynnig arni. ‘Roedd yn bwysig i mi fy mod i nid yn unig yn gwella gweithrediad fy nwylo a’m traed ac yn cynyddu cryfder yn fy mraich chwith, ond hefyd yn gallu geisio colli rhywfaint o bwysau a byw’n iachach.

“Roedd gweithio gyda Faye yn wych; gwnaeth i mi deimlo fel rhywun proffesiynol a rhoi teimlad da iawn i mi wrth wneud ymarfer corff. Gwnaeth hi fy helpu i gyflwyno dewisiadau amgen iachach i’m deiet ac roeddwn yn teimlo’n hapusach, yn gryfach ac yn gallu ymlacio’n llawer haws.

“Roedd y sesiynau gyda Faye yn anodd, ond fe anogodd hi i mi wthio fy hun ac aros ar y llwybr cywir. ‘Rwyf hefyd wedi gallu parhau i wneud yr ymarferion a ddysgodd hi i mi gyda fy nghynorthwy-ydd, a hyfforddodd gyda mi ar yr un pryd, er mwyn sicrhau ‘mod i’n dal i allu gwneud ymarfer corff gartref, er gwaetha’r ffaith fod y rhaglen wedi dod i ben.

“’Rwy’n falch iawn fy mod i wedi achub ar y cyfle hwn a buaswn yn annog unrhyw un arall yn yr un sefyllfa i wneud yr un peth. ‘Rwyf wedi gweld a theimlo buddion corfforol a meddyliol hefyd. Mae symud mwy wedi fy helpu i adfer cryfder, colli pwysau a gwella fy lles meddwl ac rwy’n llawer hapusach o ganlyniad.”

Am fwy o wybodaeth am stori Symud Mwy Joshua, gwyliwch y fideo yma trwy ddilyn y ddolen hon.

Mae Ymarfer i Bawb wedi ymrwymo i alluogi defnyddwyr cadeiriau olwyn i gael mynediad at gymorth a chyfarpar ymarfer corff i’w helpu i symud mwy, gan leihau’r risg o gyflyrau eilaidd ac i wella lles meddwl.

I ganfod mwy am Ymarfer i Bawb a’r cymorth y maent yn ei roi i unigolion ar draws Caerdydda’r Fro , ewch i www.efa.cymru.

Yn ogystal, i ganfod mwy am Gyngor Trydydd Sector Caerdydd, ewch i: www.c3sc.org.uk