Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd yn galluogi sefydliadau ar draws Caerdydd a’r Fro i Symud Mwy a Bwyta’n Iach.

Fel partneriaid strategol yng nghynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach, ceisiodd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) alluogi sefydliadau ar draws y ddinas i gael mynediad at ddewisiadau amgen iachach a mwy egnïol.

Mae C3SC yn bodoli i gynorthwyo a datblygu trydydd sector Caerdydd trwy gynorthwyo grwpiau a sefydliadau i wneud eu hunain yn fwy cynaliadwy ac wrth recriwtio gwirfoddolwyr, gan fodloni anghenion eu cymunedau. Maent yn ceisio cyflawni hyn trwy roi grwpiau lleol mewn cysylltiad â gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol a rhoi arweiniad ar y ffordd y gallant ddatblygu partneriaethau newydd a chyflawni eu nodau cydgynhyrchu a chyfrifoldeb cymdeithasol.

Gan ddefnyddio cyllid Ataliaeth a’r Blynyddoedd Cynnar lleol, a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, hwylusodd C3SC gynllun grant Symud Mwy Bwyta’n Iach i gynorthwyo gweithgaredd cymunedol, cynyddu gweithgaredd corfforol a hybu bwyta’n iach ar gyfer unigolion a sefydliadau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Ers 2020, mae C3SC wedi bod yn allweddol yn cyflawni gyda Grant Symud Mwy Bwyta’n Iach, gan lwyddo i ddyrannu dros £45,000 o gyllid i 11 o brosiectau sydd yn newid bywydau ar draws y rhanbarth.

Wrth ddewis y rheiny oedd yn cael y grant, canolbwyntiodd C3SC ar gynigion oedd yn dangos ffyrdd arloesol o fodloni anghenion y rheiny oedd yn profi heriau i wneud gweithgaredd corfforol a bwyta’n iach; gyda’r cynllun yn croesawu ceisiadau o hyd at £5000 gan unrhyw fenter yr oeddent yn teimlo oedd yn bodloni meini prawf o’r fath. Mae’r grwpiau wnaeth elwa ar y grant yn cynnwys cymdeithasau tai, rhaglenni’r celfyddydau, Cymdeithasau Cyfeillion Rhieni Athrawon Ysgolion (PFTA), grwpiau sy’n cynorthwyo pobl sydd yn byw gydag anableddau a sefydliadau gwirfoddol cymunedol lleol.

Gyda’r cynllun yn cael ei lansio cyn y pandemig, roedd llawer o’r grwpiau oedd yn cael eu cynorthwyo’n wynebu heriau digyffelyb. Cynorthwyodd C3SC y grwpiau i fynd trwy gyfnod ansicr, gan wneud yn siŵr bod cymorth ar gael trwy fabwysiadu ymagwedd hyblyg a chyflwyno gweithgareddau ymgysylltu a chymryd rhan ychwanegol yn rhithiol. Darparwyd hyfforddiant a gweithdai ar-lein i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol, yn cynnwys rhai’n ymwneud â diogelwch COVID-19, a chynigiwyd cyngor wedi ei deilwra i helpu grwpiau i addasu eu prosiectau i’r amgylchiadau newydd. Wrth i gyfyngiadau gael eu codi, roedd y grant yn ffordd i’r grwpiau ariannu gweithgareddau wyneb yn wyneb newydd, yn amrywio o dimau a chyfleusterau chwaraeon hygyrch, dosbarthiadau coginio ac ymarfer corff, rhaglenni gweithgaredd corfforol, gweithdai creadigol a gerddi cymunedol.

Cafodd unigolion oedd yn gysylltiedig â phrosiectau MMEW gynnig atebion mwy hygyrch i weithgaredd corfforol oedd yn fwy addas at eu hanghenion, yn ogystal â’r cyfle i wella sgiliau ar gyfer cynnal arferion bwyta’n iach yn annibynnol ac yn fforddiadwy. Roedd y prosiectau hefyd yn rhoi teimlad gwell o gymuned ar draws grwpiau ag anghenion tebyg; gan roi mynediad rheolaidd at gyfarfodydd a gweithdai wythnosol a’r cyfle i ddatblygu sgiliau cymdeithasol, ennyn hyder ac mewn sawl achos, ffurfio cyfeillgarwch newydd.

Esboniodd Anna Ros-Woudstra, Cydlynydd Cyfranogiad ac Ymgysylltu i Gyngor Trydydd Sector Caerdydd: “Diolch i grant Symud Mwy Bwyta’n Iach, roeddem yn gallu darparu arian oedd ei angen yn fawr i helpu grwpiau cymunedol a gwirfoddol i wneud gweithgaredd corfforol a bwyta’n iach yn fwy hygyrch i gymunedau amrywiol Caerdydd.

“Gyda’r cyfnod clo yn digwydd ar ddechrau’r prosiect a’r sylweddoliad y byddai’r pandemig gyda ni am amser hir, nid yn unig roedd y prosiectau mewn perygl, ond rhai o’r grwpiau hefyd. Gyda’n cymorth a’n hymagwedd hyblyg ni, cynorthwywyd grwpiau i fod yn fwy cydnerth, gyda’r cyllid yn rhoi mwy o allu i fodloni anghenion ychwanegol yn y gymuned. Rydym wedi gweithio gyda’r grwpiau i ddod o hyd i atebion – i brinder staff a gwirfoddolwyr, lleoliadau’n cau a phrofedigaeth ac, yn ei dro, wedi helpu i wneud byw’n iach yn fwy hygyrch i fwy o bobl.”

Mae llawer o unigolion gafodd fudd o’r Grant wedi cael eu hannog yn llwyddiannus i Symud Mwy a Bwyta’n Iach mewn sawl ffordd gyffrous ac arloesol. Gallwch ddarllen mwy am rai o’u straeon yma.

I ganfod mwy am Gyngor Trydydd Sector Caerdydd, ewch i: www.c3sc.org.uk