Cyflwynwyd prosiect GetFit Cymru i breswylwyr sydd yn byw mewn Cynllun Byw’n Annibynnol Cymdeithas Tai Newydd fel rhan o ymweliad gan dîm Hapi (iach, uchelgeisiol, ffyniannus a chynhwysol) oedd yn codi ymwybyddiaeth o brosiect Hapi a rhannu cyfleoedd ynghylch sut gallai tenantiaid gymryd rhan.

Nod GetFit Cymru* yw cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol ar gyfer yr unigolion hynny ar y prosiect, lleihau gordewdra, a gwneud preswylwyr yn ymwybodol o’r gwasanaethau lleol yn yr ardal er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol i’w rhagolygon cymdeithasol a chymryd mwy o ran mewn gweithgareddau cymunedol.

Stori unigolyn

Disgrifiodd Tenant A, tenant 81 oed gyda Thai Newydd, fod y cyfnodau clo a chael eu hynysu am gyfnod mor hir wedi effeithio ar eu hiechyd am nad oeddent yn gallu mynd allan, hyd yn oed picio i’r siop i gael nwyddau a’u bod wedi mynd ‘i rigol’. Dangosodd Tenant A, ynghyd â phedwar ffrind oedd hefyd yn denantiaid, ddiddordeb mewn cymryd rhan yn GetFit Cymru am fod hyn yn rhywbeth y gallent ei wneud yn annibynnol, neu fel rhan o grŵp bach ac roeddent hefyd yn teimlo’n ddiogel yn gwneud hynny. Yr wythnos ganlynol, cafodd y cyfranogwyr fenthyg FitBit am 12 wythnos a chawsant eu sefydlu ar y prosiect.

Ar ôl cael cyfarwyddiadau ynghylch sut i ddefnyddio ap a dyfais y FitBit, roedd Tenant A yn gallu defnyddio’r offer yn gywir i olrhain eu camau a dechreuodd gymryd diddordeb mewn data arall oedd yn cael ei ddangos, fel cwsg ac olrhain ymarfer corff. Ar ôl i’r 12 wythnos ddod i ben, roedd y tenant yn gallu cael FitBit ac mae wedi parhau ar y prosiect gan ein galluogi ni i weld eu camau.

Canlyniadau llwyddiant

  • Yn ystod mis cyntaf y prosiect roedd Tenant A yn cerdded 3,945 o gamau’r dydd ar gyfartaledd ac mae bellach yn gwneud cyfartaledd o 5,805
  • Ers i Tenant A gael ei sefydlu ar getfit.cymru, maent wedi cerdded 5805 o gamau’r dydd ar gyfartaledd am 228 o ddiwrnodau.
  • Cyfanswm y camau ers iddynt fod ar y prosiect: 1,323,714
  • Pellter: 525.75 o filltiroedd

Mae Tenant A yn gwneud mwy o ymarfer corff nag o’r blaen gyda chyfartaledd o 1,860 yn fwy o gamau na phan y dechreuasant.

“Rwyf wrth fy modd i ganfod fy mod wedi cerdded dros filiwn o gamau”

“Roedd cael fy atgoffa i symud yn rhoi’r hwb i mi godi a cherdded”

I ganfod mwy am getfit.cymru ewch i www.getfit.cymru

*Mae Getfit.cymru yn llwyfan sy’n gwobrwyo pobl am fod yn egnïol. Mae’n gweithio trwy gysylltu proffil yr unigolyn â’u cyfrif Fitbit ac mae’n rhoi pwyntiau ar faint o gamau a gyflawnwyd dros y 10,000 o gamau’r dydd a argymhellir gan GIG Dewisiadau.

I ganfod mwy am brosiect Hapi Cymru ewch i Iechyd a Llesiant: Prosiect HAPI (newydd.co.uk)