Food Adventure – Canfod ein Gwreiddiau

Fe wnaethom ddefnyddio’r grant Symud Mwy, Bwyta’n Iach i lansio rhaglen dyfu wedi’i hanelu at bobl o gefndir Caribïaidd Affricanaidd, Asiaidd, a Du Cymreig lle y gall y cyfranogwyr ddysgu i dyfu llysiau sy’n berthnasol i’w diwylliant sydd fel arfer yn cael eu mewnforio, yn ogystal â’u hoff lysiau Ewropeaidd. Yr amcan yw helpu pobl gyda’r argyfwng costau byw drwy roi’r sgiliau iddynt dyfu llysiau sydd fel arfer yn cael eu mewnforio (ac sydd felly’n ddrud). Yn ogystal, amcan arall yw cynnwys y gymuned mewn gweithgaredd ymarferol y gallent ei wneud i helpu i liniaru’r newid yn yr hinsawdd. Hefyd, mae’r holl brydau yn ein sesiynau yn seiliedig ar blanhigion. Mae hyn er mwyn annog bwyta’n iach a “gwneud rhywbeth da i’r blaned” unwaith eto.

Cynhaliwyd y gweithdy lansio ym mis Mawrth. Ceir Grŵp WhasApp lle y gall y cyfranogwyr ddysgu a rhannu â’i gilydd a chefnogir hyn gan arbenigwr garddwriaethol. Bob mis drwy gydol y tymor tyfu, bydd sesiwn ar Zoom neu wyneb yn wyneb fel y gall y cyfranogwyr ddysgu a chael eu cefnogi ar bob cam o’r tymor tyfu.

Fe wnaethom gynnal digwyddiad lansio ym mis Mawrth lle y cafodd y cyfranogwyr drosolwg o’r hyn y mae angen iddynt ei ystyried a’i wybod ar gyfer y tymor tyfu cyfan h.y. pa lysiau i’w tyfu yn y lle sydd ganddynt, y pridd, golau’r haul, tymheredd, dŵr, maetholion, chwyn, plâu. Treuliwyd hanner y diwrnod yn dysgu sut i blannu hadau yn y blychau lluosogi a roddwyd iddynt. Lluniwyd Grŵp Whatsapp hefyd lle y gallai’r cyfranogwyr ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am eu heginblanhigion a derbyn cymorth ar unwaith os oes ei angen. Roedd hwn hefyd yn fan lle y gallai’r cyfranogwyr rannu lluniau o’u heginblanhigion yn tyfu. Fe wnaethom gynnal sesiwn ar Zoom lle y gallai’r cyfranogwyr ddangos eu hambyrddau o eginblanhigion a chael cyngor neu rannu eu boddhad. Fe wnaethom gynnal sesiwn wyneb yn wyneb ar 15 Ebrill lle y dysgodd y cyfranogwyr ynghylch beth yr oedd angen iddynt ei wneud ym mis Ebrill a Mai. Daethant â’u heginblanhigion gyda nhw a chawsant sesiwn ymarferol i drosglwyddo’r eginblanhigion o’r hambyrddau i botiau.

Mae 20 o bobl wedi’u cefnogi gan y prosiect. Yn ogystal, cafodd y prosiect sylw gan y Panel Cynghori Is-Sahara, sydd wedi gwneud cais ein bod yn lansio ail garfan ddiwedd mis Ebrill fel rhan o brosiect iechyd a llesiant cymunedau du yng Nghymru.

Dyma rai dyfyniadau gan y cyfranogwyr ar ein ffurflen adborth:

“Doeddwn i ddim yn gwybod bod cynifer o bobl yn y gymuned a oedd â diddordeb mewn garddio. Rwyf wedi cwrdd â phobl rwy’n eu hadnabod yn barod yno hyd yn oed – doedden ni ddim wedi siarad am blanhigion o’r blaen ac roedd yn wych canfod diddordeb roeddem yn ei rannu.”

“Mae’r prosiect hwn mor arbennig ac mae ei angen ar hyn o bryd. Gadewais y sesiwn yn teimlo wedi fy ysgogi i ddechrau’r daith hon o dyfu fy mwyd fy hun ac mae’n gymaint mwy o hwyl gyda grŵp o bobl sy’n dilyn yr un daith. Diolch yn fawr iawn i Carol a Chris am eu gwaith trefnu a’u gwybodaeth. Rwy’n teimlo’n ddiolchgar iawn i fod yn rhan o’r prosiect hwn.”

“Rwy’n gyffrous o gael profiad o dyfu yn fy nghartref fy hun”

“Rwyf mor hapus fy mod wedi ymuno! Mae Carol, Chris a phawb arall yn hwyluswyr gwych!

Hoffwn ddweud ‘diolch yn fawr’ am y fenter hon. Yn gyffredinol, bu’n fuddiol iawn i ni gyd.”

“Rwy’n meddwl bod y fenter yn syniad gwych.”