Mae Dusty Forge Pantry yn Nhrelái, Caerdydd bellach yn gallu helpu mwy o bobl agored i niwed diolch i gyllid gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC).

Lansiodd Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE) Dusty Forge Pantry yn 2019 i gefnogi pobl leol sy’n byw yn Nhrelái a Chaerau sy’n cael trafferth gyda chost bwyd.

Am £5 yr wythnos, gall aelodau gasglu gwerth tua £20 o gynnyrch iach sy’n cael ei gyrchu gan Fareshare, elusen sy’n ailddosbarthu gwarged o archfarchnadoedd a chynhyrchwyr bwyd. Mae tua 100 o aelodau yn elwa o’r pantri bob wythnos.

Mae cyllid ychwanegol gan C3SC bellach wedi galluogi Dusty Forge Pantry i agor cegin a chaffi cymunedol. Llwyddodd chwe gwirfoddolwr i gymryd rhan yn rhaglen Sgiliau Maeth am Oes Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, sy’n golygu y gallant nawr baratoi prydau iach i’w gwerthu yn y caffi. Gallant hefyd ddatblygu ryseitiau i aelodau roi cynnig arnynt gartref.

Dywedodd Sam Froud-Powell, Cydlynydd Cymorth Cymunedol a Rheolwr Gweithredu a Datblygu yn ACE: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth i ddatblygu ein gwaith bwyd cymunedol, gan gefnogi pobl i wneud dewisiadau iach drwy ymgysylltu.

“Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu i arwain pobl gyda dewisiadau bwyd bob wythnos, mae’n debyg i gael siopwr personol ond ar gyfer eich bwyd. Gallwn gyflwyno pobl i fwydydd nad ydynt efallai wedi’u hystyried o’r blaen, awgrymu syniadau am brydau bwyd a rhannu ryseitiau.

“Nawr ein bod wedi sefydlu’r caffi, os ydym yn gwneud cawl er enghraifft, gall aelodau’r pantri fynd ag ef adref a gweld a ydyn nhw’n ei hoffi. Os felly, gallant wedyn ei wneud eu hunain gan fod y rysáit ganddynt.

“Rydym hefyd wedi sefydlu oergell gymunedol sy’n storio unrhyw fwyd sy’n weddill o’r pantri a’r caffi. Gall pobl ymweld â ni a chasglu’r bwyd hwn am ddim ar ddydd Gwener, ac ni ofynnir unrhyw gwestiynau. Mae hyn yn helpu i leihau tlodi bwyd a gwastraff bwyd.”

Mae Sarah Whitfield, sy’n fam i dri, yn un o’r gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn Dusty Forge ac mae hi wedi elwa yn bersonol.

Dywedodd Sarah, 38: “Rwy’n fam sengl i dri. Roeddwn i’n gweithio fel gweinyddes ond roedd gen i broblemau ariannol ac fe ddes i Dusty Forge i gael taleb banc bwyd ac yna dod i wybod am y pantri.

“Fe ofynnon nhw a fydden i’n hoffi ymuno â’r pantri fel aelod ond fe ddywedon nhw hefyd eu bod nhw’n chwilio am wirfoddolwyr i helpu i’w redeg. Roedd gen i amser yn ystod yr wythnos a meddyliais ‘pam lai?’.

“Mantais ymuno â’r pantri yw bod eich archfarchnad arferol ddim mor gyfeillgar â ni! Mae pobl yn siopa gyda ni, yn eistedd gyda ni, yn sgwrsio gyda ni – rydym yn croesawu unrhyw un ac rydym i gyd yn un teulu mawr.

“Mae bod yn rhan o’r pantri wedi rhoi pwrpas i fi, yn ogystal â theulu estynedig. Roeddwn i’n gweithio ar benwythnosau ond y cyfan roeddwn i’n ei wneud yn ystod yr wythnos oedd cysgu ac roedd fy iechyd meddwl yn dioddef. Roeddwn i’n arfer bod yn swil iawn ond ers dod yn rhan o’r pantri, rwyf wedi dod allan o fy nghragen.

“Mae fy mhlant yn dod yma hefyd, maen nhw’n adnabod pawb. Mae fy merch yn dod i wneud ei gwaith coleg yma.

“Trwy Dusty Forge, fe wnes i gofrestru ar gyfer cwrs gwaith ieuenctid a chymunedol. Fe wnes i fwynhau cymaint, rydw i bellach wedi dechrau Gradd Sylfaen ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.”

Am ragor o wybodaeth, ewch I aceplace.org neu ffoniwch 02920 003 132.

I gael rhagor o wybodaeth am Sgiliau Maeth am Oes, ewch i www.nutritionskillsforlife.com neu e-bostiwch Dîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd ar Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk