Dechrau’n Iach — sut mae’r awyr agored yn darparu amgylcheddau dysgu gwych i blant ifanc

Ymunodd gwarchodwyr plant o’r Barri â chydweithwyr Iechyd y Cyhoedd lleol a Tyfu Caerdydd i drafod ac amlygu’r manteision gwych sy’n cael eu cynnig gan chwarae yn yr awyr agored.

Fel rhan o seminar ar-lein diweddar Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg (HaSPSS), ‘Hyrwyddo Pwysau Iach ar gyfer Plant Cyn Oed Ysgol’, bu’r gwarchodwyr plant Sarah Sharpe a Lee Walker-Metzelaar yn arddangos sut mae’r awyr agored yn darparu amgylcheddau dysgu gwych i blant ifanc.

Bu Sarah, Poppins Daycare, a Lee, Totally Tots Childminder, yn amlygu sut mae’r plant yn eu gofal wrth eu bodd yn gwisgo eu hesgidiau glaw, dod i lawr i’r rhandir a dysgu dros eu hunain sut mae bwyd iach, blasus yn cael ei dyfu.

Nid yn unig y mae’r plant yn gwylio eu planhigion yn tyfu ac yn datblygu, ond maent hefyd yn mwynhau chwilota yn y pridd am eu tatws pan fyddant yn barod ac yn blasu mwyar duon ffres yn syth o’r llwyni. Mae dysgu am fwyd iach ac o ble mae’n dod yn fwy o hwyl nag erioed!

Wedi’i drefnu gan Victoria Extence, Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd yn BIP Caerdydd a’r Fro, a Catherine Perry, Uwch-arbenigwr Hybu Iechyd yn BIP Caerdydd a’r Fro, daeth y seminar â gwahanol bartneriaid Symud Mwy, Bwyta’n Iach at ei gilydd i drafod y gwahanol ffyrdd y gall ymgysylltu â natur hyrwyddo ffordd iach o fyw ymhlith plant ifanc.

Dywedodd Victoria a Catherine: “Mae byd natur yn darparu cyfleoedd diddiwedd i blant ddysgu nid yn unig am dyfu bwyd iach ond hefyd i ofalu am beth byw.

“Mewn ffordd syml, maen nhw’n dechrau deall pwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd a sut rydyn ni’n dibynnu arno am fwyd. Ar yr un pryd, mae plant yn symud ac yn ymarfer eu cyrff, ac yn datblygu sgiliau cymdeithasol hefyd.”

Roedd cyfranwyr eraill yn cynnwys Rhiannon Dunlop, Deietegydd Iechyd y Cyhoedd o Dîm Maeth a Deieteg BIP Caerdydd a’r Fro; Rachel Shepherd, Uwch-swyddog Byw’n Iach (Chwaraeon) o Wasanaethau Hamdden Cyngor Bro Morgannwg; ac Isla Horton, Cyfarwyddwr Tyfu Caerdydd.

Maent i gyd yn gweithio ar y cyd i ddarparu amgylchedd sy’n galluogi plant i dyfu i fod yn hapus ac yn iach, yn feddyliol ac yn gorfforol. Maent yn cynnig ysbrydoliaeth ac anogaeth i weithwyr gofal plant ac yn helpu i sicrhau bod plant yn datblygu ffyrdd iach o fyw o oedran cynnar.

Mae Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth i hybu iechyd plant cyn oed ysgol drwy weithio gyda’r lleoliadau gofal plant y maent yn eu mynychu — fel meithrinfeydd, grwpiau chwarae a gyda gwarchodwyr plant.

I gael gwybod mwy am Gynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy y Fro, cliciwch yma.