Astudiaeth achos Prosiect Hapi: Dechrau Coginio, Sain Tathan.

Sut gwnaeth Cwrs Coginio 8 Wythnos Helpu Cyfranogwyr i Goginio Prydau Iach yn Hyderus

Mae Dechrau Coginio yn gwrs coginio (tua) 8 wythnos wedi ei gynllunio i ddysgu sgiliau coginio sylfaenol a sut i baratoi prydau iach o’r cychwyn i’r rheiny sydd yn cymryd rhan. Nod y cwrs yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar y rheiny sydd yn cymryd rhan i wneud dewisiadau iach pan ddaw i baratoi bwyd ynghyd â dysgu am faeth a hylendid bwyd.

Wrth recriwtio pobl i gymryd rhan yn y cwrs, targedwyd ardaloedd difreintiedig a/neu’r rheiny ar incwm isel. Gyda’r argyfwng costau byw presennol yn effeithio ar gymaint o’n cymuned, mae’n gadarnhaol iawn bod yr holl gynhwysion yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim a bod y prydau sy’n cael eu gwneud yn ddigon mawr i fwydo teulu bach (tua 4 pryd), ac i’r rheiny heb deulu, mae digon yn cael ei wneud i’w rannu a’i rewi.

Mae pob dysgwr yn cael llyfr coginio sydd yn cynnwys amrywiaeth o ryseitiau a gweithlyfr i’w lenwi er mwyn cael cymhwyster Agored lefel 1. Mae’r cyfranogwyr yn mynychu un sesiwn yr wythnos sydd yn rhoi profiad ymarferol i’r cyfranogwyr o baratoi a choginio’r pryd.

Ar ddiwedd y cwrs, gofynnwyd i’r cyfranogwyr roi adborth ar eu profiad. Dywedodd yr holl gyfranogwyr eu bod wedi magu hyder yn eu gallu i baratoi prydau iach o’r cychwyn. Roeddent yn teimlo’n fwy cyfforddus yn y gegin ac yn fwy parod i roi cynnig ar ryseitiau newydd.

Mynegodd un cyfranogwr syndod gymaint yr oeddent wedi mwynhau’r prydau iachach yr oeddent wedi dysgu eu coginio ar y cwrs. Dywedasant y byddent yn parhau i goginio prydau o’r llyfr coginio a ddarparwyd a’u bod “eisoes wedi dechrau gwneud dewisiadau iachach wrth siopa am fwyd”.

Dywedodd cyfranogwr arall, “mae’r cwrs wedi roi mwy o hyder i mi ac rwy’n bwriadu cael fy mhlant i gymryd rhan”. Roeddent yn teimlo y byddai hyn yn helpu eu plant i ddatblygu arferion iach yn gynnar.

Nododd y cyfranogwyr eu bod yn fwy ymwybodol o opsiynau iach wrth fwyta allan, a’u bod nawr yn gallu dilyn rysait, gan ddefnyddio offer fel clorian oedd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’w gallu i goginio prydau iach.

O ganlyniad i’r cwrs, nododd y dysgwyr eu bod yn gwneud dewisiadau iachach, yn bwyta llai o siwgr, ac yn bwyta mwy o ffrwythau a llysiau.

Yn yr hinsawdd presennol, mae rhai aelodau o’r gymuned yn llythrennol yn dewis “gwresogi neu fwyta” felly mae cyrsiau fel hyn, lle gellir darparu bwyd poeth heb y stigma y mae rhai’n ei gysylltu â darpariaethau fel banciau bwyd, yn cael eu croesawu. Y bonws ychwanegol o fynychu’r cwrs yw bod y cyfranogwyr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddechrau gwneud penderfyniadau iachach o ran paratoi bwyd, gan fynegi’n aml ei fod “yn rhatach nag oeddent wedi meddwl” i goginio a bwyta’n iach. Trwy rymuso unigolion gyda’r gallu i goginio prydau iach, mae Dechrau Coginio yn helpu i greu cymunedau iachach.