Plant ac oedolion yn dylunio amgylchedd awyr agored iachach ar gyfer preswylwyr y dyfodol

Mae plant ysgol a phreswylwyr lleol creadigol wedi bod yn gwireddu eu syniadau ar gyfer gofod awyr agored newydd fydd o gymorth iddynt fyw bywyd iachach fel rhan o Gynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach.

Mae prosiect Cymunedau Cysylltiedig Iach a Gwybodus (HICC) Llanfihangel yn gydweithrediad rhwng cyrff cyhoeddus, cwmnïau preifat a sefydliadau’r trydydd sector ynghyd â phreswylwyr a phlant ysgol Caerdydd.

Creodd datblygiad tai newydd ar safle hen Goleg Llanfihangel yn Nhrelái, Caerdydd y cyfle i’r gymuned rannu eu syniadau ar gyfer Pentref Llesiant newydd sydd yn rhan ganolog o’r safle. Ei brif bwrpas fydd bod o fudd i’r gymuned leol a bydd yn annog chwarae, byw’n iach, tyfu bwyd a lle i wneud ymarfer corff.

Y prif ardaloedd gafodd eu cynnwys yn nyluniad y prosiect oedd y Plaza, Hillside Walk, yr Ardd Gymunedol, Green Walk, y Goedwig Wyllt a’r Pwll Draenio.

Cymerodd disgyblion o Ysgol Gynradd Pencaerau ac Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn ogystal â phreswylwyr cynllun byw’n annibynnol lleol ran yn y prosiect oedd yn cynnwys ymweliadau â’r safle a rhannu syniadau i wneud yr ardal yn lle iach a chroesawgar i bob oed.

Rhoddwyd ystyriaeth i ardaloedd chwarae naturiol, pwll, gerddi cymunedol fydd yn gynaliadwy ac yn eco-gyfeillgar. Cafodd syniadau eu troi’n fodelau i roi teimlad mwy real i’r dyluniadau. Bydd penseiri’n edrych ar y modelau cyn dewis y rhai maent yn teimlo y gellir eu hymgorffori i ddyluniad y safle, lle mae gwaith adeiladu i fod dechrau y flwyddyn nesaf.

Cychwynnwyd y prosiect hwn yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus gydag Ysgol Plasmawr ac Ysgol Gynradd Sain Tathan yn 2019/2020.

“Roeddwn yn hoffi gweld yr holl leoedd gwahanol ar y safle a gweld yr hyn y gallwn ei wneud i newid pethau i’r dyfodol,” dywedodd Samuel, Blwyddyn 6, Ysgol Gynradd Pencaerau.

Dywedodd Jo Blackmore, Cynorthwyydd Dysgu, Ysgol Gynradd Pencaerau: “Fe wnaeth y plant ei fwynhau’n fawr, yn yr un modd â ni fel oedolion. Roedd yn wych bod yn rhan o weithgaredd datblygu cymunedol lleol ac rydym yn edrych ymlaen at weld syniadau’r plant yn cael eu hychwanegu i’r dyluniadau terfynol. Ein gobaith yw y bydd y plant a’u teuluoedd yn cael eu defnyddio yn y dyfodol.”

Cychwynnwyd y prosiect gan Dîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro ynghyd â Wates Residential, a datblygodd partneriaethau gyda Chyngor Caerdydd, Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau, Tyfu Caerdydd, Chwarae Cymru, Penseiri Powell Dobson, Penseiri PRP, Chwaraeon Caerdydd a Chydweithfa Tir i gyflwyno’r prosiect.

Dywedodd Sophie Paterson, Cynghorydd Buddsoddi Cymunedol Cymru: “Roedd yr holl blant a’r bobl hŷn y gwnaethom weithio gyda nhw yn rhagorol. Roedd ganddynt ffocws mawr ar natur, bywyd gwyllt a phryfed.

“Mae’n bwysig iawn ein bod yn cael y bobl ifanc i gymryd rhan a chael y rhyngweithio hwnnw. Wrth dyfu i fyny, byddant yn gweld bod eu mewnbwn nhw i’w cymuned yn bwysig a gobeithio bydd yn dylanwadu ar eu teuluoedd a’u ffrindiau i ymfalchïol yn yr ardal. Mae hefyd yn bwysig rhoi cyfle i bobl ifanc gyfarfod â chyrff proffesiynol, a allai ddylanwadu ar eu dewisiadau gyrfa yn y dyfodol.”

Am fwy o wybodaeth am fenter Symud Mwy Bwyta’n Iach ac am syniadau eraill ynghylch sut i fyw bywyd iachach, ewch i www.movemoreeatwell.co.uk.