Cefnogi cymunedau lleol i feithrin gwytnwch drwy symud mwy a bwyta’n iach

Mae ein sefydliadau sector cyhoeddus ledled Caerdydd a Bro Morgannwg yn dod ynghyd heddiw ar gyfer lansiad rhithwir mudiad newydd sydd â’r nod o annog a chefnogi pobl i symud mwy a bwyta’n iach.

Nod Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach 2020-23 yw ysbrydoli unigolion i wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffyrdd o fyw a gwella eu hiechyd a’u lles ar adeg pan na fu meithrin gwytnwch dynol erioed yn bwysicach. Mae’r Cynllun yn berthnasol i bob grŵp oedran ac mae’n amlinellu deg maes blaenoriaeth sy’n cynnwys: teithio iach, gweithleoedd iach, cymunedau iach a lleoliadau addysg iach i enwi dim ond rhai.

Anogir pobl leol i ymuno â mudiad #symudmwybwytaniach. Bydd amrywiaeth o syniadau, cynghorion a chyfleoedd lleol er mwyn cofleidio newid cadarnhaol mewn ffordd o fyw yn cael eu rhannu dros y misoedd nesaf. Nod yr holl bartneriaid sy’n rhan o’r gwaith o arwain y mudiad yw creu amgylchedd lle mai gweithgarwch corfforol a dewisiadau iach o ran bwyd yw’r dewisiadau hawsaf i’w gwneud.

Er gwaethaf y cyfyngiadau sydd wedi bod yng Nghymru dros y misoedd diwethaf, mae nifer o brosiectau lleol wedi addasu a pharhau’n llwyddiannus i ddarparu cyfleoedd i gymunedau wneud dewisiadau iach. Mae Canolfan Datblygu Cymunedol De Glanyrafon (SRCDC) wedi gweithio gyda Tyfu Caerdydd fel rhan o’r prosiect ‘Tyfu Gyda’n Gilydd Caerdydd’ i gynnal nifer o gynlluniau rhannu planhigion llysiau i drigolion Glanyrafon, gan annog teuluoedd i dyfu llysiau dros gyfnod y clo mawr. Tyfodd Gerddi Salad Caerdydd nifer sylweddol o blanhigion ar gyfer y cynllun ynghyd â Meithrinfeydd Parc Bute. Fel menter ar y cyd cynhaliwyd gweithdai ar-lein fel y gallai pobl ddysgu sut i dyfu eu llysiau eu hunain hefyd. Denodd y sesiynau nifer sylweddol o bobl leol, ac aeth pawb â saladau, llysiau a pherlysiau gyda hwy i’w tyfu gartref.

Ym Mro Morgannwg, mae Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae y Cyngor wedi cynnal arolwg gyda theuluoedd er mwyn deall effaith COVID-19 ar eu gweithgareddau corfforol. Hyd yma mae’r canlyniadau’n edrych yn addawol, gyda mwyafrif yr ymatebwyr yn dweud eu bod wedi gwneud naill ai’r un lefel o weithgaredd ers y pandemig COVID- 19 neu fwy. Bydd y tîm yn defnyddio’r data hwn i lywio rhaglenni cefnogi a gweithgarwch yn y dyfodol.

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Fiona Kinghorn:

“Rydym mor falch i fod yn gweithio’n agos gydag ystod mor eang o bartneriaid ledled Caerdydd a’r Fro – y mae pob un ohonynt yn rhannu’r un angerdd a phenderfyniad i ledaenu manteision diddiwedd byw bywyd mor iach ag y gallwn.”

Meddai’r Cynghorydd Huw Thomas, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Caerdydd: “Nawr, yn fwy nag erioed, dylai manteision bwyta bwyd maethlon a chadw’n heini gael eu rhannu’n eang.

Rydym eisiau annog unigolion a theuluoedd i gymryd rhan mewn, a chael eu hysbrydoli gan, y mudiad #SymurMwyBwytanIach. Gall pawb ohonom chwarae rhan allweddol mewn adeiladu cryfder a gwytnwch ein cymunedau lleol.”

Dywedodd y Cynghorydd Neil Moore, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg ac Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Mae COVID-19 wedi tarfu ar fywydau pob un ohonom, ac i nifer mae gwneud ymarfer corff a chadw ar ddiet iach yn fwy anodd. Ond nawr yw’r amser delfrydol i ddechrau o’r newydd a gosod her i’n hunain wrth i ni ddechrau ailadeiladu ein normal newydd.”

Meddai Charles Janczewski, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: “Gall unrhyw un fod yn rhan o’r mudiad #symudmwybwytaniach drwy addunedu i symud mwy a bwyta’n iach eu hunain, gyda’u teuluoedd, ffrindiau a chymunedau. Gall pobl o bob oed a phob gallu o ran chwaraeon osod eu heriau eu hunain a theimlo manteision corfforol a meddyliol byw bywyd iach.”

I gael rhagor o wybodaeth am y mudiad Symud Mwy, Bwyta’n Iach, ewch i: www.symudmwybwytaniach.co.uk