Ysbrydoli Cogyddion Bach mewn Lleoliadau Cynradd a Chyn-ysgol

Mae plant yn treulio llawer iawn o’u blynyddoedd cynnar mewn lleoliadau addysgol, sydd yn gyfle allweddol i helpu plant i ddatblygu arferion bwyd iach a bod yn fwy egnïol.

Mae cynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda wedi cael ei ddatblygu, gan ganolbwyntio ar 10 maes blaenoriaeth, un ohonynt yn lleoliadau addysgol, a rhan o hyn yw ysbrydoli a chefnogi plant ac athrawon i symud mwy a bwyta’n dda.

Gan roi cyfle i aelodau o staff ar draws lleoliadau cynradd a chyn-ysgol i wella eu gwybodaeth a’u hyder ar ystod o ddewisiadau coginio iach a gweithgareddau’n ymwneud â bwyd, dyfeisiodd tîm Coginio ‘Da’n Gilydd Cymru ac Ysgolion Iach a Chynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd raglen hyfforddiant rithiol, sef ‘Cogyddion Bach’, a addaswyd o’r cwrs diwrnod llawn a ddatblygwyd gyda Deietegwyr Dechrau’n Deg Caerdydd.

Nod Cogyddion Iach oedd arddangos pwysigrwydd coginio’n iach a sut gall hyn gyd-fynd â’r cwricwlwm o ddydd i ddydd yn yr amgylchedd dysgu. Trafododd y sesiynau syniadau ar gyfer gweithgareddau coginio tra’n cadw at gyfyngiadau COVID-19, creu bocsys bwyd iachach a sut i gyflwyno gweithgareddau bwyd yn ddiogel ac yn lân.

Arddangosodd y Cogyddion Iach hefyd amrywiaeth o adnoddau a ryseitiau ar-lein i hybu bwyta’n iach a ffordd o fyw iach y gallai’r cyfranogwyr eu rhannu gyda disgyblion a’u rhieni neu eu gofalwyr.

Roedd y sesiwn rithiol, oedd yn parhau am 90 munud, yn cynnwys pob agwedd ar y cwrs ac yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i aelodau o’r staff allu ei defnyddio yn y dyfodol.

Yn ystod y tair sesiwn, a gynhaliwyd ym Mawrth 2021, mynychodd 50 aelod o staff o 23 lleoliad gwahanol ac roeddent yn llawn brwdfrydedd am yr hyn y gwnaethant ei ddysgu.

Dywedodd un cyfranogwr, “Fe wnes i fwynhau’r hyfforddiant yn fawr iawn, llawer o syniadau ac adnoddau i’w hystyried!”

Gall ennyn hyder aelodau o’r staff helpu i ysbrydoli timau addysgu i gynnal gweithgareddau coginio ymarferol gyda myfyrwyr mewn lleoliadau addysgol. Gall rhannu syniadau am ryseitiau a dangos sut gall y gweithgareddau hyn gyd-fynd â’r cwricwlwm, helpu i sicrhau bod dewisiadau bwyta’n iachach yn cael eu haddysgu yn yr ysgol ac mewn lleoliadau, gan helpu i annog ffordd o fyw iach gartref.

I ganfod mwy am sefydlu Symud Mwy Bwyta’n Dda yn eich lleoliadau addysgol, ewch i’n tudalen meysydd blaenoriaeth ar y we trwy glicio yma.

Cliciwch ar y dolenni i ddysgu mwy am  Gynllun Ysgolion Iach Caerdydd  a Chynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd (CHaSPS).