Hysbysiad Preifatrwydd Symud Mwy, Bwyta’n Dda (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro)

Diben yr hysbysiad hwn yw rhoi gwybod pam a sut rydym yn prosesu eich data personol ar gyfer rhaglen Symud Mwy, Bwyta’n Dda.

Cyflwyniad

Cynhelir y wefan hon gan dîm prosiect Symud Mwy, Bwyta’n Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. 

Mae Symud Mwy, Bwyta’n Dda yn rhaglen iechyd y cyhoedd ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg sydd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat i annog unigolion a grwpiau i symud mwy a bwyta’n dda.  Mae’n rhaglen waith o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a chaiff ei chyflwyno trwy’r tîm Iechyd y Cyhoedd. 

Rydym yn ystyried eich preifatrwydd yn rhywbeth pwysig ac yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).  Byddwn ond yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei hanfon atom at y dibenion y byddwch yn ei darparu.  Byddwn ond yn cadw eich gwybodaeth cyhyd ag sydd angen at y dibenion hyn ac ni fyddwn yn ei throsglwyddo i unrhyw drydydd partïon oni bai bod hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith.  Mae dyletswydd ar bob cyflogai sydd â mynediad at eich data personol ac yn gysylltiedig ag ymdrin â’r data hwnnw i barchu cyfrinachedd eich data personol.  Mae eich holl gyfathrebiadau â ni yn cael eu diogelu rhag mynediad diawdurdod gan drydydd partïon.  Mae gan unigolion hawl i gael mynediad at eu data personol sydd yn cael ei brosesu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Os hoffech dderbyn copi o’ch data personol, gweler ein tudalen Mynediad Pwnc.  Nod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw cadw’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi yn gywir ac wedi ei diweddaru.  Os byddwch, fodd bynnag, yn dod o hyd i wallau neu anghywirdeb yn eich data, byddwn yn dileu, yn cwblhau, neu’n diwygio’r wybodaeth honno ar gais.

Os oes gennych unrhyw bryderon am brosesu eich data personol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, cysylltwch ag Adran Llywodraethu Gwybodaeth UHB. Gellir cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd parthed unrhyw bryderon sydd gennych am y ffordd y mae eich data personol yn cael ei brosesu gan Fwrdd Iechyd y Brifysgol.

Y Wybodaeth yr ydym yn ei Chasglu

Gwybodaeth Bersonol

Er mwyn darparu ein gwasanaethau i unigolion a phartneriaid, rydym yn casglu, storio a defnyddio gwybodaeth bersonol.  Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys gwybodaeth sensitif iawn am gyflyrau iechyd.  Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi sut mae tîm Symud Mwy, Bwyta’n Dda fel rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth am unigolion.

Bydd Symud Mwy Bwyta’n Dda yn defnyddio eich data personol os byddwch yn gofyn i’r tîm gysylltu nôl â chi neu os ydych wedi cyflwyno ‘Stori’ trwy’r ffurflen ar y wefan.  Mae’r ffurflenni hyn yn cael eu cyflwyno’n awtomatig i flwch post Symud Mwy Bwyta’n Dda.  Rheolir y blwch post hwn gan nifer o gyflogeion yn Nhîm Iechyd y Cyhoedd.  Mae holl gyflogeion Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro neu Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael eu llywodraethu gan ddiogelu data, llywodraethu gwybodaeth a chyfrinachedd llym yn cynnwys GDPR ac Egwyddorion Caldicott.  Gallwch gael mynediad 

Darllenwch hysbysiad preifatrwydd llawn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ofalus i ddeall sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau’n ymwneud â’r hysbysiad preifatrwydd hwn, gallwch gysylltu â’r tîm yn uniongyrchol (gweler yr adran Cysylltu â Ni isod):

Gallwch weld Polisi Cadw Data Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro 

Yn unol ag Erthygl 9(2)(g) o’r GDPR, bydd Bwrdd Iechyd y Brifysgol hefyd yn prosesu data am rai o’r rhesymau budd y cyhoedd sylweddol a restrir yn Atodlen 1, Rhan 2 o’r Ddeddf Diogelu Data 2018.  Amlinellir y dibenion hyn yn ein Dogfen Polisi Priodol.

Sut Rydym yn Casglu Gwybodaeth

Y data personol yr ydym yn ei brosesu trwy Symud Mwy Bwyta’n Dda

Mae eich data personol yn golygu unrhyw wybodaeth yn ymwneud â chi, ac y gellir ei defnyddio i’ch adnabod.  Er mwyn cynnal ein swyddogaethau, byddwn yn prosesu amrywiaeth eang o’ch data personol, yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) y canlynol:

 • Enw, gwlad a’r ardal lle’r ydych yn byw a’ch manylion cyswllt (yn cynnwys ebost a rhifau ffôn)
 • Lluniau neu fideos yr ydych wedi rhoi caniatâd iddynt gael eu tynnu a’u defnyddio, fodd bynnag bydd y rhain yn destun proses gydsynio eu hunain.

Nid ydym yn casglu nac yn prosesu’r holl data personol yma ar gyfer pob person drwy’r amser.  Rydym ond yn casglu ac yn prosesu’r data personol sydd yn angenrheidiol ar gyfer y dasg bendol yr ydym yn ei gwneud. 

Sut rydym yn casglu eich data personol trwy Symud Mwy Bwyta’n Dda

Rydym yn casglu eich data personol o amrywiaeth o ffynonellau, yn cynnwys 

 • Ffurflen gyflwyno ‘Rhannu Eich Stori’ sy’n cael ei llenwi ar-lein
 • Arolygon ac ymchwil a wneir gan Symud Mwy, Bwyta’n Dda

Sut rydym yn defnyddio eich data personol

Rydym eisiau i unigolion ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg fwynhau’r gofal iechyd gorau posibl ac rydym yn prosesu’r data personol sydd ei angen arnom i’n helpu i gyflawni hyn.  Rydym ond yn prosesu isafswm y data personol sydd ei angen arnom i’n helpu i gyflawni hyn.  Gall hyn gynnwys: 

 • Darparu’r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani ar eich cyfer,
 • Ymdrin â’ch ymholiad,
 • Archwilio’r defnydd o’n systemau a’n gwefannau,
 • Ymdrin â chwynion a phryderon,

Nid yw’r data o’n gwefan yn cael ei storio ar weinydd yn y Cwmwl.

Mae ein gwefan yn cael ei rheoli a’i dylunio gan Yogi Creative Marketing.

Mae Polisi Preifatrwydd Yogi Creative Marketing ar gael yma

Google Analytics

Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddiadau ar y we a ddarperir gan Google Inc. (‘Google’).  Mae Google Analytics yn defnyddio ‘cwcis’ a chôd JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgaredd defnyddwyr ar wefannau.  Bydd y wybodaeth sydd yn cael ei chreu am eich defnydd o’r wefan (yn cynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i chadw ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth yma i greu adroddiadau gweithgaredd defnyddwyr ar gyfer y wefan hon.  Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata a gadwyd yn flaenorol.  Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr.  Noder os yw cwcis yn cael eu hanalluogi, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn.  Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch chi yn y ffordd, ac at y dibenion a nodir uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Llawn Google a’r Telerau Gwasanaeth am wybodaeth fanwl.

Yn Symud Mwy, Bwyta’n Dda, rydym yn monitro gweithgaredd defnyddwyr i wella’r cynnwys a geir ar y wefan.  Mae Google Analytics (GA) yn wasanaeth am ddim a ddarperir gan Google sydd yn creu ystadegau manwl am ymwelwyr â gwefan.

Caiff gwybodaeth ei chasglu gan ddefnyddio cwcis ac mae’n cynnwys:

 • tudalennau gwe cyfeirio / ymadael, 
 • patrymau clicio, 
 • tudalennau gwe sydd yn cael eu gwylio mwyaf / lleiaf, 
 • hyd sesiynau, 
 • nifer yr ymwelwyr, 
 • math o borwr, system weithredu ac ati 
 • Ffurflenni Rhannu eich Stori wedi eu llenwi

Beth yw Cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau bach y mae gwefannau yn eu rhoi ar yriant caled eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld.  Mae cwcis yn trosglwyddo gwybodaeth yn ôl i wefannau bob tro byddwch yn ymweld.  Maent yn adnabod porwyr gwe, yn olrhain tueddiadau defnyddwyr ac yn cadw gwybodaeth am ddewisiadau defnyddwyr.  Gallwch gyfyngu/analluogi cwcis ar eich porwr; noder na fydd rhai gwefannau yn gweithredu’n iawn heb cwcis.

Sut i Analluogi Cwcis

I newid eich gosodiadau cwcis:

 • Internet Explorer: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni > Dewiswch ‘Internet Options’ > Dewiswch ‘Privacy’ > Disable / restrict cookies
 • Firefox: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni > Dewiswch ‘Options’ > Dewiswch ‘Privacy’ > Disable / restrict cookies
 • Opera: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni > Dewiswch ‘Preferences’ > Dewiswch ‘Privacy / Advanced’ > Disable / restrict cookies
 • Chrome: Ewch i ‘More’ ar frig y bar dewislenni ar yr ochr dde > Cliciwch ‘More’ > Cliciwch ‘Tools’ > Dewiswch ‘Cookies and other site data’ a ‘Cache images and files’ nodwch y blychau > Cliciwch ‘Clear data’ 

* Noder y gall y gosodiadau uchod wahaniaethu yn dibynnu ar y fersiwn o’r porwr. 

Pam Rydym yn Casglu Ystadegau Defnyddwyr 

Trwy ddeall ymddygiad a dewisiadau defnyddwyr, rydym yn gallu gwella cynnwys ein gwefan i fodloni disgwyliadau ac anghenion defnyddwyr. 

Gwefannau Allanol

Nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i ddolenni allanol; mae casglu gwybodaeth gan safleoedd o’r fath yn destun polisïau preifatrwydd perthnasol.  Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol ac mae defnyddio gwefannau o’r fath yn ôl eich disgresiwn chi.

Eich hawliau yn unol â Rheoliadau Diogelu Data

Yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data, mae gennych hawl i wybod a ydym yn cadw data personol yn ymwneud â chi, ac os felly, pa ddata personol sydd gennym a pham.  Mae gennych hawl hefyd (gyda rhai eithriadau) i gael copi o unrhyw ddata personol sydd gennym er mwyn i chi allu sicrhau ei fod yn gywir ac wedi ei ddiweddaru.  Gallwch gael mwy o wybodaeth ynghylch pa ddata personol sydd gennym amdanoch chi trwy gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (gweler yr adran Cysylltu â Ni isod).

Mae gennych yr hawl i wneud cais gennym ni am fynediad i’ch gwybodaeth bersonol eich hun.  Gelwir hyn weithiau yn ‘gais mynediad at destun’. 

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol.  Byddwn yn dweud wrthych os ydym yn bwriadu defnyddio eich data at y diben hwn neu a ydym yn bwriadu datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at y diben hwn.  Gallwch ymarfer eich hawl i atal prosesu o’r fath trwy nodi blychau penodol ar y ffurflenni yr ydym yn eu defnyddio i gasglu eich data neu trwy gysylltu â’n swyddog diogelu data. 

Os ydych yn anfodlon â’r ffordd yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol neu os ydych yn dymuno cwyno am y ffordd yr ydym wedi ymdrin â chais, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data a byddwn yn ceisio datrys unrhyw broblemau sydd gennych. 

Mae gennych hefyd hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr statudol ar gyfer cyfraith diogelu data. 

Mae manylion sut i gŵyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael yn https://ico.org.uk/concerns/ .

Diogelwch eich data personol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cydnabod bod eich data personol yn werthfawr iawn, ac felly rydym yn cymryd ei ddiogelwch yn ddifrifol iawn.

Rydym yn defnyddio mesurau technegol cadarn i ddiogelu eich data personol ac mae mynediad ato wedi ei gyfyngu i bobl sydd angen ei brosesu yn unol â’u gwaith. 

Mae holl staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gaeth i gontractau sydd yn cynnwys cyfrifoldebau clir yn ymwneud â chyfrinachedd.  Mae gan ein holl staff anfeddygol yr un dyletswydd cyfrinachedd â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol fel Meddygon a Nyrsys.

Mae’n rhaid i’n staff i gyd fynychu hyfforddiant yn yr hyn yr ydym yn ei alw’n Llywodraethu Gwybodaeth.  Ymysg pethau eraill, mae’r hyfforddiant hwn yn gwneud iddynt ddeall pwysigrwydd cyfrinachedd a diogelwch eich data personol ac yn egluro eu bod yn gyfrifol yn bersonol am ddiogelwch unrhyw wybodaeth y maent yn ei phrosesu.  Mae’n rhaid iddynt fynychu’r hyfforddiant hwn unwaith bob dwy flynedd o leiaf ac mae’n rhaid iddynt lwyddo mewn prawf i ddangos eu bod wedi ei ddeall.  Mae’r disgwyliadau sydd gennym o’n staff wedi eu nodi yn y Polisi Llywodraethu Gwybodaeth.  Mae methu â chydymffurfio â’r polisi hwn yn drosedd ddisgyblu.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn archwilio mynediad at ddata personol yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei brosesu’n briodol. 

Rhannu eich data personol gydag eraill

Er mwyn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cynhwysfawr ar eich cyfer, lle mae’n berthnasol gwneud hynny, gallwn rannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau sydd yn ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd, addysg, diogelwch, atal troseddau a llesiant cymdeithasol (yn cynnwys nifer gyfyngedig o sefydliadau’r trydydd sector). 

Ceir mwy o wybodaeth am y broses hon o rannu data yn www.waspi.org.

I gyflwyno gofal, mae angen i ni hefyd rannu eich data gyda sefydliadau sydd yn darparu gwasanaethau i ni (er enghraifft ein darparwyr storio data ar gwmwl).  Bydd y rhain i gyd yn sefydliadau y mae gennym gontractau cyfreithiol gyda nhw a mesurau yn eu lle i ddiogelu eich hawliau unigol.

 Gallwn hefyd rannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd partïon os oes gennym ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ddyletswydd cyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein telerau defnydd a chytundebau eraill; neu i ddiogelu ein hawliau, eiddo, neu ddiogelwch ein cwsmeriaid, neu eraill.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr hysbysiad hwn, neu brosesu eich data personol, dylech gysylltu â thîm Symud Mwy, Bwyta’n Dda neu gysylltu â Swyddog Diogelu Data Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro yn unol â’r manylion isod:

Ar ebost at Symud Mwy, Bwyta’n Dda: 

movemoreeatwell@wales.nhs.uk  

symudmwybwytaniach@wales.nhs.uk 

Ar ebost i’r Adran Llywodraethu Gwybodaeth: 

cav.ig.dept@wales.nhs.uk 

Yn ysgrifenedig at:

James Webb
Swyddog Diogelu Data
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Llawr Gwaelod, Woodland House
Maes-y-Coed Road
CF144XW

Dros y ffôn ar:
029 2074 4870