Mae patrymau newidiol yn y ffordd yr ydym yn teithio a mwy o ddibyniaeth ar y car ar gyfer trafnidiaeth reolaidd yn cyfrannu at lai o weithgaredd corfforol, lefelau gordewdra a diabetes uwch, llygredd aer eang, ynysu cymdeithasol ac anghydraddoldebau iechyd sy’n gwaethygu. 

Mae arferion gweithio mwy clyfar yn ddiweddar wedi amlygu’r potensial i gynyddu ffyrdd iachach a mwy eco-gyfeillgar o deithio i gefnogi mathau mwy cynaliadwy o drafnidiaeth.

Mae ein cynllun yn cynnwys:

  1. Datblygu a gweithredu Siartrau Teithio Llesol ar draws y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector.  
  2. Datblygu a chynnal seilwaith beicio a cherdded a pharcio beiciau ymhellach 
  3. Datblygu system trafnidiaeth gyhoeddus integredig

Beth allwch chi ei wneud i weithredu Siarter Teithio Llesol?

Mae sefydliadau ar draws Cymru yn dangos eu hymrwymiad i fathau iachach a mwy cynaliadwy o drafnidiaeth, trwy ymuno’n gyhoeddus â Siarter Teithio Llesol.  Mae pob Siarter yn cynnwys cyfres o ymrwymiadau y bydd y sefydliad yn eu gwneud dros 3 blynedd i gynorthwyo eu staff ac ymwelwyr i gerdded a beicio mwy, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, a newid i gerbydau trydan.

Ewch i wefan Teithio Llesol Cymru am fwy o wybodaeth

Mae siarter sector cyhoeddus ar gyfer Caerdydd a’r Fro, yn cynnwys siarter busnes.  Mae siarter trydydd sector a siarter addysg uwch/bellach yn cael eu datblygu ar hyn o bryd.  Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth.

Mae gostyngiad yn lefelau gweithgaredd corfforol, lefelau gordewdra a diabetes uwch, llygredd aer eang, ynysu cymdeithasol, ac anghydraddoldebau iechyd sy’n gwaethygu i gyd yn faterion iechyd y cyhoedd enbydMae newid hinsawdd yn fygythiad difrifol sydd eisoes yn cael ei deimlo yn y DU ac ar draws y byd. Ewch i wefan Teithio Llesol Cymru

Sut gallwch chi gefnogi datblygiad llwybrau cerdded a beicio?

Mae Map Rhwydwaith Integredig Cyngor Caerdydd yn nodi ei weledigaeth 15 mlynedd i wella llwybrau beicio a cherdded ar draws y ddinas. 

Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio i hybu a gwella cyfleoedd ar gyfer teithio llesol yn ardal yr awdurdod lleol.  Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth

Mae Nextbike yn gynllun rhannu beiciau sydd yn galluogi aelodau o’r cyhoedd i rentu beic o’u gorsaf ddocio leol. 

Cliciwch yma am wybodaeth am gynllun Nextbike yng Nghaerdydd

Cliciwch yma am wybodaeth am gynllun Nextbike ym Mro Morgannwg

Beth allwch chi ei wneud i gefnogi’r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae Prosiect Aer Glân Caerdydd yn cynnwys set o weithredoedd i drawsnewid y system trafnidiaeth gyhoeddus i leihau llygredd aer a chynyddu teithio llesol. 

Gallwch ganfod mwy ar y wefan