Mae plant a phobl ifanc yn treulio llawer o’u hamser mewn lleoliadau addysgol a gofal plant. Gall y lleoliadau hyn gael effaith fawr ar helpu i ddylanwadu ar ymddygiad yn ymwneud â ffordd o fyw. Mae iechyd a lles da yn allweddol i ddysgu llwyddiannus a gall ddylanwadu ar ganlyniadau bywyd yn y dyfodol.

Mae datblygu mentrau iechyd yn y lleoliadau hyn yn rhoi negeseuon cyson i blant, pobl ifanc, rhieni/gofalwyr a llywodraethwyr, mae’n datblygu sgiliau newydd, yn darparu amgylchedd cefnogol a chyswllt ag adnoddau cymunedol. O ganlyniad, mae buddion hirdymor bod yn rhan o fentrau o’r fath yn galluogi plant i deimlo’n hyderus yn mabwysiadau dewisiadau cadarnhaol yn ymwneud â ffordd o fyw y byddant yn mynd gyda nhw i’w bywyd fel oedolion.

Mae ein cynllun yn cynnwys:

 1. Gwella ymagwedd ysgol gyfan tuag at fwyd iach trwy gydol y diwrnod ysgol
 2. Sicrhau bod pob lleoliad cyn ysgol yn gweithredu Canllawiau ‘Bwyd a Maeth mewn Lleoliadau Gofal Plant’ Llywodraeth Cymru.
 3. Sicrhau bod egwyl amser cinio mewn ysgolion yn isafswm o 45 munud
 4. Cynyddu gweithgaredd corfforol ym mhob lleoliad addysg yn ystod amser y cwricwlwm trwy ddysgu awyr agored, chwarae, chwaraeon neu fentrau fel y Filltir Ddyddiol neu ddewis amgen addas
 5. Sicrhau bod gan ysgolion gynlluniau Teithio Llesol i’r Ysgol
 6. Cynyddu cyfleoedd bwyd a gweithgaredd corfforol y tu allan i oriau ar draws lleoliadau addysgol

Beth allwch chi ei wneud i ddatblygu ymagwedd ysgol gyfan tuag at fwyd iach trwy gydol y diwrnod ysgol?

Mae Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru (RCYIC) yn rhoi cymorth i bob ysgol a lleoliad addysg i wella iechyd a llesiant disgyblion, staff a theuluoedd. Maent yn darparu gwybodaeth, adnoddau addysgu a chyngor.

Cysylltwch â’ch Tîm Ysgolion Iach am fwy o wybodaeth:
Ebost: CaerdyddKaren Trigg
Ebost: Y FroCatherine Perry

Polisi Bwyd a Pholisi Ffitrwydd yw eich cyfle chi i wneud datganiad am eich safbwynt ar bopeth yn ymwneud â bwyd, maeth a ffitrwydd, diwylliant eich ysgol a’r cwricwlwm

Cysylltwch â’ch Tîm Ysgolion Iach am fwy o wybodaeth a chymorth.
Caerdydd – EbostKaren Trigg
Y Fro – EbostCatherine Perry

Eisiau gwybod mwy am faeth a bwyta’n iach mewn ffordd hwyliog, hamddenol a chael achrediad am ddysgu?

Mae SGILIAU MAETH AM OES™ yn agored I unrhyw un sydd yn gweithio yn y gymuned a chaiff ei gyflwyno gan ddeietegwyr GIG Cymru. Mae dwy agwedd i’r rhaglen:

 1. cefnogi a hyfforddi gweithwyr cymunedol i hybu bwyta’n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth i’w gwaith a
 2. datblygu mentrau bwyta’n iach gyda grwpiau cymunedol fel cyflwyno Dechrau Coginio, cwrs coginio ymarferol wedi ei achredu i wella gwybodaeth a sgiliau am fwyta’n iach.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r deietegwyr iechyd y cyhoedd ar:

Ffôn: 02920 907699

Ebost: nutrition.skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

Mae’n gweithio gydag ysgolion uwchradd i greu a defnyddio tystiolaeth o ansawdd da am wella iechyd ar gyfer eu disgyblion. Noder bod Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion ond ar gyfer ysgolion uwchradd prif ffrwd ar hyn o bryd.

Dechrau Coginio

Mae Dechrau Coginio yn gwrs coginio ymarferol y gellir ei gyflwyno dros 6-8 wythnos. Cyflwynir y cwrs mewn ffordd hwyliog ac anffurfiol ac mae’n galluogi’r cyfranogwyr i ddatblygu hyder a sgiliau wrth baratoi prydau iach.

Achredir y cwrs gydag Agored Cymru ar Lefel 1 a chynhelir y cyrsiau hyn ar draws Caerdydd a’r Fro.

Gellir hyfforddi tiwtoriaid Dechrau Coginio trwy’r Cynllun Sgiliau Maeth am Oes. Ar ôl eu hyfforddi, gall y tiwtoriaid gael adnoddau o ansawdd uchel fel llyfr ryseitiau Dechrau Coginio, gweithlyfrau dysgwyr a llawlyfr tiwtor. 

Cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Maeth am Oes am fwy o wybodaeth: 

Ebost: Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk
Ffôn: 029 2090 7699 

Mae prosiect Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol (Hapi) yn gweithio ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i gyflwyno gweithdai a gweithgareddau sydd yn canolbwyntio ar fwyd a gweithgaredd corfforol AM DDIM.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tai Newydd. 

Ebost: hapi@newydd.co.uk
Ffôn: 03030401998

Mae llawer o adnoddau ar gael wrth ddatblygu a chyflwyno gweithgareddau i hybu bwyta’n iach.

Ewch i Adnoddau Canllaw Bwyta’n Iach
Taflen ddefnyddiol am becynnau cinio iach
Syniadau Defnyddiol ar gyfer Bwyta’n Iach yng Nghymru
Adnoddau Byw’n Dda y GIG (saesneg un unig)
Adnoddau Cymdeithas Ddeieteg Prydain (saesneg un unig)

Mae Veg Power, trwy amrywiaeth o ymgyrchoedd arloesol a chyffrous, yn ein helpu ni i fwyta mwy o lysiau! Mae Veg Power yn gweithio gyda sefydliadau ar draws y DU i gynyddu’r llysiau sydd yn cael eu bwyta a gallwch gael gafael ar lawer o adnoddau i’ch helpu (saesneg un unig).

Pecyn cymorth Nerthu eich Disgyblion â Llysiau ar gyfer ysgolion

Mae Ymgyrch Dinas Lysiau Caerdydd yn ysgogi bwyta llysiau trwy newid pethau ar lefel leol – hyrwyddo llysiau, tyfu llysiau, cael mwy o lysiau mewn prydau ysgol, lleihau faint o lysiau sydd yn cael eu gwastraffu, a chymaint mwy. Maent yn galw ar ysgolion i wneud addewid llysiau. 

Mae pecyn adnoddau i athrawon wedi cael ei ddatblygu, Nerthu eich Disgyblion â Llysiau, ynghyd â Phecyn Rhieni Peas Please, i ymgysylltu plant ysgol gynradd gyda llysiau. 

Canfod mwy neu cysylltwch â Chydlynydd Dinas Bwyd Cynaliadwy Caerdydd: Pearl.Costello@wales.nhs.uk

I helpu darparwyr prydau ysgol, mae penaethiaid a llywodraethwyr yn casglu tystiolaeth ac yn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau. Mae CLlLC wedi creu Canllaw Tystiolaeth a Phecyn Cymorth Bwyta’n Iach mewn Ysgolion. Defnyddiwch hwn i weld sut mae eich ysgol chi yn dod ymlaen.

Beth allwch chi ei wneud i sicrhau bwyd a maeth da mewn lleoliadau cyn ysgol?

Mae bwyta deiet maethlon, cytbwys a hydradu’n dda yn hanfodol i blant yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn helpu i gyflawni a chynnal pwysau corff da, yn diogelu rhag pydredd dannedd ac yn sicrhau eu bod yn cael yr holl faethynnau sydd eu hangen arnynt ar gyfer datblygiad iach. Mae hwn yn adnodd ymarferol sy’n gyfeillgar i’r defnyddiwr i helpu lleoliadau i gynorthwyo plant i fwyta’n dda, darparu bwyd o ansawdd rhagorol i fodloni’r rheoliadau gofal plant ar gyfer bwyd a diod, a gallu rhannu gyda’r rhieni eu bod yn rhoi’r dechrau gorau i’w plant.

Mae llawer o wybodaeth ac adnoddau i’ch helpu i gynorthwyo teuluoedd â phlant ifanc i gynnal pwysau iach – posteri, taflenni a syniadau am weithgareddau.

Mae’r Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy yn gynllun achrediad cenedlaethol sydd yn cydnabod lleoliadau cyn ysgol fel cyfranwyr at iechyd a lles plant. 

Cysylltwch â’ch cynllun lleol i ganfod mwy. 

Caerdydd – Ebost: Emma.Coleman@cardiff.gov.uk  

Y Fro – Ebost: Catherine.perry@wales.nhs.uk  neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth (saesneg un unig)

Mae’r bwyd a’r diod sydd yn cael ei gynnig mewn lleoliadau gofal plant yn chwarae rôl bwysig yn iechyd plant a gall helpu i ddatblygu arferion iach am oes. Mae Dyfarniad Byrbryd Iach Safon Aur Caerdydd a’r Fro yn dathlu lleoliadau gofal plant sydd yn gwerthfawrogi maeth da ac yn cynnig byrbrydau o ansawdd.

Mae’r dyfarniad ar gael ar gyfer pob darparwr gofal plant ar draws Caerdydd a’r Fro, yn cynnwys gofalwyr plant, meithrinfeydd dydd, grwpiau rhieni a phlant, Cylchoedd Meithrin, grwpiau Dechrau’n Deg, grwpiau chwarae a chlybiau y tu allan i’r ysgol. I gyflawni’r dyfarniad mae meini prawf penodol yn ymwneud â darparu byrbrydau a diodydd iach, amgylchedd bwyta cadarnhaol a hylendid a diogelwch bwyd. Mae cael y dyfarniad hefyd yn dangos bod y lleoliad yn dilyn Canllaw Arfer Gofau Llywodraeth Cymru ar Fwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant.

I weld a oes gan y lleoliad gofal plant y dyfarniad, edrychwch am y logo Dyfarniad Byrbrydau. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r deietegwyr iechyd y cyhoedd. 

Ebost: nutrition.skillsforlife.cav@wales.nhs.uk 

Ffôn: 02920 907699

Cwrs Bwyd a Maeth Cymunedol Lefel 2 ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
Dyluniwyd i roi’r wybodaeth a’r sgiliau maes i ymarferwyr y blynyddoedd cynnar yn seiliedig ar negeseuon cyson am fwyd a maeth i blant a theuluoedd ac i wella darpariaeth bwyd a diod yn eu lleoliadau. Mae’r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at bob ymarferydd y blynyddoedd cynnar sydd yn gweithio ar draws Cymru ac yn cefnogi mentrau pellach fel y Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy.

Cwrs Sgiliau Maeth a Chymunedol Lefel 2
Wedi ei ddylunio i roi’r wybodaeth a’r sgiliau maeth i’r cyfranogwyr raeadru negeseuon bwyd a maeth cyson sydd yn seiliedig ar dystiolaeth i grwpiau cymunedol y maent yn gweithio gyda nhw. Mae’r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at y rheiny sydd yn bwriadu cyflwyno cyrsiau achrededig lefel 1 a/neu raglenni Doeth am Fwyd am Oes fel gweithwyr cymunedol, athrawon, cynorthwywyr addysgu, gweithwyr ieuenctid a gofalwyr maeth. Mae’r hyfforddiant hwn yn cefnogi mentrau pellach fel Cynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru. 

Cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Maeth am Oes am fwy o wybodaeth 

Ebost: Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk
Ffôn: 029 2090 7699 

Beth allwch chi ei wneud i sicrhau bod yr egwyl am ginio mewn ysgolion yn ddigon hir?

Oherwydd effaith cyfyngiadau diweddar COVID-19, rydym yn deall y gall amserau’r diwrnod ysgol fod wedi newid, ac y gall fod angen parhau i’w newid os bydd sefyllfa COVID-19 yn newid yn lleol neu’n genedlaethol.

Mae amserau cinio ac egwyl yn amser pwysig am seibiant byr yn y diwrnod ysgol, i chwarae, ar gyfer hamdden a chymdeithasu gyda ffrindiau a chyfoedion, i wneud gweithgaredd corfforol a bwyta bwyd mewn amgylchedd cymdeithasol hamddenol.

Darllen rhywfaint o’r ymchwil am amserau egwyl a chinio mewn ysgolion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Canllawiau ar ddysgu mewn ysgolion a lleoliadau: coronafeirws sydd yn rhoi set gyffredin o flaenoriaethau i ysgolion a phartneriaid cefnogol ar gyfer dysgu trwy gydol yr ymateb i COVID-19 ac wrth i ni symud i mewn i adferiad. Mae’r ffocws yn dal ar iechyd a lles y dysgwr fel hanfod ar gyfer dysgu. Mae’n datgan y dylai dysgu gefnogi lles meddwl, emosiynol, corfforol a chymdeithasol yn ogystal â chydnabod pwysigrwydd dysgu a chwarae yn yr awyr agored.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-coronafeirws-html?_ga=2.84665561.1541336414.1619094995-1663595601.1618403175

Fe fydd Dysgu yn yr Awyr Agored yn flaenoriaeth wrth ddychwelyd i’r ysgol ar ôl COVID-19. Ewch i Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, sydd â llawer o wybodaeth yn cynnwys adnoddau sydd yn gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd.

Cysylltwch â Thîm Byw’n Iach Cyngor Bro Morgannwg i gael mwy o syniadau am hyfforddiant a gweithgareddau. Ewch i’r wefan neu cysylltwch â Rachel Shepherd yn RLShepherd@valeofglamorgan.gov.uk 

Mae Gemau Caerdydd yn cynnig dros 100 o gyfleoedd chwaraeon i ddisgyblion yn rhai o gyfleusterau chwaraeon gorau Caerdydd mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol, darparwyr hamdden a chlybiau chwaraeon. Mae’r ffocws ar waith tîm, gwella sgiliau cyfathrebu a datblygu gwytnwch. Ewch i’r wefan am fanylion am ymaelodi eich ysgol.

Mae Campws Agored Met Caerdydd yn rhaglen gydweithredol sydd yn cyflwyno cyfleoedd chwaraeon, gweithgaredd corfforol, chwarae yn yr awyr agored, iechyd a lles. Mae’r prosiect yn cyd-fynd â chwricwlwm y Brifysgol, sy’n ein galluogi ni i ddarparu ystod o gyfleoedd rhad ac am ddim ac y telir amdanynt i bartneriaid ar y capmws ac oddi arno sydd yn gysylltiedig â chanlyniadau gradd myfyrwyr ac ymchwil academaidd. Mae’n gyfle i bartneriaid ddefnyddio’r cyfleusterau sydd o safon Fyd-eang ar Gampws Cyncoed mewn sesiynau ymarferol sydd yn digwydd yng nghwricwlwm y Brifysgol. Yn ogystal, mae cyfleoedd lleoliad myfyrwyr yn galluogi myfyrwyr i weithio ar brosiectau yn y gymuned i gefnogi gweithgaredd corfforol a chanlyniadau iechyd ar draws rhanbarth Dinas Caerdydd. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â sportcardiff@cardiffmet.ac.uk  neu ewch i’r wefan

Mae Chwarae i Ddysgu yn cynnwys tair stori sydd yn cynnwys 36 o gardiau sgil ar gyfer esbonio sut mae gweithgareddau corfforol gwahanol yn cael eu cyflawni. Mae 16 o Gardiau Chwarae Gemau hefyd sydd yn rhoi cyfle i blant roi eu sgiliau ar waith mewn ffordd hwyliog a chyffrous.

Cyngor a chanllawiau ar gyfer pawb sydd â diddordeb yn annog a hwyluso chwarae plant. Mae’r wefan yn cynnwys digon o adnoddau a thaflenni canllaw.

Cysyniad syml iawn y gall unrhyw ysgol ei roi ar waith – loncian, cerdded neu redeg milltir y dydd, beth bynnag fo’r tywydd! Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru eich ysgol os byddwch yn cymryd rhan er mwyn ymddangos ar y map. Mae’n cynnwys addasiadau COVID-19. 

Ewch i’r wefan

Mae’r rhaglen Llysgenhadon Ifanc yn gweithio gyda phobl ifanc i fod yn arweinwyr trwy chwaraeon, i annog eu cyfoedion nad ydynt yn egnïol i fwynhau chwaraeon. Mae dros 2,800 o Lysgenhadon Ifanc egnïol mewn ysgolion, colegau a Phrifysgolion ar hyd a lled Cymru. Mae llwybr o Lysgenhadon Ifanc Efydd (Ysgol Gynradd) hyd at Addysg Uwch. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

Caerdydd: ebost sportcardiff@cardiffmet.ac.uk 

Y Fro:  ebost healthylivingteam@valeofglamorgan.gov.uk 

Ewch i’r wefan

Ewch i’r wefan

Beth allwch chi ei wneud i sicrhau bod gan ysgolion gynlluniau Teithio Llesol i’r Ysgol?

Mae annog cerdded, beicio a sgrialu i’r ysgol yn annog iechyd a lles a gallu plant i ganolbwyntio. Mae’n lleihau tagfeydd traffig, yn gwella diogelwch ac yn lleihau llygredd aer. Mae gan Gyngor Caerdydd swyddogion Teithio Llesol i’r Ysgol i gefnogi pob ysgol i ddatblygu Cynllun Teithio Llesol. 

Cysylltwch â Thîm Ysgolion Teithio Llesol y Cyngor:

 travelplans@cardiff.gov.uk  cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk  

Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth  

Mae Cyngor Bro Morgannwg ar hyn o bryd yn datblygu Cynllun Teithio Llesol ar gyfer pob ysgol yn y Fro.

Cysylltwch â Swyddog Teithio Llesol y Fro am fwy o wybodaeth.

Ebost: ActiveTravel@valeofglamorgan.gov.uk  

Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth. 

Mae’r Pecyn Teithio Llesol i’r Ysgol wedi lansio (13/10/21) heddiw gyda’r nod o helpu a galluogi mwy o blant a theuluoedd i gerdded, seiclo neu fynd ar sgwter i’r ysgol.

Beth allwch chi ei wneud i gynyddu bwyta’n iach a gweithgaredd corfforol y tu allan i’r diwrnod ysgol?

Mae Gemau Caerdydd yn galendr o gystadlaethau chwaraeon ysgol a grëwyd i ennyn y gorau o ddisgyblion waeth beth fo’u gallu o ran chwaraeon. Mae’n cynnig dros 100 o gyfleoedd chwaraeon i ddisgyblion yn rhai o gyfleusterau chwaraeon gorau Caerdydd mewn partneriaeth a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol, darparwyr hamdden a chlybiau chwaraeon. Nid ennill yw popeth a rhoddir pwyslais mawr ar waith tîm, gwella sgiliau cyfathrebu a datblygu gwytnwch. Ewch i’r wefan am fanylion am ymaelodi eich ysgol.

Mae Campws Agored Met Caerdydd yn rhaglen gydweithredol sydd yn cyflwyno cyfleoedd chwaraeon, gweithgaredd corfforol, chwarae yn yr awyr agored, iechyd a lles. Mae’r prosiect yn cyd-fynd â chwricwlwm y Brifysgol, sy’n ein galluogi ni i ddarparu ystod o gyfleoedd rhad ac am ddim ac y telir amdanynt i bartneriaid ar y capmws ac oddi arno sydd yn gysylltiedig â chanlyniadau gradd myfyrwyr ac ymchwil academaidd. Mae’n gyfle i bartneriaid ddefnyddio’r cyfleusterau sydd o safon Fyd-eang ar Gampws Cyncoed mewn sesiynau ymarferol sydd yn digwydd yng nghwricwlwm y Brifysgol. Yn ogystal, mae cyfleoedd lleoliad myfyrwyr yn galluogi myfyrwyr i weithio ar brosiectau yn y gymuned i gefnogi gweithgaredd corfforol a chanlyniadau iechyd ar draws rhanbarth Dinas Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â sportcardiff@cardiffmet.ac.uk  neu ewch i’r wefan

Mae’r Tîm Byw’n Iach yng Nghyngor Bro Morgannwg yn arwain y gwaith o ddatblygu cynllun Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol y Fro, ac yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i greu gweithgareddau newydd a datblygu’r rhai presennol ymhellach ar gyfer preswylwyr o bob oed.  Mae hyn yn helpu gweledigaeth y Fro o greu ‘cymunedau mwy actif ar gyfer dyfodol iachach’ a’r weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru lle gall pawb fwynhau chwaraeon ar hyd eu hoes.  I ganfod mwy am eu prosiectau neu i drafod prosiect yr hoffech ei ddatblygu, cysylltwch â healthylivingteam@valeofglamorgan.gov.uk  

Facebook: @valesportsplay

Twitter: @valesportsteam

Instagram: @valesportsteam1

YouTube: Vale Healthy Living Team

Mae’r Tîm Byw’n Iach yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i sicrhau bod amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgaredd corfforol ar gael ar draws Bro Morgannwg ar gyfer plant a phobl ifanc, mewn lleoliadau allgyrsiol a chymunedol trwy’r rhaglen Pobl Ifanc Actif.  Mae hyn yn cynnwys:

 • Ysgolion uwchradd – gweithio gydag ysgolion, disgyblion, hyfforddwyr a chlybiau lleol i greu cyfleoedd allgyrsiol ychwanegol yn targedu’r rheiny â lefelau cyfranogiad isel i helpu disgyblion i fod yn fwy actif, yn fwy aml.  Maent yn rhoi hyfforddiant arweinyddiaeth i ddisgyblion er mwyn iddynt allu helpu eu cyfoedion i fod yn fwy actif.  Cyflawnir hyn trwy brosiectau wedi eu harwain gan gyfoedion fel Llysgenhadon Ifanc a Hyfforddwyr y Dyfodol.
 • Ysgolion Cynradd – gweithio gydag ysgolion, disgyblion, hyfforddwyr a chlybiau lleol i greu cyfleoedd am weithgaredd allgyrsiol ychwanegol yn targedu’r rheiny â lefelau cyfranogiad isel i helpu disgyblion i fod yn fwy actif, yn fwy aml.  Mae hyfforddiant arweinyddiaeth trwy Arweinwyr Chwaraeon: Playmakers yn cynorthwyo disgyblion cynradd ym mlynyddoedd 5/6 i roi’r sgiliau a’r wybodaeth i ddisgyblion allu cynorthwyo’r gwaith o arwain gemau a gweithgareddau corfforol yn yr ysgol, amser egwyl / amser cinio.  Cyflwynir y cwrs yn ystod y diwrnod ysgol ac fe’i defnyddir i helpu i annog disgyblion iau i fod yn fwy gweithredol a gellir ei ddefnyddio hefyd i dargedu disgyblion penodol fyddai’n cael budd o gymryd rhan.  Gellir trefnu cyrsiau ar gyfer athrawon, cynorthwywyr cymorth dysgu a gwirfoddolwyr sy’n rhieni ac ati i gyflwyno gweithgareddau mewn rhaglen allgyrsiol.
 • Gwyliau a Heriau Ysgolion Actif – mae’r tîm yn cynnal cyfreso wyliau a heriau am ddim sydd yn agored i ysgolion i roi’r cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau gwahanol, gan annog mwy o weithgaredd corfforol.  Mae’r rhain yn aml yn gysylltiedig â chlybiau lleol i gynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd cymunedol lleol ac yn gyfle i ddysgu sgiliau newydd i annog cyfranogiad parhaus.  Mae Heriau Ysgolion Actif wedi eu dylunio i fod yn gynhwysol i bawb, gyda’r nod o ymagwedd ysgol gyfan, ac yn cynnwys heriau fel y Filltir Ddyddiol.
 • Lleoliadau cyn-ysgol – gweithio mewn partneriaeth â Lleoliadau Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy a phartneriaid cyn-ysgol eraill i hyfforddi mwy o staff cyn-ysgol / gofalwyr plant i gynyddu eu hyder i gyflwyno gweithgaredd corfforol i blant ifanc. 
 • Gweler canlyniadau diweddaraf yr arolwg chwaraeon ysgol – a ddefnyddir i helpu i gynllunio gwaith gydag ysgolion i sicrhau bod adnoddau cyfyngedig yn cael eu targedu lle mae eu hangen fwyaf. 

Darganfyddwch fwy am syniadau hyfforddi a gweithgaredd. Ewch i’r wefan

I ganfod mwy am y rhaglen Pobl Ifanc Actif, cysylltwch â Rachel Shepherd yn RLShepherd@valeofglamorgan.gov.uk

Chwiliwch gwefan Dewis Cymru ar gyfer dosbarthiadau a gweithgareddau yn ôl côd post neu weithgaredd.

Mae gan glybiau cymunedol rôl hanfodol i’w chwarae yn sicrhau bod gan yr holl gymunedau fynediad at gyfleoedd i wneud gweithgaredd corfforol.

Y Fro: Defnyddiwch y cyfeirlyfr gweithgaredd corfforol a chlybiau chwaraeon ym Mro Morgannwg i ganfod y gweithgaredd iawn.

Caerdydd – cysylltwch â Chydlynydd Datblygu Clybiau Chwaraeon Caerdydd am fwy o wybodaeth am glybiau Caerdydd