Dangoswyd bod lleihau cyswllt â hysbysebu bwyd a diod afiach yn lleihau lefelau gordewdra yn arbennig mewn plant.  Mae creu amgylchedd lle mae byw’n iach yn norm a lle mae bwyd iachach yn cael ei hybu yn hanfodol i helpu pobl i wneud dewisiadau iachach o ran eu deiet, fydd yn cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a’u lles yn yr hirdymor. 

Mae ein cynllun yn cynnwys:

  1. Cyfyngu ar hysbysebu bwyd sothach ar draws Caerdydd a’r Fro 
  2. Hybu bwydydd iach mewn ymgyrchoedd marchnata
  3. Hybu’r defnydd o dechnoleg fel bod pobl yn symud mwy

Beth/sut gallwch ddatblygu a gweithredu polisi’r sector cyhoeddus i gyfyngu ar hysbysebu bwyd sothach?

Cynyddu eich dealltwriaeth trwy fynd i Wefan Sustain, a lawrlwytho eu pecyn cymorth (saesneg un unig). 

Byddwn yn datblygu ein hymagwedd ein hunain.  Ymunwch â ni i wneud gwahaniaeth – yn y cyfamser edrychwch ar yr hyn y mae Transport for London(Saesneg un unig) wedi ei wneud ynghyd ag ardaloedd eraill o Lundain. 

Dewch yn ôl yn fuan, i glywed am wybodaeth a gweithgareddau cyfredol.

Eisiau gwybod mwy am faeth a bwyta’n iach mewn ffordd hwyliog, hamddenol a chael achrediad ar gyfer dysgu? Mae SGILIAU MAETH AM OES™ yn agored i unrhyw un sydd yn gweithio yn y gymuned a chaiff ei gyflwyno gan ddeietegwyr GIG Cymru.  Mae dwy brif agwedd i’r rhaglen:

  1. cefnogi a hyfforddi gweithwyr cymunedol i hybu bwyta’n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth i’w gwaith a 
  2. datblygu mentrau bwyta’n iach gyda grwpiau cymunedol fel cyflwyno Dechrau Coginio, cwrs coginio ymarferol wedi ei achredu i wella gwybodaeth a sgiliau am fwyta’n iach.

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau Sgiliau Maeth am Oes, cliciwch yma.

Er enghraifft: mae Doeth am Fwyd am Oes (saesneg un unig) yn rhaglen wyth wythnos wedi ei strwythuro sy’n defnyddio ymagweddau yn seiliedig ar dystiolaeth tuag at reoli pwysau.  Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar arferion bwyta, mwy o weithgaredd corfforol a defnyddio strategaethau newid ymddygiad sylfaenol i hwyluso colli pwysau.

Gallech edrych ar y Canllaw Bwyta’n Iach – lawrlwythwch ef heddiw a chael mynediad at rai adnoddau i’ch helpu i hybu bwyta’n iach yn eich sefydliad. 

I ganfod mwy am y ffordd y caiff bwyd a diod ei gynhyrchu yng Nghymru, ewch i wefan 

Synnwyr Bwyd Cymru.  

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â deietegwyr iechyd y cyhoedd. 

Ebost: nutrition.skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

Ffôn: 02920 907699

Beth allwch chi ei wneud i hyrwyddo a marchnata bwydydd iach?

Veg Power (saesneg un unig) trwy amrywiaeth o ymgyrchoedd arloesol a chyffrous, i’n helpu i fwyta mwy o lysiau!  Mae Veg Power yn gweithio gyda sefydliadau ar draws y DU i gynyddu’r llysiau sydd yn cael eu bwyta a gallwch gael gafael ar lawer o adnoddau i’ch helpu chi. 

Nod Peas Please yw dod â ffermwyr, manwerthwyr a chadwyni bwytai, arlwywyr, proseswyr ac adrannau’r llywodraeth ynghyd, sydd â nod cyffredin o wneud hi’n haws i bawb fwyta llysiau.

Ewch i wefan Peas Please (saesneg un unig) am syniadau ac ysbrydoliaeth ynghylch sut gallwch gynyddu eich defnydd o lysiau fel unigolion ac yn eich sefydliadau!

Ymunwch â mudiad Bwyd Caerdydd neu Bwyd y Fro

Mae bwyd yn cael effaith sylweddol ar ein bywydau, ar ein hiechyd a’n lles, ac ar ein cymunedau a busnesau a’r amgylchedd.  Mae’r ddwy bartneriaeth Bwyd yn hybu bwyd da, iach a fforddiadwy, sydd yn cael ei gyrchu’n gynaliadwy

Rydym yn gweithio’n galed gyda’n partneriaid i roi cymorth a chyngor i unigolion, busnesau a sefydliadau mwy er mwyn sicrhau bod pryd o fwyd da i bawb bob dydd. 

Mae’r ymagwedd hon yn bwysicach nag erioed yn ystod Covid ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod bwyd yn parhau i gynorthwyo a dod â chymunedau ynghyd.

Ewch i’n gwefannau am fwy o gyngor, gwybodaeth, cefnogaeth ac awgrymiadau a syniadau ar gyfer bwyta’n iach. Ewch i: Bwyd Caerdydd neu Bwyd y Fro (saesneg un unig).

Mae Caerdydd yn Coginio Gyda’i Gilydd yn grŵp Facebook sydd yn dathlu bwyd a diwylliannau ar draws cymunedau yng Nghaerdydd.  Ysbrydolwch eraill, dysgwch ryseitiau newydd a chael awgrymiadau am fwyd trwy ymuno â’r dudalen: chwiliwch am Caerdydd yn Coginio Gyda’i Gilydd ar Facebook.  Ymunwch heddiw i gael ysbrydoliaeth!

Ewch i wefannau Bwyd Caerdydd a Bwyd y Fro (saesneg un unig) am fwy o gyngor, gwybodaeth, cymorth ac awgrymiadau a syniadau am fwyta’n iach.

Sut gallwch hybu technoleg i annog mwy o bobl i symud mwy?

Mae mwy o ffyrdd y gallwn ddefnyddio technoleg i’n helpu ni i gadw’n iach.  Isod ceir rhai syniadau ynghylch sut gall technoleg ein helpu ni i symud mwy. 

Gwefan Cadw Fi’n Iach gan BIP Caerdydd a’r Fro sydd yn cynnwys fideos ffitrwydd Cryfder a Stamina (Saesneg un unig)

Elder Fit – Dosbarthiadau Ymarfer Corff Ar-lein (Saesneg un unig)

Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) – Atgyfeirio ar-lein

Byw’n Dda y GIG – ymarferion 10 munud (Saesneg un unig)

Stiwdio Ffitrwydd y GIG – fideos ymarfer corf (Saesneg un unig)

Gweler yma am apiau wedi eu cymeradwyo gan y GIG  (Saesneg un unig)

Defnyddio dyfais fel ffôn neu gamfesurydd

Gosod targed i wneud isafswm o 10,000 o gamau y dydd.  Bydd angen i chi gerdded yn ‘sionc’ i gael y buddion iechyd. 

Gosod cystadleuaeth gyda ffrindiau neu gydweithwyr