Gall hyfforddiant â’r nod o gynyddu gwybodaeth, sgiliau ac ymwybyddiaeth o’r prif negeseuon a’r ymagweddau lleol yn ymwneud â symud mwy a bwyta llai, fod o fudd i unigolion wedi eu hyfforddi yn ogystal â’r staff, y partneriaid a’r cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw.  Mae uwchsgilio’r gweithlu a’r gymuned yn cyfrannu at gynnydd cyffredinol yn y gallu a’r cyfleoedd i ysgogi a chefnogi unigolion a sefydliadau i wneud dewisiadau gwybodus fel rhan o’u hymagwedd tuag at symud mwy a bwyta’n dda.

Mae ein cynllun yn cynnwys:

  • Cyflwyno hyfforddiant maeth a chyrsiau coginio yn ein cymunedau
  • Cyflwyno hyfforddiant gweithgaredd corfforol ar gyfer aelodau o’r gymuned
  • Cyflwyno hyfforddiant Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif

Sut gallwch chi gyflwyno Sgiliau Maeth am Oes mewn ardaloedd o angen mawr?

Mae SGILIAU MAETH AM OESTM yn rhaglen Cymru gyfan o sgiliau a mentrau maeth gydag ansawdd wedi ei gadarnhau sydd wedi eu datblygu a’u cydlynu gan ddeietegwyr sydd yn gweithio yn y GIG.  Nod y rhaglen yw cefnogi ystod eang o weithwyr cymunedol i hybu bwyta’n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth yn eu gwaith.  Nod y rhaglen yw hyfforddi’r rheiny sydd yn gweithio’n agos gyda, ac yn deall anghenion pobl leol, i gynorthwyo cymunedau ar draws Cymru i ddysgu mwy am fwyta’n iach. 

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r hyfforddiant priodol, yn cynnwys y Cwrs Lefel 2 Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol, gall y tîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd eich cynorthwyo i gyflwyno cyrsiau Sgiliau Maeth am Oes i’r cymunedau yr ydych yn gweithio gyda nhw.  Gall hyn gynnwys cyflwyno Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol (Lefel 1), Beth am Goginio – Coginio ar gyfer Iechyd, a Bwyd Doeth am Oes sydd yn rhaglen rheoli pwysau ar gyfer y rheiny sydd uwchlaw pwysau iach. 

Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â Thîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro.

Ebost:  Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

Ffôn: 02920 907 699

Beth fyddwch chi’n ei wneud i gynyddu cyfleoedd hyfforddiant gweithgaredd corfforol ar gyfer aelodau o’r gymuned?

Mae Chwaraeon Caerdydd yn darparu cyfres o gyfleoedd hyfforddiant gweithgaredd corfforol ar gyfer disgyblion ysgol ac aelodau o’r gymuned.  Gweler isod am wybodaeth yn ymwneud â’r cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd.  I weld y cyfleoedd hyfforddiant diweddaraf ewch i’w gwefan.

Bydd pobl sydd yn gwneud cymhwyster mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon yn dysgu ac yn arddangos sgiliau bywyd pwysig fel cyfathrebu a threfniadaeth effeithiol, tra’n dysgu arwain gweithgareddau corfforol sylfaenol ar gyfer plant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn mewn ysgolion ac yn y gymuned.

Mae’r cyrsiau’n cynnwys dysgu rhwng cyfoedion gydag arweiniad ac arweinyddiaeth gyda goruchwyliaeth er mwyn sicrhau bod gan y dysgwyr yr holl sgiliau sydd eu hangen i arwain gweithgareddau corfforol sylfaenol ar gyfer pobl eraill.

Cyrsiau:

Cymhwyster Lefel 1 mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon (SL1) (saesneg un unig)

Cymhwyster Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon Cymunedol (CSL2) (saesneg un unig)

Cymhwyster Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon (SL3) (saesneg un unig)

Cyflwyniad i arweinyddiaeth ar gyfer disgyblion neu fyfyrwyr naw oed ac yn hŷn.  Mae’r dyfarniad wedi ei ddylunio i’w ddefnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau addysg fel cwrs 6 awr ac mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth dysgwyr; yn cynnwys cyfathrebu’n effeithiol gyda phobl eraill, trefnu pobl a phethau a gweithio fel rhan o dîm.

Cyflwynir/hwylusir y gweithdy er mwyn sicrhau bod pobl anabl yn cael darpariaeth o ansawdd gwych, y cynllunnir yn briodol ar eu cyfer, a bod yr ystod o gyfleoedd yn yr awdurdod lleol yn adlewyrchu anghenion y gymuned.  Mae’r cynnwys yn canolbwyntio ar y ffordd y gall ymarferwyr gefnogi clybiau, hyfforddwyr a chydweithwyr i ddarparu cyfleoedd cynhwysol (p’un ai’n amgylchedd sy’n benodol i namau, neu lle mae pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn gysylltiedig â’r un gweithgaredd yn yr un lle ar yr un pryd), cynllunio’n briodol (fel bod darpariaeth cyfleoedd ar gyfer pobl anabl yn cael ei ystyried yn waith i bawb), a meddwl am yr hyn sydd ei angen ar gyfer y cymunedau lleol. 

Darperir y wybodaeth sydd wedi ei chynnwys i’ch helpu chi i ddeall awtistiaeth a’r ffyrdd y gall unigolion gefnogi plant ac oedolion sydd â’r cyflwr i gael mynediad at ddarpariaeth.  Mae’r gweithdy yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth a phrofiadau dyddiol pobl awtistig, yr arferion ar gyfer cefnogi’r unigolyn a sut i addasu ein hamgylchedd neu’n harddulliau cyfathrebu.

Mae’r cwrs yn dysgu oedolion sut i ddarparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw’r cymorth a roddir i berson sydd yn datblygu problem iechyd meddwl, yn gweld bod problem iechyd meddwl bresennol yn gwaethygu, neu mewn argyfwng iechyd meddwl. Rhoddir y cymorth cyntaf nes bod y cymorth proffesiynol priodol yn cael ei dderbyn neu hyd nes bydd yr argyfwng yn cael ei ddatrys.

Bydd y dysgwr yn gwella eu gwybodaeth am salwch meddwl a’u hymyriadau, gwybodaeth am strategaethau cymorth cyntaf priodol, a hyder yn helpu unigolion sydd â phroblem iechyd meddwl.  Mae’r testunau yn cynnwys datblygu problemau iechyd meddwl ac argyfyngau iechyd meddwl.

Mae’r rhaglen addysg a hyfforddiant yn rhoi’r gallu a’r sgiliau i unigolion, grwpiau a sefydliadau i ddeall hunanladdiad ac atal hunanladdiad yn well.  Trwy gyflwyniadau, sesiynau tiwtorial a chynnyrch hyfforddiant, mae PAPYRUS yn cynorthwyo cymunedau i fod yn fwy diogel o ran hunanladdiad.

Mae hyfforddiant SP-EAK neu SP-OT yn canolbwyntio ar yr ‘arwyddion’ a allai ddangos bod rhywun yn meddwl am hunanladdiad, yn ogystal â chanolbwyntio ar ddiogelwch yr unigolyn a chydnabod rhwydwaith cymorth ehangach.

Mae’r gweithdy’n (saesneg un unig) archwilio’r ffordd y gellir defnyddio chwaraeon cymunedol fel offeryn ymgysylltu i fynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol, ymddygiad gwrthgymdeithasol a thensiwn cymunedol a datblygu cymunedau cryfach.

Bydd dysgwyr yn nodi nodweddion pobl ifanc ‘anodd eu cyrraedd’ a sut i ymgysylltu â nhw yn effeithiol.  Dangosir iddynt sut i adnabod achosion ac ysgogwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol ac maent yn archwilio datblygiad offer a sgiliau sydd yn galluogi pobl ifanc i berchnogi eu problemau a rheoli ymddygiad heriol yn effeithiol.

Nid yw Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn ffenomen fodern.  Mae plant bob amser wedi dangos effeithiau ACE.  Mae buddsoddiad sylweddol wedi cael ei wneud yn ddiweddar, oherwydd y canlyniadau trallodus, hirdymor sydd yn gysylltiedig ag ACE.  Mae ACE eu hunain yn cysylltu sefydliadau, sectorau, agendâu trawsbynciol a pholisïau niferus; gyda phwysigrwydd mawr ym meysydd chwaraeon, diogelwch, addysg ac iechyd.

Mae hyfforddiant ACE yn llywio ac yn datblygu gwybodaeth sefydliadau a gweithluoedd, yn cynnwys effaith ACE, ymddygiad a datblygiad pobl wydn.  Mae Gwaith Ieuenctid a Chwaraeon yn cynnwys ffactorau niferus sydd yn cyfrannu at brofiadau cadarnhaol ar gyfer plant a phobl ifanc; yn ogystal â bod yn amgylcheddau allweddol y cyfeirir atynt yn y cwrs hwn.

Mae’r rhaglen Llysgenhadon Ifanc yn gweithio gyda phobl ifanc i fod yn arweinwyr trwy chwaraeon, i annog eu cyfoedion nad ydynt yn egnïol i fwynhau chwaraeon. Mae dros 2,800 o Lysgenhadon Ifanc egnïol mewn ysgolion, colegau a Phrifysgolion ar hyd a lled Cymru. Mae llwybr o Lysgenhadon Ifanc Efydd (Ysgol Gynradd) hyd at Addysg Uwch. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

Caerdydd: ebost sportcardiff@cardiffmet.ac.uk 

Y Fro:  ebost healthylivingteam@valeofglamorgan.gov.uk 

Ewch i’r wefan Youth Sport Trust (saesneg un unig)

Mae’r Tîm Byw’n Iach yng Nghyngor Bro Morgannwg yn arwain y gwaith o ddatblygu cynllun Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol y Fro, ac yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i greu gweithgareddau newydd a datblygu’r rhai presennol ymhellach ar gyfer preswylwyr o bob oed.  Mae hyn yn helpu gweledigaeth y Fro o greu ‘cymunedau mwy actif ar gyfer dyfodol iachach’ a’r weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru lle gall pawb fwynhau chwaraeon ar hyd eu hoes.  I ganfod mwy am eu prosiectau neu i drafod prosiect yr hoffech ei ddatblygu, cysylltwch â healthylivingteam@valeofglamorgan.gov.uk  

Facebook: @valesportsplay

Twitter: @valesportsteam

Instagram: @valesportsteam1

YouTube: Vale Healthy Living Team

Sut gallwch wella’r broses o gyflwyno e-ddysgu Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif?

Beth yw Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif?

Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG) yn ymwneud â helpu pobl i wella eu hiechyd a’u llesiant trwy roi’r offer iddynt wneud dewisiadau iach am ffordd o fyw fel rhoi’r gorau i smygu, bwyta’n fwy iach a gwneud mwy o ymarfer corff.  Mae egwyddor GBCG yn syml.  Nid yw’n ymwneud ag ychwanegu at eich llwyth gwaith.  Yn hytrach, mae’n cydnabod y ffaith fod gan staff yn y sectorau iechyd, cyhoeddus a gwirfoddol gannoedd o gysylltiadau gyda’r cyhoedd bob dydd a’r gallu i ddefnyddio’r cysylltiadau hynny i helpu i newid ymddygiad pobl er gwell.  Gallai sgyrsiau MECC fod am sawl testun ffordd o fyw iach gwahanol yn cynnwys bwyta’n iach a gweithgaredd corfforol, yn ogystal ag alcohol, imiwneiddio, smygu a lles meddwl. 

I ganfod mwy am GBCG ewch i’r wefan 

Neu cysylltwch â pherson cyswllt GBCG lleol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: Elin Evans,

Ebost:  Elin.Evans5@wales.nhs.uk

Ffôn: 02921 836 505

Mae cwrs e-ddysgu GBCG lefel 1 ar gael am ddim, sydd yn cynnwys astudiaethau achos a fideos.  Mae’n rhoi cyngor ymarferol ynghylch sut i gynnal sgyrsiau manteisgar, cyfeirio at wasanaethau eraill ac annog pobl i gymryd camau cadarnhaol tuag at newid ffordd o fyw.  Gallwch weld yr e-ddysgu yma.

Gallech gael gweddill eich tîm neu sefydliad i wneud yr un peth – gorau po fwyaf o bobl sydd yn gallu cael sgyrsiau GBCG!

Sut byddwch yn cynorthwyo’r gwaith o greu ymagwedd Hyfforddi’r Hyfforddwr ar gyfer Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif?

Gallai rhai sefydliadau elwa ar allu cyflwyno hyfforddiant Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif i’w staff eu hunain.  Gallai hyn fod i gyd-fynd â blaenoriaethau sefydliadol ehangach neu i gefnogi iechyd a lles eu cyflogeion eu hunain. 

Rydym ar hyn o bryd yn dylunio cwrs ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ i uwchsgilio aelodau o’r tîm i allu cyflwyno hyfforddiant lefel 1 GBCB yn eu sefydliad eu hunain.  Mae’r hyfforddiant yn cynnwys penderfynyddion ehangach iechyd, yn diffinio GBCG a sut i strwythuro sgwrs iach, yn rhoi gwybodaeth am negeseuon ffordd o fyw iach a’r ffordd y gall sgiliau cyfathrebu a chyflwyno effeithio ar gyflwyno hyfforddiant effeithiol. 

I ganfod mwy ewch i wefan GBCG

Neu cysylltwch â pherson cyswllt lleol GBCG Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: Elin Evans 

Ebost: Elin.Evans5@wales.nhs.uk 

Ffôn: 02921 836 505