Mae cynnal pwysau iach mor bwysig: Mae’n helpu i leihau eich risg o ddatblygu problemau iechyd, mae’n eich helpu i deimlo’n dda amdanoch chi eich hun, ac mae’n rhoi mwy o egni i chi fwynhau bywyd.  Fodd bynnag, mae angen mwy o gymorth ar rai ohonom i gyflawni hyn ac mae amrywiaeth o wasanaethau ar gael i helpu. 

Mae ein cynllun yn cynnwys: 

 1. Gweithredu cwmpas cyffredinol presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer bwyd a gweithgaredd corfforol 
 2. Gweithredu llwybr atgyfeirio cyflawn ar gyfer plant ac oedolion sydd dros bwysau/ yn ordew 
 3. Cyflwyno rhaglen mewn gofal sylfaenol i gynorthwyo pobl â’r cyflwr cyn-diabetes i wella eu hiechyd

Beth allwch chi ei wneud i gefnogi rhaglenni presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer bwyd a gweithgaredd corfforol?

 1. Eisiau gwybod mwy am faeth a bwyta’n iach mewn ffordd hwyliog, hamddenol a chael achrediad am ddysgu? Mae SGILIAU MAETH AM OES™ yn agored i unrhyw un sydd yn gweithio yn y gymuned a chaiff ei gyflwyno gan ddeietegwyr GIG Cymru.  Mae dwy agwedd i’r rhaglen:
  1. cefnogi a hyfforddi gweithwyr cymunedol i hybu bwyta’n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth i’w gwaith a 
  2. datblygu mentrau bwyta’n iach gyda grwpiau cymunedol fel cyflwyno Dechrau Coginio, cwrs coginio ymarferol wedi ei achredu i wella gwybodaeth a sgiliau am fwyta’n iach.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r deietegwyr iechyd y cyhoedd. 

  Ebost: nutrition.skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

  Ffôn: 02920 907699

Dechrau Coginio

Mae Dechrau Coginio yn gwrs coginio ymarferol y gellir ei gyflwyno dros 6-8 wythnos.  Cyflwynir y cwrs mewn ffordd hwyliog ac anffurfiol ac mae’n galluogi’r cyfranogwyr i ddatblygu hyder a sgiliau wrth baratoi prydau iach.

Achredir y cwrs gydag Agored Cymru ar Lefel 1 a chynhelir y cyrsiau hyn ar draws Caerdydd a’r Fro.

Gellir hyfforddi tiwtoriaid Dechrau Coginio trwy’r Cynllun Sgiliau Maeth am Oes.  Ar ôl eu hyfforddi, gall y tiwtoriaid gael adnoddau o ansawdd uchel fel llyfr ryseitiau Dechrau Coginio, gweithlyfrau dysgwyr a llawlyfr tiwtor.

Cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Maeth am Oes am fwy o wybodaeth. 

Email: Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk                  

Ffôn: 029 2090 7699

Mae prosiect Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol (Hapi) yn gweithio ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i gyflwyno gweithdai a gweithgareddau sydd yn canolbwyntio ar fwyd a gweithgaredd corfforol AM DDIM

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tai Newydd. 

Ebost: hapi@newydd.co.uk 

Ffôn: 03030401998

Chwiliwch gronfa ddata gwefan Dewis Cymru am ddosbarthiadau a gweithgareddau yn ôl côd post neu weithgaredd.

Defnyddiwch y cyfeirlyfr o weithgareddau corfforol a chlybiau chwaraeon ym Mro Morgannwg i ddod o hyd i’r gweithgaredd iawn. 

Dilynwch dudalen Facebook Chwaraeon a Chwarae y Fro i weld y gweithgareddau a’r digwyddiadau sydd i ddod (Facebook: Datblygiad Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg – Tîm Byw’n Iach)

Ewch i Outdoor Cardiff.com am wybodaeth am gyfleoedd lleol i fod yn egnïol yng Nghaerdydd.

Mae Llywodraeth y DU yn argymell bod yn egnïol am o leiaf 150 o funudau o weithgaredd cymedrol bob wythnos neu 75 munud o ddwyster egnïol (neu cyfuniad o’r ddau).  Dylem ddatblygu cryfder 2 ddiwrnod yr wythnos, lleihau amser eisteddog, a dylai oedolion hŷn wella cydbwysedd 2 ddiwrnod yr wythnos.  Ewch i’r wefan i weld y ffeithlun defnyddiol. (Saesneg un unig).

Mae Llwybrau Iechyd yn cynnig gwybodaeth y cytunwyd arni yn lleol i feddygon wneud y penderfyniadau cywir, gyda’r cleifion, yn y man gofal.  Mae’r llwybr iechyd gweithgaredd corfforol lleol hwn, ‘Gweithgaredd corfforol Oedolion’ ar gael yma (saesneg un unig).

Nod y Cynllun yw lleihau anghydraddoldebau o ran salwch trwy ddarparu mynediad at weithgaredd corfforol wedi ei deilwra a’i oruchwylio.  Mae’r boblogaeth darged yn bobl 16+ oed sydd heb arfer bod yn egnïol yn gorfforol yn rheolaidd ac sydd â risg o gael cyflwr iechyd hirdymor neu gronig, neu â chyflwr yn barod.  Mae’r Cynllun wedi ei ddylunio i ddarparu cyfleoedd i wneud ymarfer corff sydd yn hwyliog, yn rhoi boddhad ac y gellir eu hymgorffori i fywyd bob dydd.

Gwneir yr atgyfeirio trwy Weithiwr Iechyd Proffesiynol, Meddyg Teulu, Nyrs Practis neu Ffisiotherapydd cyflwr penodol fel arfer.

Cysylltwch â chydlynydd NERS lleol am fwy o wybodaeth:

Caerdydd – David Penikett – dpenikett@cardiff.gov.uk

Bro Morgannwg – Jamie Lane – jlane@valeofglamorgan.gov.uk

Mae Llwybrau Iechyd yn cynnig gwybodaeth y cytunwyd arni yn lleol i feddygon wneud y penderfyniadau cywir, gyda’r cleifion, yn y man gofal.  Mae’r llwybr iechyd gweithgaredd corfforol lleol hwn, ‘Gweithgaredd corfforol Oedolion’ ar gael yma (saesneg un unig).

Mae Nextbike yn gynllun rhannu beiciau sydd yn galluogi aelodau o’r cyhoedd i rentu beic o’u gorsaf ddocio leol. 

Cliciwch yma am wybodaeth am gynllun Nextbike yng Nghaerdydd

Cliciwch yma am wybodaeth am gynllun Nextbike ym Mro Morgannwg

Beth arall allwch chi ei wneud i gynorthwyo plant ac oedolion sydd dros bwysau neu yn ordew? 

Mae gwasanaethau rheoli pwysau Caerdydd a’r Fro yn cael eu cydlynu gan y gwasanaeth Maeth a Deieteg Cymunedol.  Darperir gwasanaethau trwy bwynt mynediad unigol i oedolion yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Mae’r gwasanaethau yn cynnwys grŵp arwain deieteg a rhaglenni rheoli pwysau unigol; gwasanaeth amlddisgyblaethol arbenigol ar gyfer pobl ag anghenion mwy cymhleth; rhaglenni addysg ac ataliaeth diabetes math 2. 

Mae’r gwasanaeth Maeth a Deieteg Cymunedol hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau’r trydydd sector a phartneriaid cymunedol eraill i gyflwyno rhaglen gymunedol rheoli pwysau Doeth am Fwyd am Oes.  

I atgyfeirio i’r gwasanaeth:

Os ydych yn Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol gallwch atgyfeirio trwy gwblhau’r ffurflen atgyfeirio sydd ar gael yma (saesneg un unig).

Os hoffech hunangyfeirio i’r gwasanaeth, gallwch wneud hyn trwy lenwi’r ffurflen atgyfeirio sydd ar gael yma (saesneg un unig). 

Mae Llwybrau Iechyd yn cynnig gwybodaeth y cytunwyd arni yn lleol i feddygon wneud y penderfyniadau cywir, gyda’r cleifion, yn y man gofal.  Mae’r llwybr iechyd lleol 

Rheoli Pwysau Oedolion â Gordewdra’ ar gael yma (saesneg un unig)

Am fwy o wybodaeth am fwyta’n iach ewch i wefan Cadw Fi’n iach BIP Caerdydd a’r Fro yma (saesneg un unig)

Mae Caerdydd a’r Fro ar hyn o bryd yn datblygu gwasanaeth rheoli pwysau arbenigol ar gyfer plant fydd hefyd yn cael ei gydlynu trwy Faeth a Deieteg Cymunedol Caerdydd a’r Fro.  Bydd atgyfeirio yn digwydd trwy Weithwyr Iechyd Proffesiynol a bydd y gwasanaeth yn cael ei lansio ar ddechrau’r haf 2021.

Rhaglen maeth rhad ac am ddim i’r teulu yw NYLO, sy’n gallu eich helpu chi i deimlo’n fwy hyderus i gynnig deiet cytbwys i’ch plentyn.

Mae NYLO, a ddatblygwyd gan Ddeietegwyr Iechyd Cyhoeddus BIP Caerdydd a’r Fro, yn agored i bob teulu sydd â phlant sy’n 5 oed neu’n iau, sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen rad ac am ddim:

E-bost: Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk  

Ffoniwch/Anfonwch neges destun: 07972 732614

A wyddoch chi y gall colli dim ond 5-10% o’ch pwysau wella eich iechyd cyffredinol?

Gallwch:

 • Ostwng pwysedd gwaed a lleihau colesterol
 • Atal a rheoli diabetes
 • Gwella problemau’r cymalau ac anadlu
 • Teimlo’n fwy ffit, iach a hyderus

Dyma rai dolenni i gael awgrymiadau ychwanegol ar newidiadau i’ch deiet.

GIG y DU – Gwybodaeth am Bwysau Iach (saesneg un unig)

Cymdeithas Ddeieteg Prydain – Taflen ffeithiau Colli Pwysau (saesneg un unig)

Beth allwch chi ei wneud i gynorthwyo pobl â chyflwr cyn-diabetes i wella eu hiechyd?

Os ydych yn canfod rhywun â chyflwr cyn-diabetes, gallech rannu gwefan Cadw Fi’n Iach BIP Caerdydd a’r Fro gyda nhw.  Mae’r wefan yn cynnwys fideos ac adnoddau defnyddiol i helpu cleifion gyda’u hunanreolaeth (saesneg un unig).

Mae Llwybrau Iechyd yn cynnig gwybodaeth y cytunwyd arni yn lleol i feddygon wneud y penderfyniadau cywir, gyda’r cleifion, yn y man gofal.  Mae’r llwybr iechyd lleol ‘cyflwr cyn-diabetes’ ar gael yma (saesneg un unig).