Mae ein hiechyd yn cael ei benderfynu gan lawer o ffactorau.  Gall y rhain ymwneud â’r ffordd yr ydym yn byw, ein hamgylchiadau cymdeithasol yn ogystal â dylanwadau amgylcheddol ehangach.

Mae amrywiaeth o raglenni a mentrau lleol ar draws Caerdydd a’r Fro sydd yn rhoi cymorth i alluogi cymunedau i fwyta’n dda a symud mwy.

Mae ein cynllun yn cynnwys:

  1. Cefnogi cymunedau sydd â’r angen mwyaf i wneud mwy o weithgaredd corfforol a bwyta’n iach
  2. Lansio rhaglen Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes
  3. Cyflwyno hyfforddiant manteision cysylltiedig â bwyd
  4. Cynyddu gweithgaredd corfforol ymhlith pobl hŷn mewn cymunedau sydd â’r angen mwyaf

Beth allwch chi ei wneud i gefnogi eich cymuned i symud mwy a bwyta’n iach?

Mae bwyd yn cael effaith enfawr ar ein bywydau, ar ein hiechyd a’n lles ein hunain, ac ar ein cymunedau a’n busnesau a’r amgylchedd.  Mae’r ddwy bartneriaeth fwyd yn hyrwyddo bwyd da, iach a fforddiadwy, wedi’i gael o ffynonellau cynaliadwy.

Rydym yn gweithio’n galed gyda’n partneriaid i ddarparu cefnogaeth a chyngor i unigolion, busnesau a sefydliadau mwy er mwyn sicrhau bod pryd da i bawb bob dydd. 

Mae’r dull hwn yn bwysicach nag erioed yn ystod Covid-19 ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod bwyd yn parhau i gefnogi a dod â chymunedau ynghyd. 

Ewch i’w gwefannau am fwy o gyngor, gwybodaeth, cefnogaeth ac awgrymiadau a syniadau am fwyta’n iach. Ewch i Bwyd Caerdydd neu Bwyd y Fro (saesneg un unig)

Mae prosiect Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol (Hapi) yn gweithio ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i gyflwyno gweithdai a gweithgareddau sydd yn canolbwyntio ar fwyd a gweithgaredd corfforol AM DDIM

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tai Newydd.  

Ebost: hapi@newydd.co.uk 

Ffôn: 03030401998

Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn dod â phobl ynghyd trwy fwyd, ac yn canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion y gellir eu gweithredu trwy brofiad ar lawr gwlad a llais dinasyddion.  Rydym yn defnyddio’r llais hwn i eirioli’n effeithiol dros y newidiadau sydd eu hangen i bolisi lleol a chenedlaethol.  Ewch i Synnwyr Bwyd Cymru i weld yr hyn yr ydym yn gweithio arno ar hyn o bryd a sut gallwch gymryd rhan.

Grŵp Facebook yw Coginio Gyda’n Gilydd Caerdydd sydd yn dathlu bwyd a diwylliannau ar draws cymunedau yng Nghaerdydd.  Ysbrydolwch eraill, dysgwch ryseitiau newydd a chael syniadau am fwyd trwy ymuno â’r dudalen: chwiliwch am Coginio Gyda’n Gilydd Caerdydd ar Facebook.  Ymunwch heddiw i gael eich ysbrydoli!

Ewch i’n gwefannau am fwy o gyngor, gwybodaeth, cymorth ac awgrymiadau ar gyfer bwyta’n iach.  Ewch i Bwyd Caerdydd neu Bwyd y Fro (saesneg un unig)

Dau adnodd defnyddiol gyda chyngor ac awgrymiadau ar gyfer bwyta ac yfed yn iach:

    • Bwyta’n iach, gwario llai yn ystod covid
  • Bwyd a lles meddwl yn ystod covid

Ewch i wefan Cadw Fi’n Iach am lawer o wybodaeth ac adnoddau ar gyfer cadw’n iach yn ystod COVID, yn cynnwys ryseitiau coginio (saesneg un unig).

Chwiliwch gronfa ddata gwefan Dewis Cymru am ddosbarthiadau a gweithgareddau yn ôl côd post neu weithgaredd.

Defnyddiwch y cyfeirlyfr o weithgareddau corfforol a chlybiau chwaraeon ym Mro Morgannwg i ddod o hyd i’r gweithgaredd iawn. 

Dilynwch dudalen Facebook Chwaraeon a Chwarae y Fro i weld y gweithgareddau a’r digwyddiadau sydd i ddod 

Facebook: @valesportsplay

Ewch i Outdoor Cardiff.com am wybodaeth am gyfleoedd lleol i fod yn egnïol yng Nghaerdydd. 

Beth allwch chi ei wneud i gefnogi rhaglen Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes?

Mae rhaglen Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes yn defnyddio bwyd da i ddod â phobl o bob oed at ei gilydd trwy dyfu, coginio a bwyta.

Mae’r rhaglen, sydd wedi ei gwreiddio mewn partneriaethau gyda grwpiau o ysgolion, meithrinfeydd a sefydliadau cymunedol, ar gyfer pobl o bob oed a chefndir.  Mae Get Together yn gweithio gyda phartneriaid lleol i gyflwyno digwyddiadau yn cynnwys Mis Plannu a Rhannu yn y gwanwyn, a mis Coginio a Rhannu yn yr Hydref.

Ymunwch â’r Mudiad Bwyd Da heddiw!  Byddwch yn cael adnoddau am ddim a chymorth i gynnal digwyddiadau ymgysylltiol, llwyddiannus sydd yn dod â’ch cymuned ynghyd trwy fwyd.

O gyllid ar gyfer eich gweithgareddau coginio neu dyfu, i offer a deunyddiau i ddod â’ch digwyddiad yn fyw, gallwn eich helpu i roi Get Together ar ben y ffordd.

Darllenwch eu canllaw Covid-19 sydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd yma.

Ebost: info@fflgettogethers.org

Beth allwch chi ei wneud i hybu hyfforddiant manteision cysylltiedig â bwyd?

Mae dros 160,000 o blant yn methu fforddio’r Canllaw Bwyta’n Iach ac nid yw 26% o’r rheiny sydd yn gymwys am dalebau Cychwyn Iach yn defnyddio’r cynllun.  Mae rhai teuluoedd yn colli’r cyfle i gael cymaint â £1,600 y flwyddyn mewn manteision cysylltiedig â bwyd.  Mae’n bwysig sicrhau bod teuluoedd yn cael y wybodaeth a’r cymorth sydd ei angen i gael manteision sydd yn gysylltiedig â bwyd. 

Mae hyfforddiant ar gael i bwysleisio manteision cyrchu bwyd iachach a’r cynlluniau y gallai teuluoedd fod yn gymwys ar eu cyfer.

Ebost: Helen.Griffith5@wales.nhs.uk

Os ydych yn feichiog neu â phlant o dan bedair oed, gallech fod yn gymwys am dalebau Cychwyn Iach i’ch helpu i brynu rhai bwydydd sylfaenol os ydych yn derbyn budd-daliadau, neu os ydych yn feichiog ac o dan 18 oed.  Gellir gwario’r talebau wythnosol hyn sydd am ddim ar laeth, ffrwythau a llysiau ffres, wedi rhewi ac mewn tun, corbys ffres, sych ac mewn tun yn ogystal â llaeth babi.  Mae fitaminau hefyd ar gael am ddim.  Ewch i wefan Cychwyn Iach (saesneg un unig) am fwy o wybodaeth.

Beth allwch chi ei wneud i helpu pobl hŷn i symud mwy?

Mae Llywodraeth y DU yn argymell bod yn egnïol am o leiaf 150 o funudau o weithgaredd cymedrol bob wythnos neu 75 munud o ddwyster egnïol (neu cyfuniad o’r ddau).  Dylem ddatblygu cryfder 2 ddiwrnod yr wythnos, lleihau amser eisteddog, a dylai oedolion hŷn wella cydbwysedd 2 ddiwrnod yr wythnos.  Ewch i’r wefan i weld y ffeithlun defnyddiol (saesneg un unig).

Gall bod yn egnïol fel oedolyn ac oedolyn hŷn eich helpu i gadw’n iach, gwella cwsg, cynnal pwysau iach, eich gwneud i deimlo’n dda, eich cadw’n sefydlog ar eich traed, a llawer mwy.

Ewch i wefan cadw fi’n iach am fwy o wybodaeth ar gyfer oedolion hŷn sydd eisiau bod yn egnïol a lleihau’r perygl o syrthio (seasneg un unig).

Ewch i Byw’n Iach y GIG am Ganllawiau Gweithgaredd Corfforol ar gyfer oedolion hŷn

Mae llawer o grwpiau, dosbarthiadau, cymorth, gwybodaeth a gwasanaethau ar gael i helpu pobl hŷn i fod yn egnïol.  Ceisiwch ddarparu gwybodaeth mewn amrywiaeth o fformatiau.

Cadw’n Iach Tra’n Aros Gartref – Canllaw Lles ar gyfer Oedolion Hŷn (saesneg un unig)

Chwiliwch gronfa ddata gwefan Dewis Cymru am ddosbarthiadau a gweithgareddau yn eu hardal nhw

Cyfeirlyfr o Wasanaethau ar gyfer Pobl Hŷn ym Mro Morgannwg a Chaerdydd (saesneg un unig)

Oherwydd COVID-19, mae llawer o bobl hŷn yn treulio mwy o amser gartref nag y byddent fel arfer.  Gall hyn effeithio ar bobl hŷn yn arbennig, a allai ddechrau bod mewn perygl o syrthio. Nid yw llawer o’r gweithgareddau a allai helpu pobl i leihau’r perygl trwy wneud ymarfer corff ar gael yn y gymuned ar hyn o bryd, ond mae yna bethau y gall pobl eu gwneud yn eu cartrefi eu hunain i leihau’r perygl. 

Ewch i dudalen Atal Syrthio Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am fwy o wybodaeth ) saesneg un unig)

Ewch i wefan cadw fi’n iach am fwy o wybodaeth ar gyfer oedolion hŷn sydd eisiau bod yn egnïol a lleihau’r perygl o syrthio (saesneg un unig).

Os ydych wedi nodi angen ac eisiau datblygu prosiect neu raglen ar gyfer pobl hŷn mewn cymuned ym Mro Morgannwg, neu os hoffech ganfod pa gyfleoedd hyfforddi neu weithgareddau corfforol sydd ar gael ar hyn o bryd gan Dîm Byw’n Iach y Fro, cysylltwch â ni.

Ebost: healthylivingteam@valeofglamorgan.gov.uk