Mae gan bolisïau caffael bwyd iach y potensial i gynyddu’r galw cyffredinol am fwy o gynnyrch iach, ysgogi gwneuthurwyr bwyd i ailgreu bwydydd, a chynyddu argaeledd bwydydd iach ar gyfer y cyhoedd.

Mae ein cynllun yn cynnwys: 

  1. Sefydlu egwyddorion caffael bwyd iach ar draws cyrff y sector cyhoeddus 
  2. Cysylltu â’r Dyfarniad Safon Iechyd Corfforaethol i gynorthwyo cyflogwyr i ymgorffori caffaeliad bwyd iach

Sut byddwch yn sefydlu egwyddor caffael bwyd iach yn eich sefydliad?

Ewch i wefan WRAP Cymru am fwy o wybodaeth am y ffordd y mae sefydliadau’r sector cyhoeddus yn ymgorffori egwyddorion caffaeliad iach 

Rydym yn datblygu Pecyn Cymorth Caffaeliad Bwyd Iach ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus i’w cynorthwyo i gaffael opsiynau bwyd iach – ar gyfer eu staff, bwytai ac wrth brynu gwasanaethau arlwyo allanol.

Mae enghreifftiau da, yn cynnwys astudiaethau achos a gwybodaeth ychwanegol a chyfleoedd i rwydweithio gyda sefydliadau eraill y Safon Iechyd Corfforaethol, ar gael ar wefan Cymru Iach ar Waith

Ewch i adran Safonau Iechyd Corfforaethol Cymru Iach ar Waith ar faeth a bwyta’n iach am enghreifftiau ymarferol sydd yn cynnwys creu taflen bolisi fer yn amlinellu eich ymagwedd tuag at fwyta’n iach.

Wrth archebu bwyd ar gyfer bwffe, er enghraifft, dylech gynnwys opsiynau iach a rhoi gwybodaeth am y bwyd a ddarperir. 

Os oes gennych gyfleuster arlwyo ar gyfer staff, meddyliwch am roi meini prawf bwyta’n iach ar waith – y gwaith yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar safonau bwytai a manwerthu, lle mae isafswm o 75% o’r bwyd sydd ar werth yn iachach, yn unol â’r canllaw Bwyta’n Iach.

Healthy Working Wales – Ewch i’r adran Safonau Iechyd Corfforaethol ar faeth a syniadau bwyta’n iach

Beth yw Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif?

Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG) yn ymwneud â helpu pobl i wella eu hiechyd a’u llesiant trwy roi’r offer iddynt wneud dewisiadau iach am ffordd o fyw fel rhoi’r gorau i smygu, bwyta’n fwy iach a gwneud mwy o ymarfer corff.  Mae egwyddor MECC yn syml.  Nid yw’n ymwneud ag ychwanegu at eich llwyth gwaith.  Yn hytrach, mae’n cydnabod y ffaith fod gan staff yn y sectorau iechyd, cyhoeddus a gwirfoddol gannoedd o gysylltiadau gyda’r cyhoedd bob dydd a’r gallu i ddefnyddio’r cysylltiadau hynny i helpu i newid ymddygiad pobl er gwell.  Gallai sgyrsiau MECC fod am sawl testun ffordd o fyw iach gwahanol yn cynnwys bwyta’n iach a gweithgaredd corfforol, yn ogystal ag alcohol, imiwneiddio, smygu a lles meddwl. 

I ganfod mwy am GBCG ewch i’r wefan 

Neu cysylltwch â pherson cyswllt MECC lleol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: Elin Evans,

Ebost:  Elin.Evans5@wales.nhs.uk

Ffôn: 02921 836 505

Mae cwrs e-ddysgu GBCG lefel 1 ar gael am ddim, sydd yn cynnwys astudiaethau achos a fideos.  Mae’n rhoi cyngor ymarferol ynghylch sut i gynnal sgyrsiau manteisgar, cyfeirio at wasanaethau eraill ac annog pobl i gymryd camau cadarnhaol tuag at newid ffordd o fyw.  Gallwch weld yr e-ddysgu yma.

Ewch i’n tudalen we am fwy o wybodaeth a syniadau

Mae SGILIAU MAETH AM OESTM yn rhaglen Cymru gyfan o hyfforddiant a mentrau sgiliau maeth y mae eu hansawdd wedi ei sicrhau, sydd wedi eu datblygu a’u cydlynu gan ddeietegwyr sydd yn gweithio yn y GIG.  Nod y rhaglen yw cefnogi ystod eang o weithwyr cymunedol i hybu bwyta’n iach ac ymgorffori sgiliau bwyd a maeth i’w gwaith.  Nod y rhaglen yw hyfforddi’r rheiny sydd yn gweithio’n agos gyda phobl leol ac yn deall eu hanghenion, i gynorthwyo cymunedau ar hyd a lled Cymru i ddysgu mwy am fwyta’n iach. 

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r hyfforddiant priodol, yn cynnwys Cwrs Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol Lefel 2, gall tîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd eich cynorthwyo i gyflwyno cyrsiau Sgiliau Maeth am Oes i’r cymunedau yr ydych yn gweithio gyda nhw. Gall hyn gynnwys cyflwyno Sgiliau Bwyd a Maeth Cymunedol (Lefel 1), Beth am Goginio – Coginio ar gyfer Iechyd, a Bwyd Doeth am Oes sydd yn rhaglen rheoli pwysau ar gyfer y rheiny sydd uwchlaw pwysau iach. 

Cysylltwch â Thîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro. 

Ebost:  Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk

Ffôn: 02920 907 699

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Sut byddwch yn ymgysylltu / cymryd rhan yn y Dyfarniad Safon Iechyd Corfforaethol ac yn ymgorffori caffaeliad bwyd iach yn eich sefydliad?

Trwy ymuno â’r rhwydwaith o ddeiliaid dyfarniadau, byddwch hefyd yn dysgu sut i gynyddu cyfleoedd i wella iechyd a lles staff a chael llawer o syniadau ynghylch sut i hyrwyddo negeseuon bwyta’n iach allweddol.

Mae’r Safon Iechyd Corfforaethol yn cydnabod ac yn gwobrwyo gweithleoedd sydd yn gwella iechyd a lles eu cyflogeion – Mae’r CHS yn eich tywys drwy fframwaith sydd yn amlinellu prif egwyddorion yr hyn y dylai gweithle sydd yn hybu iechyd fod. 

Mae bwyd yn fater allweddol ac mae’r gweithle mewn sefyllfa dda i gyflwyno a darparu negeseuon bwyta’n iach yn ogystal â dylanwadu ar y dewisiadau yr ydym yn eu gwneud o ran bwyd – trwy’r dewisiadau yr ydym yn eu gwneud o ran bwyd yn y gwaith, ond hefyd o ran darparu cyngor a gwybodaeth am fwyta’n iach ar gyfer ein teuluoedd hefyd.

Lawrlwythwch yr adnoddau bwyta’n iach ar-lein am ddim neu’r Canllaw Bwyta’n Iach 

Unwaith y byddwch yn cyrraedd lefel Platinwm y Dyfarniad, mae caffaeliad yn un elfen y gallwch ei defnyddio i wneud cais, trwy ganolbwyntio ar yr hyn y gallai caffaeliad iach a chynaliadwy gynnwys – er enghraifft.  Os byddwch yn prynu bwyd ar gyfer bwyty eich staff, sut gallwch ymgysylltu â’ch cyflenwyr i gynyddu nifer y cynnyrch iach sydd ar gael?

Neu beth am gyflwyno polisi bwyta’n iach neu ddatblygu canllawiau syml y gallwch eu defnyddio gyda’ch cyflenwyr? 

Pethau eraill y gallwch eu gwneud i gynyddu cyfleoedd bwyta’n iach yn y gweithle …. 

    • Cyflwyno gwerthu iach 
    • Defnyddio hysbysfyrddau a sianeli cyfathrebu mewnol i rannu gwybodaeth am fwyta’n iach 
    • Ystyried cynorthwyo eich staff i fynychu cyrsiau bwyta’n iach – gallant wedyn gynnal sesiynau mewnol i godi ymwybyddiaeth a rhannu awgrymiadau a syniadau ar gyfer bwyta’n iach 
  • Cysylltu â gweithleoedd eraill i weld sut maen nhw wedi cyflwyno negeseuon bwyta’n iach i’w cyflogeion 

Mae aelwydydd y DU yn gwastraffu 6.5 miliwn o dunelli o fwyd bob blwyddyn, 4.5 miliwn ohono’n fwytadwy.  Mae arbed bwyd yn golygu arbed arian, ac mae lleihau gwastraff bwyd yn cael effeithiau cadarnhaol ar newid hinsawdd am ei fod yn helpu i arafu cynhesu byd-eang. 

Ewch i wefan Caru Bwyd Casáu Gwastraff am awgrymiadau a syniadau ynghylch sut i leihau eich gwastraff bwyd yn y cartref ac yn y swyddfa.