Mae dŵr yn hanfodol ar gyfer bywyd ac mae hydradu yn cyfrannu tuag at les corfforol a meddyliol da ar draws pob oed.  Mae mynediad at ddŵr yfed o ansawdd da yn cefnogi’r angen i hydradu a thrwy annog y defnydd o orsafoedd ail-lenwi a lleihau’r defnydd o blastig untro, mae’n cael effaith gynaliadwy ar yr amgylchedd. 

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu cefnogaeth i orsafoedd ail-lenwi ar draws Cymru a’r bwriad yw gwahardd plastig untro o 2021.

Mae ein cynllun yn cynnwys:

  1. Cynyddu nifer y gorsafoedd ail-lenwi dŵr cyhoeddus 
  2. Sicrhau bod dŵr ar gael mewn safleoedd cyn-ysgol, ysgolion, gweithleoedd a sefydliadau eraill y sector cyhoeddus

Beth allwch chi ei wneud i gynyddu nifer y gorsafoedd ail-lenwi dŵr?

Os ydych yn fusnes gyda tap sydd ar gael i’r cyhoedd, ystyriwch ymuno â’r mudiad Ail-lenwi.  Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw rhoi ychydig fanylion i mewn i greu eich proffil am ddim ar y map.  Unwaith bydd eich gorsaf yn fyw, byddwch yn barod i groesawu ail-lenwyr sychedig a manteisio ar y sylw a’r nifer cynyddol o ymwelwyr o ganlyniad i hynny. Ewch i wefan yr ap Ail-lenwi 

Ar gyfer ardaloedd heb dap hygyrch gallwch ystyried gosod gorsaf ail-lenwi dŵr.

Darllenwch sut mae BIP Caerdydd a’r Fro wedi gwneud hyn yma  (saesneg un unig)

Ewch i’r wefan Ail-lenwi am ganllawiau cyfredol yn ymwneud â gorsafoedd ail-lenwi dŵr yn ystod pandemig COVID-19.

Beth allwch chi ei wneud i sicrhau bod dŵr ar gael am ddim yn eich sefydliad?

Mewn partneriaeth â Refill Cymru rydym wedi creu pecyn cymorth i annog cyflogwyr i hybu eu staff i yfed dŵr.  Mae buddion i iechyd staff wrth leihau gwastraff plastig ac mae’n gwneud gweithleodd yn fwy cynaliadwy.  Daw’r pecyn cymorth ag asedau’r cyfryngau cymdeithasol, posteri a gwybodaeth i gyflogwyr i gynorthwyo hybu yfed dŵr yn eu lleoliad eu hunain.  Bydd y pecyn cymorth yn cael ei lansio ym Mehefin 2021 a bydd ar gael i’w lawrlwytho yma.

Anogir lleoliadau cyn-ysgol i weithio gyda Chynlluniau Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd a’r fro i weithio tuag at gyflawni statws bod yn safle cyn-ysgol iach.  Mae testunau’r cynllun Maeth ac Iechyd y Geg, Gweithgaredd Corfforol a Chwarae Actif, yr Amgylchedd, ac Iechyd y Gweithle yn cyd-fynd ac yn cefnogi’r gwaith hwn i sicrhau bod dŵr ar gael am ddim mewn lleoliadau cyn-ysgol. 

Mae’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy yn gynllun achrediad cenedlaethol sydd yn cydnabod lleoliadau cyn-ysgol fel cyfranwyr tuag at iechyd a lles plant. 

Cysylltwch â’ch cynllun lleol i ganfod mwy.
Caerdydd – ebost:  Emma.Coleman@cardiff.gov.uk 

Y Fro – ebost: Catherine.perry@wales.nhs.uk neu ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth.

Anogir ysgolion i weithio gyda Chynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru (WNHSS) sydd yn rhoi cymorth i bob ysgol a lleoliad addysg i wella iechyd a lles disgyblion, staff a theuluoedd.  Maent yn darparu gwybodaeth, adnoddau addysgu a chyngor.  Y testunau sydd yn cael eu cynnwys yn y cynllun sydd yn cyd-fynd ac yn cefnogi’r gwaith hwn i sicrhau bod dŵr ar gael am ddim mewn ysgolion yw Bwyd a Ffitrwydd, Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol (datblygiad gweithle sydd yn hybu iechyd) a’r Amgylchedd.

Cysylltwch â’ch Tîm Ysgolion Iach am fwy o wybodaeth:

Caerdydd – ebost: Karen Trigg ktrigg@cardiff.gov.uk

Y Fro – ebost: Christine Farr Christine.farr@wales.nhs.uk

Enghreifftiau o weithredu:

Annog plant i ddod â’u poteli eu hunain wedi eu labelu i’w defnyddio yn ystod y dydd

Sicrhau bod ffynhonnau dŵr/gorsafoedd ail-lenwi yn hygyrch ac yn lân

Annog Staff i fod yn fodelau rôl o ran arferion hydradu da i blant – gweler uchod am wybodaeth am becyn cymorth gweithle hydradu neu ddefnyddio poteli wedi eu labelu

Cynhelir Diwrnod Ail-lenwi’r Byd ar 16 Mehefin i hyrwyddo hydradu a chynaliadwyedd ac atal llygredd plastig.  Ewch i wefan Diwrnod Ail-lenwi’r Byd am fwy o wybodaeth ynghylch sut i gymryd rhan yn eich sefydliad (saesneg un unig).