Cefnogi #SymudMwyBwyta’nDda ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Mae hydradu yn rhan bwysig o gadw’n iach, ac mae’n ffordd syml, rhad o gael egni trwy gydol y dydd ac o ganlyniad, nod cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nDda yw gwella mynediad at ddŵr yfed ffres i unigolion ar draws Caerdydd a’r Fro.

Ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae Gorsafoedd Ail-lenwi wedi cael eu gosod er mwyn i gleifion, staff ac ymwelwyr â safleoedd y Bwrdd Iechyd eu defnyddio. Gyda’r bwriad o gynyddu mynediad at ddŵr yfed am ddim ac i leihau gwastraff plastig, mae Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro wedi bod yn arloesi’r gwaith gosod i hyrwyddo hydradu iach a lleihau gwastraff.

Mae’r Bwrdd Iechyd, wedi ei ariannu gan arian elusennol, wedi gosod cyfanswm o saith Gorsaf Ail-lenwi ar draws ei safleoedd yng Nghaerdydd a’r Fro gyda gorsafoedd yn:
– Ysbyty’r Barri
– Ysbyty Dewi Sant (x2)
– Canolfan Adsefydlu Arbenigol yr Asgwrn Cefn a Niwro Llandochau
– Canolfan y Fron Ysbyty Athrofaol Llandochau
– Ysbyty Brenhinol Caerdydd
– Hafan i Staff, Adain Glan-y-llyn yn Ysbyty Athrofaol Cymru

Ers i’r orsaf gyntaf gael ei gosod yn Ysbyty’r Barri ym Mehefin 2020, mae wedi llenwi dros 11,000 o boteli dŵr a rhwng y ddwy orsaf yn Ysbyty Dewi Sant, gafodd eu gosod ym mis Ionawr 2021, maent wedi llenwi dros 15,000 o boteli.

Dyweodd yr Hyrwyddwr Lleol, Sue Dickson-Davies o Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, “Mae gosod y gorsafoedd ail-lenwi dŵr wedi bod yn boblogaidd iawn ac wedi cael adborth rhagorol. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gosod mwy o’r gorsafoedd hyn ar draws ein safleoedd, gan annog ein cleifion, staff ac ymwelwyr i roi blaenoriaeth i yfed dŵr, hydradu a lleihau gwastraff plastig.”

Mae mwy o wybodaeth am y Gorsafoedd Ail-lenwi ar gael ar wefan yr Elusen Iechyd.

Annog teithio diogel a llesol

Y tu hwnt i hyn, mae Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro wedi bod yn cefnogi aelodau o’r staff gyda mynediad at Wiriadau Iechyd Beiciau. Ar y cyd â Pedal Power Caerdydd, mae’r Elusen Iechyd wedi cyflwyno sesiynau hanner awr fydd yn gweld gwiriadau diogelwch a mân atgyweiriadau yn cael eu cwblhau ar y safle a chyngor proffesiynol yn cael ei roi os yw atgyweiriadau mwy yn angenrheidiol.

Gan helpu i annog aelodau o’r staff i feddwl yn fwy gweithredol am y ffordd y maent yn teithio ac i hybu buddion awyr iach ac ymarfer corff, mae’r Gwiriadau Iechyd Beiciau wedi bod yn boblogaidd iawn. Gan sicrhau bod beiciau yn ddigon diogel i unigolion deithio i’r gwaith ar draws safleoedd y Bwrdd Iechyd, mae’r sesiynau Gwiriadau Iechyd Beiciau wedi cael eu sefydlu ar draws Ysbyty Athrofaol Cymru, Ysbyty Athrofaol Llandochau, Ysbyty Brenhinol Caerdydd, Ysbyty’r Barri, Ysbyty Dewi Sant a Woodland House i sicrhau bod aelodau o staff yn gallu cael mynediad at y rhain, ble bynnag maent yn gweithio.

Am fwy o wybodaeth am sesiynau Gwiriadau Iechyd Beiciau, ewch i wefan yr Elusen Iechyd.