Gwahodd pobl ifanc i gynllunio a dylunio amgylcheddau iach sy’n ystyriol o blant

Mae’r amgylchedd o’n cwmpas yn cael dylanwad mawr ar y ffordd yr ydym yn ymateb i’n dewisiadau o ran bwyd a gweithgareddau a nod Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach yw gwella ansawdd yr amgylchedd trwy alluogi mynediad haws at gyfleoedd sydd yn gallu dylanwadu ar ffordd o fyw iach.

Mae rhan o’r cynllun hwn yn cynnwys prosesau dylunio a chynllunio, yn cynnwys tai newydd neu ddatblygiadau ysgol, gan sicrhau bod mynediad hawdd i fwy o gyfleoedd teithio llesol, gweithgareddau chwarae a dewisiadau bwyd iachach yn cael eu cynnwys yn y broses o’r dechrau.

Gan annog y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr i feddwl yn fwy rhagweithiol am y ffordd y mae’r amgylchedd o’n cwmpas yn effeithio ar ein dewisiadau o ran ffordd o fyw, gwahoddwyd disgyblion o Ysgol Gyfun Plasmawr ac Ysgol Gynradd Sain Tathan i gymryd rhan mewn prosiect i ddylunio gofod fyddai o fudd i iechyd a llesiant, ac yn ystyriol o blant hefyd.

Dechreuwyd y prosiect gan Dîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro, a datblygodd partneriaethau gyda Chyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a Thîm Dinasoedd sy’n Ystyriol o Blant i gael y prosiect ar ben y ffordd. Ei nod oedd datblygu gwybodaeth ac ysbrydoli pobl ifanc i feddwl am gynllunio a dylunio cymunedau sy’n ystyriol o blant.

Gan nodi dau safle, yng Nghaerdydd a Sain Tathan ym Mro Morgannwg, cafodd y disgyblion ysgol y cyfle i weithio gyda chynllunwyr, ymgynghorwyr datblygu a phenseiri i gynllunio a dylunio datblygiadau tai gydag iechyd a llesiant yn greiddiol iddynt.

Gan weithio gyda Wates Residential a Powell Dobson Architects, cynhaliodd myfyrwyr Ysgol Plasmawr sesiynau gyda’r timau dylunio, yn cynnwys ymweliad â’r safle adeiladu, i ddatblygu cynlluniau am y ffordd y byddent yn dylunio’r safle. Gan roi blaenoriaeth i iechyd a llesiant yr unigolion fyddai’n byw yno yn y dyfodol, ystyriodd y disgyblion y defnydd o ffynonellau ynni carbon isel, mannau gwefru ceir trydanol, terfynau cyflymder isel a chynnwys mannau gwyrdd a gerddi synhwyraidd. Wrth ystyried datblygiad mannau cymunedol, canolbwyntiodd y disgyblion ar ‘feinciau cyfeillgar’, ardaloedd chwarae, rhandiroedd a champfeydd awyr agored i annog cydweithredu rhwng unigolion yn y gymuned ac i hybu llesiant.

Cafodd myfyrwyr ysgol gynradd Sain Tathan wers gyda chynllunydd o Gyngor Bro Morgannwg, yn esbonio beth yw cynllunio, trafod dyluniadau eco-gyfeillgar a sut gallent wella’r tir gerllaw’r ysgol gan ddefnyddio adnodd ‘Cynllunio Ein Cymru’ Llywodraeth Cymru. Lluniwyd eu syniadau am y ffordd y byddent yn hoffi’r datblygiad tai newydd yn Sain Tathan i edrych.

Cafodd y grwpiau o’r ddwy ysgol y cyfle i gyflwyno eu prosiectau yn ‘Symposiwm Datblygu Caerdydd sy’n Ystyriol o Blant’ ym Mawrth 2020.

Galluogodd y prosiect, a sefydlodd wybodaeth ymysg pobl ifanc am effaith yr amgylchedd ar iechyd, iddynt feddwl am y ffyrdd gwahanol y gellir gwella’r gofod i gynorthwyo unigolion i fyw bywydau iachach.

“Roedd y prosiect cynllunio yn hynod ddiddorol ac roedd yn wych gweithio gyda phenseiri a gallu dylanwadu ar benderfyniadau dylunio a allai helpu rhywun i fyw bywyd mwy cytbwys,” esboniodd disgybl ysgol.

I ganfod mwy am yr effaith y mae’r amgylchedd yn ei chael ar ein gweithgareddau a’n harferion bwyta, ewch i www.symudmwybwytaniach.co.uk.