Uncategorized @cy

Pedal Power Caerdydd yn annog y ddinas i feicio

Pedal Power Caerdydd yn annog y ddinas i feicio Mae gweithredu gan bartneriaid Symud Mwy Bwyta’n Iach yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant cymunedau a’r ffordd y maent yn teithio, ac mae hyn yn amlwg trwy waith Pedal Power Caerdydd wrth iddynt alluogi mathau iachach o deithio ar gyfer poblogaeth

Pedal Power Caerdydd yn annog y ddinas i feicio2022-03-17T16:37:01+00:00

Plant ac oedolion yn dylunio amgylchedd awyr agored iachach ar gyfer preswylwyr y dyfodo

Plant ac oedolion yn dylunio amgylchedd awyr agored iachach ar gyfer preswylwyr y dyfodol Mae plant ysgol a phreswylwyr lleol creadigol wedi bod yn gwireddu eu syniadau ar gyfer gofod awyr agored newydd fydd o gymorth iddynt fyw bywyd iachach fel rhan o Gynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach. Mae prosiect Cymunedau Cysylltiedig Iach

Plant ac oedolion yn dylunio amgylchedd awyr agored iachach ar gyfer preswylwyr y dyfodo2022-03-23T11:15:56+00:00

Rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant staff Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant staff Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru Gyda chymorth partneriaid ar draws sefydliadau’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, mae cynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach wedi cael ei ddatblygu i alluogi pawb, o unigolion i sefydliadau, i fyw bywydau mwy egnïol ac iach. O safbwynt sefydliadol, gall

Rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant staff Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru2022-03-23T11:16:08+00:00

Ardal Awyr Agored Grŵp Chwarae West End yn Galluogi Ymarfer Corff mewn Lleoliad Addysgol

Mae gweithredu gan bartneriaid Symud Mwy Bwyta’n Iach yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant plant mewn lleoliadau addysgol, sydd yn amlwg trwy waith Grŵp Chwarae West End yn y Barri. Mae Grŵp Chwarae West End wedi gweithio gyda Chynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy (HaSPSS) Bro Morgannwg i weithredu dewisiadau bwyd

Ardal Awyr Agored Grŵp Chwarae West End yn Galluogi Ymarfer Corff mewn Lleoliad Addysgol2022-03-01T13:59:27+00:00

Gwella iechyd corfforol a meddyliol trwy ymarfer corff

Mae cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nIach yn ysgogi gweithredu er cynorthwyo a galluogi pawb sy’n byw ac yn gweithio ar draws Caerdydd a’r Fro i symud mwy a bwyta’n iach. Gan weithio gyda phartner, sef Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC), cyflwynwyd Grant Symud Mwy, Bwyta’n Iach i gynorthwyo gweithgaredd cymunedol. Un o’r sefydliadau yng Nghaerdydd wnaeth

Gwella iechyd corfforol a meddyliol trwy ymarfer corff2022-01-31T16:55:07+00:00

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown Yn draddodiadol, mae Calan Gaeaf yn amser o’r flwyddyn sydd yn gysylltiedig â losin, siocled a chreision – gyda phartïon plant a gweithgareddau losin neu lanast yn troi o amgylch danteithion melys. Fel rhan o Gynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy (HaSPSS) y Fro, ceisiodd Canolfan Blant Gibbonsdown

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown2021-12-08T14:56:14+00:00

Gorsafoedd Ail-lenwi Ar Draws BIP Caerdydd a’r Fro

Cefnogi #SymudMwyBwyta’nDda ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae hydradu yn rhan bwysig o gadw’n iach, ac mae’n ffordd syml, rhad o gael egni trwy gydol y dydd ac o ganlyniad, nod cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nDda yw gwella mynediad at ddŵr yfed ffres i unigolion ar draws Caerdydd a’r Fro. Ar draws Bwrdd

Gorsafoedd Ail-lenwi Ar Draws BIP Caerdydd a’r Fro2021-11-30T09:56:27+00:00

Bwyd Caerdydd a Covid-19

Sicrhau mynediad at fwyd maethlon yn ystod y pandemig Mae gwella mynediad at fwyd maethlon, iach yn sylfaen i gynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach. Mae’r partner bwyd cynaliadwy, Bwyd Caerdydd, yn pwysleisio’r ffaith fod bwyd da yn creu cymunedau cryf ac iach a gwnaeth yn siŵr bod hyn yn flaenoriaeth yn ystod pandemig

Bwyd Caerdydd a Covid-192021-11-11T08:59:51+00:00

Cymuned sy’n Ystyriol o Blant

Gwahodd pobl ifanc i gynllunio a dylunio amgylcheddau iach sy’n ystyriol o blant Mae’r amgylchedd o’n cwmpas yn cael dylanwad mawr ar y ffordd yr ydym yn ymateb i’n dewisiadau o ran bwyd a gweithgareddau a nod Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach yw gwella ansawdd yr amgylchedd trwy alluogi mynediad haws at gyfleoedd

Cymuned sy’n Ystyriol o Blant2021-11-11T08:57:35+00:00

Gwyliwch y Bwlch

Ffurfio a chefnogi cymunedau trwy weithgaredd corfforol Mae buddion gweithgaredd corfforol i iechyd a llesiant wedi cael eu profi ac yn ystod y pandemig, dechreuodd mwy o unigolion ddeall yr effaith y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol ei chael ar eu hiechyd meddwl. Mae Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda yn cynnwys partneriaid

Gwyliwch y Bwlch2021-10-27T10:38:04+01:00

Title

Go to Top