Sicrhau mynediad at fwyd maethlon yn ystod y pandemig

Mae gwella mynediad at fwyd maethlon, iach yn sylfaen i gynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach. Mae’r partner bwyd cynaliadwy, Bwyd Caerdydd, yn pwysleisio’r ffaith fod bwyd da yn creu cymunedau cryf ac iach a gwnaeth yn siŵr bod hyn yn flaenoriaeth yn ystod pandemig Covid-19.

Cyflwynodd y pandemig amrywiaeth o heriau i bobl ar draws Caerdydd, yn arbennig mewn perthynas â mynediad at fwyd. Roedd hyn yn cynnwys pobl yn methu â fforddio bwyd, pobl yn methu â chael mynediad at fwyd a chau busnesau bwyd lleol.

Sefydlodd Bwyd Caerdydd Dasglu Ymateb Bwyd COVID-19 gyda phartneriaid allweddol i gydlynu ymateb ar draws y ddinas i gefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed ar draws cymuned Caerdydd.

Cefnogodd y grŵp bartneriaeth Sefydliadau Angor a hwyluswyd gan y Cyngor, a gydlynodd ymatebion gwirfoddolwyr mewn ardaloedd penodol, a phartneriaid ymateb bwyd a gynorthwyodd dosbarthiad corfforol bwyd, yn cynnwys derbyn atgyfeiriadau a derbyn a storio bwyd.

Ail-lansiodd Bwyd Caerdydd ei wefan, www.foodcardiff.com, fel hyb gwybodaeth COVID-19, yn cynnig cymorth i fusnesau, cyngor ar gael mynediad at fwyd, gwybodaeth am goginio a thyfu gartref. Lansiodd #BwydDaCaerdydd hefyd, gyda’r nod o ddathlu’r pethau cadarnhaol oedd yn digwydd yn ystod y pandemig ac i atgyfnerthu’r ymateb bwyd ar draws Caerdydd.

Roedd gan fwy na 49 o sefydliadau rôl dyngedfennol yn dosbarthu neu ddarparu bwyd i gynorthwyo’r ddinas yn ystod y pandemig, yn cynnwys ystod o bartneriaid allweddol.

Gan ddefnyddio ei seilwaith presennol, galluogodd Bwyd Caerdydd y Tasglu Ymateb Bwyd a’r model Sefydliad Angor leihau dyblygu a chynyddu effaith a sicrhaodd ymagwedd holistaidd ac ymatebol Cyngor Caerdydd y gallai preswylwyr Caerdydd gael mynediad at fwyd da a’i fforddio.

Roedd yr heriau yn realaeth i lawer o bobl yng Nghaerdydd fel y datgelwyd yn arolwg 2020 Holi Caerdydd. Gan ddefnyddio’r wybodaeth yma, roedd Bwyd Caerdydd yn gallu nodi lefelau ansicrwydd bwyd yng Nghaerdydd (yn unol â safon ryngwladol), gyda mwy na thair mil o bobl yn ymateb i’r arolwg rhwng Hydref – Tachwedd 2020.

Dangosodd y canlyniadau fod 1 mewn 10 o ymatebwyr wedi bwyta prydau llai neu wedi methu prydau yn gyfan gwbl am nad oeddent yn gallu fforddio bwyd. Yn ogystal, dangosodd yr arolwg mai’r rheiny sydd yn nodi eu bod yn anabl, y rheiny o dan 35 oed, a’r rheiny sydd yn byw ym Mwa Deheuol Caerdydd oedd fwyaf tebygol o nodi nad oeddent wedi gallu fforddio bwyd neu gael mynediad ato.

I ganfod mwy am Fwyd Caerdydd a sut gallwch gymryd rhan, ewch i wefan Bwyd Caerdydd trwy glicio yma.