ASESU CYDRADDOLDEB A’R EFFAITH AR IECHYD

Rydym wedi cynnal Asesiad Cydraddoldeb a’r Effaith ar Iechyd (EHIA) yn erbyn Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda.

I ddarllen crynodeb o’n hasesiad, lawrlwythwch ein crynodeb o’r EHIA isod.

Lawrlwytho’r ddogfen gryno

CYNLLUN PARTNERIAETH SYMUD MWY BWYTA’N DDA

Adroddiad Cynnydd 2020 – 2021

Mae Adroddiad Cynnydd 2020-2021 yn amlygu rhywfaint o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud i annog a chefnogi unigolion a sefydliadau ar draws Caerdydd a’r Fro i symud mwy a bwyta’n dda.

I ddarllen mwy am y cynnydd a wnaed, rhwng Gorffennaf 2020 a Mawrth 2021, ac i weld cipolwg o’r gwaith y mae ein partneriaid wedi bod yn ei wneud, gallwch weld yr adroddiad a’i lawrlwytho trwy glicio ar y ddolen isod.

Lawrlwytho’r adroddiad

BETH RYDYM WEDI’I GYFLAWNI

Dyma rai enghreifftiau o’r gwaith sydd eisoes ar y gweill.

Bob blwyddyn caiff plant oed dosbarth derbyn mewn ysgolion eu pwyso a’u mesur fel rhan o raglen mesur plant Cymru. Yn ystod 2017/18 roedd 77.4 y cant o’r plant hyn (4 i 5 oed) yn bwysau iach, y gorau yng Nghymru.

Nid ydym yn dechrau’r rhaglen waith hon o ddim, gan fod llawer eisoes yn digwydd. Yng Nghaerdydd mae Canllawiau Cynllunio Atodol ym maes Cynllunio ar gyfer Iechyd wedi’u mabwysiadu eisoes, ac maent yn sicrhau bod yr amgylcheddau yr ydym yn byw ac yn gweithio ynddynt yn ardal Caerdydd yn iach.

Gwnaethom lansio Siarter Teithio Iach yng Nghaerdydd ym mis Ebrill ac ym Mro Morgannwg ym mis Hydref 2019. Golyga hyn y bydd cyflogwyr yn cefnogi eu staff i ddefnyddio dulliau teithio iach i gyrraedd y gwaith a dychwelyd adref. Mae siarteri ar gyfer y sector busnes a’r trydydd sector hefyd yn cael eu datblygu.

Yn ein dau brif ysbyty mae o leiaf 75% o’r bwyd rydym yn ei werthu i’n staff ac ymwelwyr yn fwyd iach. Mae campfeydd awyr agored i’w cael ar y ddau safle hefyd.

Darparwyd hyfforddiant Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif i dros 2,200 o bobl ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg.

Mae Caerdydd a Bro Morgannwg yn fabwysiadwyr cynnar arolwg Codi Dwylo teithio ysgol. Mae llawer o ysgolion hefyd yn cymryd rhan yng nghynllun y Filltir Ddyddiol neu fenter debyg.

Yn ystod gwyliau haf yr ysgolion cynhelir Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, ac mae’n sicrhau bod plant yn derbyn bwyd maethlon ac yn gwneud gweithgarwch corfforol yn ystod y cyfnod hwn.

Dim ond enghreifftiau yw’r rhain o’r gwaith sydd eisoes ar y gweill, ac mae llawer mwy i’w wneud.

EIN PROSES YMGYSYLLTU

Rydym yn ymrwymo i ymgysylltu’n ystyrlon â phobl drwy gydol oes y Cynllun hwn.

Rydym wedi ymgysylltu â llawer o bobl parthed y Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach ond dim ond dechrau yw hyn.

Ar 12 a 13 Mawrth 2019 cynhaliom ddau ddigwyddiad ymgysylltu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg (yn y drefn honno). Mynychodd dros 120 o bobl dros y 2 ddiwrnod. Yn ystod y digwyddiadau fe wnaethom ofyn i bobl beth allent hwy ei wneud, beth allai pobl eraill ei wneud, a beth allem ei wneud gyda’n gilydd i symud mwy a bwyta’n iach.

Cynhaliom weithdy Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a Bro Morgannwg ar y cyd ar 22 Mai 2019, gyda’r bwriad o flaenoriaethu ein gweithredu gyda’n gilydd. Gwnaethom greu 10 maes blaenoriaeth y byddwn yn eu cyflawni dros amser.

Rydym wedi ymgysylltu â nifer o sefydliadau ynglŷn â’r gweithredu sydd yn y Cynllun hwn a’r hyn sy’n bwysig iddynt hwy. Rydym yn ymrwymo i ymgysylltu’n ystyrlon â phobl drwy gydol oes y Cynllun, a byddwn yn datblygu cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu at y diben hwn.

RHANNWCH EICH STORI