DIGWYDDIAD ARDDANGOS YMARFER SYMUD MWY, BWYTA’N IACH

Cynhaliwyd digwyddiad cyntaf Symud Mwy Bwyta’n Iach ar 25 Hydref 2022 gan ddod â llu o bartneriaid ynghyd o bob cwr o Gaerdydd a Bro Morgannwg i rwydweithio, cysylltu â’i gilydd a rhannu arferion gorau. Saesneg yn unig.

AROLWG LLEOLIADAU ADDYSGOL SYMUD MWY, BWYTA’N IACH

Yn ystod Tymor yr Hydref 2021, gwahoddwyd ysgolion ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i gymryd rhan mewn arolwg. Roeddem eisiau canfod sut roedd ysgolion yn cynorthwyo bwyta’n iach ac yn galluogi gweithgaredd corfforol.

Gweld a lawrlwytho’r adroddiad trwy glicio’r ddolen isod.

DEALL Y RHWYSTRAU A’R GALLUOGWYR I FWYTA’N IACH A SYMUD MWY YNG NGHAERDYDD A BRO MORGANNWG (M.E.L RESEARCH)

Comisiynwyd M.E.L Research i gael mewnwelediad gan bobl yn byw ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i ddeall ymhellach rhai o’r heriau a’r galluogwyr yn ymwneud â bwyta’n iach, cynnal pwysau iach a symud mwy.

Gweld a lawrlwytho’r adroddiad trwy glicio’r ddolen isod.

ASESU CYDRADDOLDEB A’R EFFAITH AR IECHYD

Rydym wedi cynnal Asesiad Cydraddoldeb a’r Effaith ar Iechyd (EHIA) yn erbyn Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda.

I ddarllen crynodeb o’n hasesiad, lawrlwythwch ein crynodeb o’r EHIA isod.

ADRODDIAD CYNNYDD 2022 – 2023

ADRODDIAD CYNNYDD 2021 – 2022

ADRODDIAD CYNNYDD 2020 – 2021

EIN PROSES YMGYSYLLTU

Rydym yn ymrwymo i ymgysylltu’n ystyrlon â phobl drwy gydol oes y Cynllun hwn.

Fel rhan o ddatblygu’r Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach, cynhaliwyd dau ddigwyddiad ymgysylltu ym mis Mawrth 2019 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, gyda mwy na 120 o bobl yn mynychu. Yn ystod y digwyddiadau, gofynnwyd i bobl beth allent ei wneud, beth allai pobl eraill ei wneud, a beth allem ei wneud gyda’n gilydd i symud mwy a bwyta’n iach.

Cynhaliwyd gweithdy Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a Bro Morgannwg ar y cyd ym mis Mai 2019, gyda’r bwriad o flaenoriaethu ein gweithredoedd gyda’n gilydd. Crëwyd 10 maes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu.