RHWYDWAITH CYNLLUN YSGOLION IACH BRO MORGANNWG

Nod Rhwydwaith Cynllun Ysgolion Iach Bro Morgannwg yw hybu a diogelu iechyd a llesiant corfforol, emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc ym Mro Morgannwg.

Mae pob ysgol feithrin, cynradd, uwchradd ac arbennig a gynhelir a phob uned cyfeirio disgyblion ym Mro Morgannwg, yn ogystal ag Ysgol Gweithredu dros Blant Headlands, yn cymryd rhan yng Nghynllun Ysgolion Iach Bro Morgannwg. Rheolir cynllun y Fro gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac fe’i cefnogir gan yr Awdurdod Addysg Lleol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO YSGOLION I SYMUD MWY A BWYTA’N IACH

Mae wyth maes gweithredu yn y fframwaith Ysgolion Iach y mae ysgolion yn gweithio arno dros chwe chyfnod. Dau o’r meysydd gweithredu hyn yw Maeth a Gweithgaredd Corfforol.

Mae rhai o’r enghreifftiau o’r mentrau niferus y mae ysgolion wedi eu cyflwyno mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn cynnwys:

  • Polisi bwyd a ffitrwydd ysgol gyfan
  • Clybiau coginio ar ôl ysgol
  • Grŵp gweithredu ar faeth yn yr ysgol (SNAG)
  • Llwybrau diogel i’r ysgol sydd yn annog teithio llesol fel cerdded, beicio a mynd ar sgwter
  • Amseroedd chwarae egnïol
  • Clybiau garddio
  • Cynllun teithio llesol yn yr ysgol
  • Bocsys bwyd iach/siop ffrwythau/gwerthu iachach/dŵr ar ddesgiau

MANYLION CYSWLLT