RHWYDWAITH YSGOLION IACH CAERDYDD

Mae Rhwydwaith Ysgolion Iach Caerdydd yn gynllun gwobrwyo lleol a reolir gan Wasanaeth Addysg Caerdydd ac fe’i cefnogir gan bartneriaid allweddol yn cynnwys Tîm Iechyd y Cyhoedd Lleol Caerdydd a’r Fro.

Mae’r cynllun wedi bod yn rhedeg ers 1999 ac mae wedi ei achredu gan Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru. Darperir cyllid ar gyfer yr holl gynlluniau Ysgolion Iach ar draws Cymru gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae Tîm Ysgolion Iach Caerdydd yn gweithio gydag ysgolion a gynhelir yn yr awdurdod lleol, yn cynnwys ysgolion meithrin, cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig, ynghyd â’r uned cyfeirio disgyblion a rhai ysgolion annibynnol.

Prif nod y cynllun yw cynorthwyo ysgolion i ddatblygu a sefydlu ymagwedd ysgol gyfan tuag at iechyd a llesiant, ar draws 7 testun iechyd. Gall ysgolion gael mynediad at amrywiaeth o adnoddau, hyfforddiant, rhaglenni a chymorth gan y tîm Ysgolion Iach ac asiantaethau partner.

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO YSGOLION I SYMUD MWY A BWYTA’N IACH

Mae 7 testun iechyd yn y cynllun Ysgolion Iach y mae ysgolion yn gweithio arnynt yn ystod y chwe chyfnod. Un o’r testunau iechyd hyn yw Bwyd a Ffitrwydd.

Trwy’r cymorth, yr hyfforddiant a’r adnoddau a ddarperir gan dîm Ysgolion Iach Caerdydd a phartneriaid eraill, mae ysgolion yn gallu datblygu ymagwedd ysgol gyfan tuag at fwyd a ffitrwydd. Mae rhai enghreifftiau o’r mentrau niferus y mae ysgolion wedi eu cyflwyno mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn cynnwys:

 • Polisi bwyd a ffitrwydd ysgol gyfan
 • Coginio’n iach yn y cwricwlwm
 • Bwyta’n iach a gweithgareddau Canllaw Bwyta’n Iach
 • Clybiau ar ôl ysgol – bwyta’n iach/coginio a gweithgaredd corfforol
 • Grwpiau Llais Disgyblion e.e. Grŵp Gweithredu ar Faeth yn yr Ysgol (SNAG)
 • Teithio Llesol i fentrau ysgol
 • Cynllun Teithio Llesol Ysgol
 • Amserau chwarae egnïol
 • Garddio Ffrwythau a Llysiau
 • Mentrau bocsys bwyd iach
 • Byrbrydau iach /siop ffrwythau/mynediad at ddŵr yfed am ddim

MANYLION CYSWLLT