RHAGLEN SYMUD MWY (CHWARAEON CAERDYDD/CHWARAEON MET CAERDYDD)

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO UNIGOLION A CHYMUNEDAU LLEOL I SYMUD MWY

Nod rhaglen Symud Mwy yw cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol ar gyfer y rheiny sydd yn llai egnïol ar draws Caerdydd trwy weithio’n agos gyda thîm Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS) Caerdydd, sefydliadau presgripsiynu cymdeithasol a darparwyr gweithgaredd corfforol yn y gymuned.

Rydym yn cysylltu pobl â chyfleoedd gweithgaredd corfforol ac yn sicrhau ymagwedd gydgysylltiedig tuag at gynyddu gweithgaredd corfforol mewn cymunedau lleol. I gyflawni hyn, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid Iechyd amrywiol fel Ffisiotherapyddion a meddygon teulu, yn ogystal ag amrywiaeth o bartneriaid cyflwyno yn cynnwys darparwyr
gweithgaredd corfforol arbenigol, clybiau hamdden a chwaraeon.

Mae rhaglen Symud Mwy wedi amlinellu 6 ‘strategaeth’ i gyflawni ein hamcanion trosfwaol.
Mae’r rhain fel a ganlyn:

  1. Rhoi gweithlu cymunedol gwybodus ar waith trwy gyfleoedd Hyfforddi a Datblygu
  2. Cysylltu pobl â chyfleoedd gweithgaredd corfforol trwy lwybrau Presgripsiynu Cymdeithasol ac Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
  3. Gweithio gyda chymunedau â’r angen mwyaf er mwyn gwella iechyd a llesiant
  4. Gweithio mewn partneriaeth â NERS er budd pobl a’u cymunedau
  5. Rhoi cyfleoedd i Bobl Hŷn wella eu hiechyd a’u llesiant
  6. Datblygu diwylliant o werthuso cadarn, rhoi tystiolaeth o effaith, a rhannu dysgu a mewnwelediad

Mae’r tîm ‘Symud Mwy’ yn rhan o Chwaraeon Caerdydd, sef tîm datblygu chwaraeon y Ddinas wedi eu lleoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Gweledigaeth Chwaraeon Caerdydd yw i Gaerdydd fod yn Ddinas egnïol lle gall pawb fwynhau chwaraeon trwy gydol eu hoes.

Trwy gydweithredu â phartneriaid, nod Chwaraeon Caerdydd yw:

  • Creu cyfleoedd chwaraeon a gweithgaredd corfforol cynhwysol, sydd yn ysbrydoli er mwyn cynyddu hyder, cymhwysedd ac ysgogiad mewn plant a phobl ifanc i barhau’n egnïol trwy gydol eu hoes.
  • Lleihau’r bylchau o ran cyfranogiad sydd yn cael eu creu gan anfantais ac anghydraddoldeb trwy ryddhau buddion chwaraeon a gweithgaredd corfforol er mwyn gwella iechyd a llesiant.
  • Gwella gweithlu ffyniannus o glybiau chwaraeon cynhwysol a gweithlu bywiog er mwyn helpu i gynnal Dinas sy’n egnïol yn gorfforol.

MANYLION CYSWLLT