CYNLLUN TOCYN EURAIDD

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO UNIGOLION A CHYMUNEDAU LLEOL I SYMUD MWY

Nod Tïm Byw’n Iach y Fro mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Chwaraeon Cymru ac amrywiaeth o sefydliadau’r trydydd sector yw gwella cyfleoedd gweithgaredd corfforol a chwaraeon i drigolion 60+ oed. Mae’r gwaith hwn yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar gymunedau â’r anghenion mwyaf ar draws Bro Morgannwg.

Ar gyfer grwpiau/sefydliadau yn y Fro sydd yn cynnig gweithgaredd i bobl 60+ oed, gallwch fynegi diddordeb yn ymuno â’r Tocyn Euraidd fel Darparwr Gweithgaredd yma.

Mae’r cynllun Tocyn Euraidd wedi ei ddylunio i helpu pobl 60+ oed i ddod o hyd i weithgaredd y maent yn ei fwynhau. Gan weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid, gall y tîm gynorthwyo preswylwyr sydd yn anweithgar ar hyn o bryd i ddechrau gweithgaredd newydd trwy gael mynediad at 8 sesiwn am ddim fel cyfle i ddatblygu arfer cadarnhaol o fod yn egnïol yn gorfforol.

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn addas ar gyfer Tocyn Euraidd, llenwch y ffurflen ymuno yma

MANYLION CYSWLLT