CYNLLUN CYN-YSGOL IACH A CHYNALIADWY CAERDYDD

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO LLEOLIADAU CYN-YSGOL I SYMUD MWY A BWYTA’N IACH

Mae’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy wedi cael ei ddatblygu fel estyniad o Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru (WNHSS) ac mae gan y meini prawf gyffelybiaethau clir â Gwobr Ansawdd Genedlaethol WNHSS.

Gellir diffinio lleoliad blynyddoedd cynnar a gofal plant iach felly fel un sydd yn ‘hyrwyddo ac yn diogelu iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei gymuned yn weithredol trwy weithredu cadarnhaol. Gwneir hyn trwy ddulliau fel datblygu polisi, cynllunio strategol a datblygiad staff, gan ystyried ei ethos, amgylchedd ffisegol a chysylltiadau cymunedol.’

Mae’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy yn gynllun achrediad cenedlaethol sy’n cydnabod lleoliadau cyn-ysgol fel cyfranwyr i iechyd a lles plant. Bydd lleoliadau sy’n croesawu CHaSPS yn cael eu hachredu a’u cydnabod am eu hymdrechion yn hyrwyddo iechyd corfforol, meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol.

Bydd lleoliadau’n gweithio tuag at gyflawni Statws CHaSPS trwy roi tystiolaeth o’r gwaith da sydd yn cael ei wneud yn erbyn meini prawf ar gyfer testunau iechyd allweddol gwahanol yn cynnwys:

  • Gweithgaredd Corfforol a Chwarae Egnïol,
  • Maeth ac Iechyd y Geg,

Mae Achrediad Iechyd a Lles yn y Gweithle yn rhan gyffrous a phwysig o broses CHaSPS lle mae lleoliadau yn cael eu llongyfarch ac yn cael cydnabyddiaeth swyddogol o’r gwaith y maent wedi ei wneud. Mae lleoliad Cyn-ysgol Iach yn un sydd, nid yn unig yn gweithio tuag at achrediad, ond yn sefydlu ac yn croesawu iechyd a lles yn ei fywyd o ddydd i ddydd.

MANYLION CYSWLLT