EIN PARTNERIAETH

Credwn fod gan bawb ran i’w chwarae.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i wireddu’r weledigaeth ar gyfer y Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach. Credwn fod gan bawb ran i’w chwarae.

Datblygwyd y Cynllun gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (Caerdydd a’r Fro). Bydd y Cynllun yn cyfrannu at gyflawni nifer o flaenoriaethau y cytunwyd arnynt gan y tri bwrdd partneriaeth fel y manylir yn y Cynllun Ardal ac yng Nghynlluniau Llesiant Caerdydd a Bro Morgannwg.

Mae’r Cynllun yn rhoi ymateb rhanbarthol i sut y gallwn annog pobl i fod yn fwy egnïol ac i gael diet iachach. Ar draws y tair partneriaeth mae nifer o flaenoriaethau y bydd y Cynllun yn cyfrannu atynt, yn cynnwys rhoi gwell dechrau mewn bywyd i blant, cydnabod y cyfraniad y mae’r amgylchedd yn ei wneud i’n lles corfforol a meddyliol a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb.

Wrth gyflawni’r blaenoriaethau yn y Cynllun byddwn yn cyfrannu at yr holl Nodau Llesiant y manylir arnynt yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae gweithredu ataliol yn elfen sylweddol o’r gwaith a wneir gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’r ddau Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd y Cynllun yn elfen allweddol o’r gweithgarwch hwnnw ac yn rhoi cyfle gwirioneddol ar gyfer dull mwy cydweithredol ac integredig ar draws y rhanbarth.

Mae’r blaenoriaethau y manylir arnynt yn y Cynllun yn berthnasol i bobl o bob oed. Mae’r Cynllun hwn yn amlygu’r rôl y gall gwahanol sefydliadau ei chwarae i’w gwneud hi’n haws i bobl symud mwy a bwyta’n iach. Drwy weithio mewn partneriaeth gallwn annog pobl i wneud dewisiadau teithio iach – i gerdded a beicio mwy – gallwn annog pobl a sefydliadau i brynu bwyd gan gynhyrchwyr lleol a gallwn gynorthwyo pobl i gyrraedd pwysau iach.

Mae ein gwaith lleol hefyd yn cyd-fynd â’r Ymagwedd System Gyfan Genedlaethol tuag at Bwysau Iach yng Nghymru fel rhan o Strategaeth Cymru Iach Pwysau Iach Llywodraeth Cymru.

Ein partneriaid

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a Bro Morgannwg ynghyd â’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi datblygu’r Cynllun ar y cyd, ac wedi addo gweithio’n gydweithredol i gyflawni’r weledigaeth.

Gan ddatblygu’r gwaith y mae llawer o bartneriaid wedi ac yn parhau i’w wneud ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, ynghyd â chymunedau lleol, mae gwaith yn cael ei ddwyn ymlaen.

Cliciwch ar y partneriaid isod i ganfod  mwy.

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd (CHaSPS)

Bwyd Caerdydd

Bwyd y Fro

Cynllun Tocyn Euraidd

Prosiect Hapi

Rhwydwaith Ysgolion Iach Caerdydd

Rhwydwaith Ysgolion Iach Y Fro

Rhaglen Symud Mwy
(Chwaraeon Caerdydd/Chwaraeon Met Caerdydd)

Ail-lenwi Cymru

Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Bro Morgannwg

Tîm Byw’n Iach y Fro