EIN PARTNERIAETH

Credwn fod gan bawb ran i’w chwarae.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i wireddu’r weledigaeth ar gyfer y Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach hwn. Credwn fod gan bawb ran i’w chwarae.

Datblygwyd y Cynllun hwn gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (Caerdydd a’r Fro). Bydd y Cynllun yn cyfrannu at gyflawni nifer o flaenoriaethau y cytunwyd arnynt gan y tri bwrdd partneriaeth fel y manylir yn y Cynllun Ardal ac yng Nghynlluniau Llesiant Caerdydd a Bro Morgannwg.

Mae’r Cynllun hwn yn rhoi ymateb rhanbarthol i sut y gallwn annog pobl i fod yn fwy egnïol ac i gael diet iachach. Ar draws y tair partneriaeth mae nifer o flaenoriaethau y bydd y Cynllun hwn yn cyfrannu atynt, yn cynnwys rhoi gwell dechrau mewn bywyd i blant, cydnabod y cyfraniad y mae’r amgylchedd yn ei wneud i’n lles corfforol a meddyliol a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb.

Wrth gyflawni’r blaenoriaethau sydd yn y Cynllun hwn byddwn yn cyfrannu at yr holl Nodau Llesiant y manylir arnynt yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae gweithredu ataliol yn elfen sylweddol o’r gwaith a wneir gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’r ddau Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd y Cynllun hwn yn elfen allweddol o’r gweithgarwch hwnnw ac yn rhoi cyfle gwirioneddol ar gyfer dull mwy cydweithredol ac integredig ar draws y rhanbarth.

Mae’r blaenoriaethau y manylir arnynt yn y Cynllun hwn yn berthnasol i bobl o bob oed. Mae’r Cynllun hwn yn amlygu’r rôl y gall gwahanol sefydliadau ei chwarae i’w gwneud hi’n haws i bobl symud mwy a bwyta’n iach. Drwy weithio mewn partneriaeth gallwn annog pobl i wneud dewisiadau teithio iachach – i gerdded a beicio mwy – gallwn annog pobl a sefydliadau i brynu bwyd gan gynhyrchwyr lleol a gallwn weithio i gynyddu lefelau pwysau iach.

Ein partneriaid

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi datblygu’r Cynllun ar y cyd, ac wedi addunedu i gydweithio er mwyn cyflawni’r nod o sicrhau bod ein poblogaeth yn iachach drwy symud mwy a bwyta’n iach.

Mae’n bleser gennym fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda’n gwasanaethau cyhoeddus a phartneriaid yn y trydydd sector, ysgolion, colegau a phrifysgolion i greu’r mudiad cymdeithasol hwn dros newid.

RHANNWCH EICH STORI