Hafan2021-11-11T09:03:59+00:00

Symud Mwy, Bwyta’n Iach

CAERDYDD A BRO MORGANNWG

Amdanom ni

Croeso

Croeso i wefan Symud Mwy, Bwyta’n Iach, sef Cynllun strategol tair blynedd ar gyfer yr holl bartneriaid sector cyhoeddus – a rhai ehangach – er mwyn annog a chefnogi gweithgareddau sy’n cadw pobl yn egnïol ac iach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Ein Partneriaid

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi datblygu’r Cynllun ar y cyd, ac wedi addunedu i gydweithio er mwyn cyflawni’r nod o sicrhau bod ein poblogaeth yn iachach drwy symud mwy a bwyta’n iach.

Mae’n bleser gennym fod yn gweithio mewn partneriaeth â’n gwasanaethau cyhoeddus a phartneriaid yn y trydydd sector, ysgolion, colegau a phrifysgolion i greu’r mudiad cymdeithasol hwn dros newid.

ETHOS SYML I SEFYDLU ARFERION IACH

Ysbrydoli unigolion a sefydliadau.

Nod Symud Mwy, Bwyta’n Iach yw ysbrydoli unigolion a sefydliadau i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu ffordd o fyw, gan greu mudiad cymdeithasol ar gyfer gwell iechyd a lles ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Bydd hyn yn cynyddu ein gwytnwch fel unigolion a chymunedau ar adeg pan na fu cynyddu gwytnwch erioed yn fwy pwysig.

CYNLLUN GWEITHREDU SYMUD MWY, BWYTA’N IACH

Perthnasol i bob grŵp oedran.

Nawr, yn fwy nag erioed, mae manteision bwyta bwyd iach a maethlon a bod yn gorfforol egnïol yn allweddol i ddelio â’r heriau yr ydym yn eu hwynebu. Mae COVID-19 wedi tarfu ar fywydau pob un ohonom, ac i nifer mae wedi gwneud bod yn gorfforol egnïol a bwyta’n iach yn fwy anodd. Ond nawr yw’r amser delfrydol i ddechrau o’r newydd a gosod her i’n hunain wrth i ni ddechrau ailadeiladu ein normal newydd.

Mae ein Cynllun Gweithredu Symud Mwy, Bwyta’n Iach yn berthnasol i bob grŵp oedran ac mae’n amlinellu deg maes blaenoriaeth sy’n cynnwys gweithleoedd iach, cymunedau iach, gwasanaethau pwysau iach a theithio iach i enwi dim ond rhai. Mae ein hethos yn syml – sefydlu arferion iach.

Rydym eisiau annog unigolion a theuluoedd i gymryd rhan mewn, a chael eu hysbrydoli gan, y mudiad #SymurMwyBwytanIach. Gall pawb ohonom chwarae rhan allweddol mewn adeiladu cryfder a gwytnwch ein cymunedau lleol.”

Dywedodd y Cynghorydd Neil Moore, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg ac Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Mae COVID-19 wedi tarfu ar fywydau pob un ohonom, ac i nifer mae gwneud ymarfer corff a chadw ar ddiet iach yn fwy anodd. Ond nawr yw’r amser delfrydol i ddechrau o’r newydd a gosod her i’n hunain wrth i ni ddechrau ailadeiladu ein normal newydd.”

Meddai Charles Janczewski, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: “Gall unrhyw un fod yn rhan o’r mudiad #symudmwybwytaniach drwy addunedu i symud mwy a bwyta’n iach eu hunain, gyda’u teuluoedd, ffrindiau a chymunedau. Gall pobl o bob oed a phob gallu o ran chwaraeon osod eu heriau eu hunain a theimlo manteision corfforol a meddyliol byw bywyd iach.”

SYNIADAU AR GYFER GWEITHREDU

Croesawu newidiadau i ffordd o fyw a gwneud y dewis iach.

Bydd y wefan hon yn rhoi amrywiaeth o syniadau, cynghorion a chyfleoedd lleol i groesawu newidiadau cadarnhaol i ffordd o fyw a gwneud yn siŵr mai’r dewis iach yw’r dewis hawdd! Byddwn yn eich cyfeirio at adnoddau y gallwch eu defnyddio eich hun, neu yn eich gweithle, ysgol neu grŵp cymunedol.

Dysgu mwy am Ein Meysydd Allweddol. Bydd pob maes blaenoriaeth yn eich cyfeirio neu’n eich cysylltu i gyngor ac adnoddau y gallwch eu defnyddio eich hun neu ar gyfer eich sefydliad.

RHANNWCH EICH STORI

Gweithredu Lleol