Symud Mwy, Bwyta’n Iach

CAERDYDD A BRO MORGANNWG

Croeso

Croeso i’r wefan ar gyfer Symud Mwy, Bwyta’n Iach, Cynllun strategol ar gyfer holl bartneriaid y sector cyhoeddus – ac yn ehangach – i annog, cynorthwyo a galluogi pobl i fod yn egnïol ac yn iach yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Nod y wefan hon yw arddangos arfer da a gweithredu lleol yn ogystal â darparu dolenni i adnoddau ac amlygu cyfleoedd lleol yn unol â’n meysydd blaenoriaeth.

Ein Partneriaid

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a’r Fro a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi datblygu’r Cynllun ar y cyd, ac wedi addunedu i gydweithio er mwyn cyflawni’r weledigaeth o sicrhau bod ein poblogaeth yn iachach drwy symud mwy a bwyta’n iach.

Mae’n bleser gennym fod yn gweithio mewn partneriaeth â’n gwasanaeth cyhoeddus a phartneriaid y trydydd sector, ysgolion, colegau a phrifysgolion yn ogystal â chymunedau lleol, gan ddarparu ymateb rhanbarthol i’r ffordd yr ydym yn annog ac yn galluogi pobl i symud mwy a bwyta’n iach.

Gweithio Gyda’n Gilydd I Ddayblygu Gweithredu

Ein gweledigaeth yw y bydd pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn symud mwy a bwyta’n iach. Mae ein cynllun yn cynnwys 10 maes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu, a nodir trwy ein proses ymgysylltu. Fel partneriaeth, mae ein haddewidion blaenoriaeth yn cynnwys gwella’r bwyd a’r gweithgaredd corfforol sydd yn cael ei gynnig mewn lleoliadau addysgol a gweithleoedd, creu amgylcheddau iach, cefnogi teithio llesol a chefnogi ein cymunedau i fod yn iachach.